Đề tài Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng phát triển cấu trúc marketing-Mix với sản phẩm miến của công ty CP phát triển quốc tế QC

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN. 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 2 1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài 2 1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 3 1.3. Các mục tiêu nghiên cứu. 3 1.4. Phạm vi nghiên cứu. 3 1.4.1. Phạm vi không gian : 3 1.4.2. Về thời gian: 3 1.4.3 Giới hạn nội dung nghiên cứu: 4 1.5. Một số khái niệm và phân định nội dung của vấn đề nghiên cứu. 4 1.5.1 Một số khái niệm 4 1.5.2 Nội dung nghiên cứu: 6 CHƯƠNG II : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CẤU TRÚC MARKETING-MIX VỚI SẢN PHẨM MIẾN CỦA CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ QC 12 2.1 Phương pháp nghiên cứu. 12 2.1.1 Thu thập dữ liệu thứ cấp. 12 2.1.2 Dữ liệu sơ cấp. 12 2.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường tới phát triển cấu trúc marketing-mix tại công ty CP phát triển quốc tế QC. 14 2.2.1 Giới thiệu về công ty CP phát triển quốc tế QC 14 2.2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm 2007-200 17 2.2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới việc phát triển cấu trúc marketing-mix của Công ty. 18 2.3 Phân tích thực trạng phát triển cấu trúc marketing-mix của công ty CP phát triển quốc tế QC 23 CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CẤU TRÚC MARKETING-MIX CỦA CÔNG TY CP TRIỂN QUỐC TẾ QC 27 3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu. 27 3.1.1 Những kết quả đạt được. 27 3.1.2 Những tồn tại của việc ứng dụng maketing-mix đối với sản phẩm của công ty 28 3.1.3 Nguyên nhân cơ bản của những tồn tại trong việc thực hiện maketing-mix tại công ty. 29 3.2 Dự báo về triển vọng và hướng kinh doanh trong thời gian tới 29 3.3 Kiến nghị về việc phát triển cấu trúc marketing-mix với sản phẩm miến của công ty 30 3.3.1 Giải pháp phát triển về sản phẩm 30 3.3.2 Kiến nghị về giá kinh doanh. 31 3.3.3 Kiến nghị phát triển kênh phân phối 33 3.3.4 Kiến nghị phát triển chính sách xúc tiến tại công ty. 35 3.4 Các kiến nghị và đề xuất khác. 37 3.4.1 Phát triển công tác nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu 37 3.4.2 Đề xuất phát triển các yếu tố nguồn lực. 38 3.4.3 Các kiến nghị vĩ mô đến nhà nước. 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY