Đề tài Phương pháp kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty TNHH Đầu tư và TM Việt Thái vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 1 Chương I:Những vấn đề lý luận chung về kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá ở các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu 3 1.1. Vai trò và đặc điểm của hoạt động kinh doanh nhập khẩu 3 1.1.1. Vai trò của nghiệp vụ nhập khẩu 3 1.1.2. Đặc điểm của nghiệp vụ nhập khẩu 4 1.1.2.1. Phạm vi và thời điểm xác định hàng nhập khẩu: 4 1.1.2.2. Thời điểm xác định hàng nhập khẩu: 5 1.1.3. Các hình thức và phương thức nhập khẩu 5 1.1.3.1. Các hình thức tiến hành nhập khẩu: 5 1.1.3.2. Các phương thức kinh doanh nhập khẩu: 6 1.1.4. Các điều kiện giao dịch cơ bản trong thương mại quốc tế 6 1.1.4.1. Điều kiện cơ sở giao hàng: 6 1.1.4.2. Điều kiện về giá thanh toán: 7 1.1.4.3. Điều kiện về đồng tiền thanh toán: 8 1.1.4.4. Điều kiện về thời gian thanh toán: 8 1.1.4.5. Điều kiện về phương thức thanh toán trong nhập khẩu: 9 1.2. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ nhập khẩu 14 1.2.1. Yêu cầu quản lý đối với nghiệp vụ nhập khẩu 14 1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ nhập khẩu 16 1.3. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu 17 1.3.1. Quy định chung về nhập khẩu hàng hoá theo chuẩn mực kế toán Việt Nam 17 1.3.2. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá trong doanh nghiệp theo chế độ kế toán Việt Nam 19 1.3.2.1. Chứng từ sử dụng 19 1.3.2.2. Tài khoản sử dụng 20 1.3.2.3. Phương pháp hạch toán 23 1.3.2.4. Sổ kế toán 27 Chương II: Thực trạng kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Việt Thái 29 2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Việt Thái 29 2.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý 29 2.1.1.1. Lịch sử thành lập 29 2.1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 30 2.1.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý công ty 30 2.1.2. Tổ chức bộ máy kế toán 30 2.2. Thực trạng kế toán nghiệp vụ nhập khẩu tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Việt Thái 34 2.2.1. Đặc điểm nghiệp vụ nhập khẩu ở công ty 34 2.2.2. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Việt Thái 35 2.2.2.1. Chứng từ sử dụng 35 2.2.2.2. Tài khoản sử dụng 36 2.2.2.3. Trình tự hạch toán 37 2.2.2.4. Sổ sách kế toán sử dụng 44 Chương III: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Việt Thái 53 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện quá trình kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá trong điều kiện hiện nay 53 3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 53 3.1.2. Yêu cầu và ý nghĩa của việc hoàn thiện 54 3.2. Nhận xét, đánh giá về kế toán hoạt động nhập khẩu tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Việt Thái 55 3.2.1. Ưu điểm 55 3.2.1.1. Về công tác quản lý nghiệp vụ Nhập khẩu 55 3.2.1.2. Về tình hình tổ chức kế toán 56 3.2.1.3. Về hệ thống tài khoản sử dụng 56 3.2.1.4. Về tổ chức hệ thống sổ sách kế toán 56 3.2.1.5. Về hệ thống chứng từ 56 3.2.1.6. Về hạch toán hàng tồn kho 57 3.2.1.7. Về hạch toán ngoại tệ 57 3.2.2. Những tồn tại cần khắc phục 57 3.3. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hoá tại công ty 59 3.3.1. Về hạch toán ban đầu 60 3.3.2. Tài khoản sử dụng và trình tự hạch toán 60 3.3.3. Sổ sách kế toán 62 3.3.4. Các giải pháp khác 63 3.3.5. Hiệu quả thực hiện 63 Kết luận 65 Danh mục tài liệu tham khảo 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY