Đề tài Phương pháp hướng dẫn làm các bài thực hành phần địa lý tự nhiên lớp 10 THPT tỉnh Thái Nguyên theo hướng tích cực

MỤC LỤCMở đầu 1 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Mục đích nghiên cứu . 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 4. Giới hạn của đề tài. 3 5. Tình hình nghiên cứu của đề tài 3 6. Phương pháp nghiên cứu . 4 61 Phương pháp đấu tranh thực tế, thu thập tài liệu 4 62 Phương pháp phân tích hệ thống 4 63 Phương pháp bản đồ . 5 64 Thực nghiệm sư phạm . 5 65 Phương pháp thống kê toán 5 66 Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 5 7. Những đóng góp của luận văn . 5 8. Cấu trúc của luận văn 6 Nội dung . Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài 7 11 Cơ sở lý luận về sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học địa lý 7 12 Các phương pháp tích cực trong dạy học bài thực hành Địa lý tự nhiên lớp 10 THPT 12 13 Thực tiễn dạy học các bài thực hành ở một số trường THPT tỉnh Thái Nguyên . 22 Chương 2: Các phương pháp hướng dẫn làm bài thực hành phần Địa lý tự nhiên lớp 10 THPT. 26 21 Cơ sở hình thành các phương pháp 26 22 Các dạng bài thực hành Địa lý tự nhiên lớp 10 THPT cơ bản 37 23 Các phương pháp hướng dẫn - thiết kế bài thực hành phần Địa lý tự nhiên lớp 10 THPT . 49 Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 77 31 Mục đích thực nghiệm 77 32 Nhiệm vụ thực nghiệm 77 33 Nguyên tắc tiến hành thực nghiệm. 78 34 Tổ chức thực nghiệm 78 Kết luận 87 1. Về nhận thức 87 2. Về phương pháp 883. Một số kinh nghiệm rút ra trong quá trình nghiên cứu . 88 4. Một số kiến nghị 89 Tài liệu tham khảo . 90 Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY