Đề tài Phương hướng hoàn thiện nghiệp vụ bán hàng ở Trung tâm Thương mại Hà Nội kinh tế doanh nghiệp thương mại

MỤC LỤC Trang Lời nói đầu 1 Chương I. Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 3 I. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 3 1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất. 3 2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm. 6 II. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 8 1. Đối tượng tập hợp chi phí. 8 2. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất. 9 3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 9 4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp. 15 5. Các phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ. 18 III. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. 20 1. Đối tượng tính giá thành. 20 2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. 20 Chương II. Thực tế tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CKXD & LMĐN. 27 I. Đặc điểm tình hình chung ở Công ty CKXD & LMĐN. 27 1. Quá trình hình thành và phát triển. 27 2. Đặc điểm quy trình công nghệ của việc sản xuất sản phẩm. 28 3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 28 4. Cơ cấu tổ chức và sơ đồ của bộ máy quản lý sản xuất trong Công ty CKXD & LMĐN. 29 5. Cơ cấu tổ chức và sơ đồ kế toán tại Công ty CKXD & LMĐN. 32 II. Thực tế tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại XN Đúc - Công ty CKXD & LMĐN. 36 1. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 36 2. Kế toán tập hợp chi phí trực tiếp sản xuất sản phẩm. 37 3. Đáng giá sản phẩm dở dang cuối tháng tại XN Đúc. 54 4. Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại XN Đúc. 55 Chương III. Những ý kiến đề xuất nhằm tổ chức hợp lý kế toán tình hình và tính giá thành tại XN Đúc - Công ty CKXD & LMĐN. I. Đánh giá khái quát tình hình kế toán tại Xí nghiệp Đúc - Công ty CKXD & LMĐN. II. Những đề xuất cho công tác tổ chức kế toán: 58 1. Vấn đề hạch toán chi phí nguyên vật liệu. 60 2. Vấn đề hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 60 3. Vấn đề hạch toán chi phí sản xuất chung. 61 4. Vấn đề tính giá thành. 61 5. Đánh giá sản phẩm làm dở và xác định kỳ tính giá thành. 61 Kết luận. 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. SÁCH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN- NXB TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 2. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SX - NXBTC 3. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP HỎI VÀ ĐÁP 4. CÁC TẠP CHÍ KẾ TOÁN 5. HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TC 6. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRONG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SX

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY