Đề tài Phát triển thị trường xuất khẩu của Công ty xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI 3 I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI 3 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 3 2. Vấn đề pháp lý 6 II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 6 1. Ban giám đốc 7 2. Phòng kế hoạch thị trường: có hai bộ phận 7 3. Phòng tổ chức hành chính 8 4. Phòng kế toán tài chính 8 5. Phòng công nợ 9 6. Các phòng xuất nhập khẩu(1-7) 9 7. Chi nhánh, nhà máy, xí nghiệp 10 III. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI 11 1. Quy mô và tốc độ xuất nhập khẩu của công ty 11 2.Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu 13 2.1. Hoạt động kinh doanh xuất khẩu 13 2.1.1 Nhóm hàng nông sản xuất khẩu 13 2.1.2. Nhóm hàng lâm sản xuất khẩu 13 2.2. Hoạt động kinh doanh nhập khẩu 14 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI 16 I.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY 16 1.ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài 16 2. ảnh hưởng của các nhân tố bên trong 19 2.1 ảnh hưởng của nguồn nhân lực 19 2.2 Cơ cấu tổ chức của công ty 19 2.3.Tình hình tài chính của công ty 19 II. THỊ TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY AGREXPORT - HN THỜI GIAN QUA . 20 1. thị trường trong nước 20 2. Thị trường ngoài nước 21 III. CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA AGREXPORT - HN 23 1. công tác điều tra và nghiên cứu thị trường 24 2. Công tác phát triển sản phẩm 25 3. Chính sách gía cả 25 4.Công tác xúc tiến khuyếch trương 25 IV.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ SƯ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY. 25 1. Những lợi thế 25 2. Những hạn chế 26 CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI 28 I.PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY 28 1. Phương hướng chung 28 2. Phương hướng phát triển thị trường của công ty 28 2.1. Đối với văn phòng công ty 28 2.2.Đối với chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 29 2.3. Đối với nhà máy Bắc Giang 29 2.4. Chi nhánh Hái Phòng 29 2.5. Liên doanh OPERA. 30 2.6. Xí nghiệp điều Vĩnh Hoà 30 II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY AGREXPORT – HN 31 1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 31 2.Hoàn thiện và phát triển hệ thống kênh phân phối 32 3.Xây dựng chính sách giá phù hợp 35 4. Mở rộng và thâm nhập vào thị trường mới 35 5.Tập trung vào thị trường truyền thống duy trì và xây dựng thị trường mục tiêu 36 6. Huy động vốn đầu tư đổi mới công nghệ 37 7.Bảo vệ thương hiệu sản phẩm 40 8. Xây dựng chiến lược cạnh tranh cho từng thị trường 41 9. Tăng cường công tác xúc tiến bán hàng và quảng cáo đối với nặt hàng nông sản xuất nhập khẩu 42 10. Về thu mua và dự trữ 43 11. Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị. 45 III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 46 1. Đối với công ty . 46 2. Đối với nhà nước 47 2.1.Chính sách về thị trường . 47 2.2. Chính sách xuất khẩu 48 2.3. Chính sách thuế 49 2.4. Chính sách tỷ giá hối đoái 50 KẾT LUẬN 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY