Đề tài Phát triển kinh tế xã hội huyện vụ bản

MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT: CÁC YẾU TỐ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN THỰC TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN TỪ 1996 – 2002 2 A. CÁC YẾU TỐ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN 2 I. YẾU TỐ TỰ NHIÊN , TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 2 1. Vị trí địa lý kinh tế 2 2.Khí hậu - Thuỷ văn 2 3. Đất đai - Thổ nhưỡng 2 4. Tài nguyên khoáng sản 3 5. Tài nguyên nước 3 6. Tiềm năng dịch vụ du lịch 3 II. DÂN SỐ VÀ NGUỒN LAO ĐỘNG 3 1. Dân số 3 2. Lao động 3 III. THỊ TRƯỜNG 4 B. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KT-XH 4 I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 4 1. Tăng trưởng kinh tế 4 2. Đánh giá kết quả sản xuất của các ngành 4 2.1.Kết quả ngành nông lâm nghiệp 4 2.2.Kết quả ngành thuỷ sản 5 2.3. Ngành chế biến nông- lâm- thuỷ sản 5 2.4. Ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 5 2.5 Các ngành dịch vụ 5 3.Các lĩnh vực xã hội 5 4. Quốc phòng an ninh 6 II. NHỮNG TỒN TẠI 6 PHẦN THỨ HAI: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2010 8 A> CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA HUYỆN THỜI KỲ 2001-2010 8 I.BỐI CẢNH CHUNG 8 1. Bối cảnh quốc tế 8 2.Bối cảnh trong nước 8 3. Một số khó khăn và thách thức đối với nước ta 9 II. NHỮNG THẾ MẠNH & HẠN CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 9 1. Những lợi thế 9 2. Những hạn chế 9 III. NHỮNG QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN 10 B> QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2010 10 I. MỤC TIÊU CHUNG 10 II. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2010 10 1. Một số mục tiêu chủ yếu 10 1.1 Chỉ tiêu kinh tế 10 1.2. Chỉ tiêu xã hội 11 1.3. Quốc phòng, an ninh 11 III. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC 12 1. Định hướng phát triển 12 2. Nông lâm nghiệp thuỷ sản 12 2.1: Trồng trọt 12 2.2. Chăn nuôi 13 2.3. Ngành thuỷ sản 13 2.4. Ngành lâm nghiệp 13 3. Quy hoạch công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, làng nghề nông thôn 14 3.1. Ngành cơ khí sửa chữa 14 3.2. Ngành nghề vật liệu xây dựng 14 3.3. Chế biến gỗ lâm sản 15 3.4. Chế biến lương thực, thực phẩm 15 3.5. Ngành dệt 15 3.6. Ngành may thêu 15 3.7. Hoá chất- thuỷ tinh 15 3.8. Công nghiệp khác 15 3.9. Xây dựng phát triển các cụm công nghịêp tập trung trên địa bàn Huyện 15 4. Phát triển thương mại, dịch vụ và các ngành dịch vụ then chốt 16 4.1. Thương mại dịch vụ 16 4.2. Ngành du lịch 16 5. Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng 17 5.1. Cải tạo mạng lưới giao thôngvận tải 17 5.2. Hệ thống thuỷ lợi và cung cấp nước sạch nông thôn 17 5.3. Hệ thống cấp điện 17 5.4. Quy hoạch phát triển thông tin liên lạc 17 5.5. Quy hoạch phát triển các lĩnh vực văn hoá- xã hội 18 6. Phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh 18 A/ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN QUY HOẠCH 19 I. TIẾP TỤC CỦNG CỐ, ĐỔI MỚI QUẢN LÝ KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 19 II. CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 19 III. HUY ĐỘNG VỐN 20 IV.ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT 21 V. NÂNG CAO DÂN TRÍ, ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC 21 VI. THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, XÂY DỰNG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TRONG SẠCH VỮNG MẠNH 21 B. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH NGÀNH 22 1. Nông - lâm - ngư nghiệp 22 2. Công nghiệp - TTCN 22 3. Giao thông - vận tải 22 4. Thương mại và dịch vụ 23 5. Phát triển sự nghiệp y tế, chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân 23 6. Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo 23 C/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY