Đề tài Phát triển hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Hà Thành

LỜI MỞ ĐẦU Trong hoàn cảnh thực tế hiện này, Việt Nam là một nước đang phát triển do đó các chủ thể tham gia vào hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do những lợi thế nhờ quy mô đem lại nên trong nền kinh tế doanh nghiệp lớn thường đóng vai trò chủ đạo . Tuy nhiên, để cho nền kinh tế phát triển một cách cân đố , toàn diện và bên vững thì cần phải có các doanh nghiệp vừa và nhỏ . Thực tế, các doanh nghiệp vừa và nhỏ không chỉ nhiều hơn về số lượng mà còn cho thấy tính linh hoạt và hiệu quả kinh tế xã hội tổng thể ngày một cao.Doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tới gần 96% tổng số doanh nghiệp cả nước , đóng gáp 25% GDP và thu hút một lực lượng lao động đáng kê . Các doanh nghiệp vừa và nhỏđã được thùa nhận đóng vai trò quan trọng của mịnh đối với sự phát triển kinh tế của đất nước và trở thành một nhóm khách hàng rất quan trọng của Ngân hàng .Nhận ra ý nghĩa quan trọng của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong sự phát triển của đất nước, chính phủ có những chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.Tuy có tốc độ phát triển tương đối khá nhưng các doanh nghiệp này còn gặp rất nhiệu trở ngại trong quá trình giải quyết những tồn tại của bản thân doanh nghiệp và những khó khắn về: trình độ tổ chức và quản lý yếu kém, năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm kém ,giá cao , thị trường không ổn định do bị hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa của các doanh nghiệp lớn cạnh tranh gay gắt, thiếu vốn để đổi mới công nghệ Do vậy, doanh nghiệp vừa và nhỏ đã bị đào thải khỏi ra nền kinh tế do thiếu vốn. Một nền kinh tế phát triển lành mạnh và ổn định không thể không cần đến những tổ chức tài chính trung gian thực hiện chức năng dẫn vốn từ những người có vốn tới những người cần vốn. Ngân hàng là một tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế .Hoạt động chính của ngân hàng thương mại (NHTM) là huy động vốn để cho vay nhắm mục đích thu được lợi nhuận . vì vậy bất cứ một khách hàng nào thỏa mãn đầy đủ các điều kiện của Ngân hàng thì sẽ được Ngân hàng cho vay, cho vay là khoản mục tài sản lớn và quan trọng nhất của ngân hàng và là khoản mục đem lại thu nhập cao nhất cho ngân hàng . Đồng thời rủi ro trong hoạt động Ngân hàng có xu hướng tập trung vào danh mục các khoản cho vay.Tiền cho vay là một món nợ đối với Ngân hàng .Do vậy các Ngân hàng phải cân nhắc kỹ lưỡng, ước lượng khả năng rủi ro và sinh lời khi quyết định cho vay đối với một doanh nghiệp. Sau một thời gian thực tập trên thực tế, em đã nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động cho vay tại Ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Hà Thành , Hà Nội , em xin chọn đề tài: “Phát triển hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Hà Thành”. Ở đề tài này em sẽ làm rõ những vấn đề cơ bản về doanh nghiệp vừa và nhỏ , thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Hà Thành và đừa ra một số giải phát, Kiến nghị nhắm phát triển hoạt động cho vay của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển Hà Thành . Ngoài phần mở đầu và kết luận , chuyên đề của em được kết cầu thành 3 chương như sau: Chương 1: cơ sở lý luận về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Chương 2: Thức trạng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Hà Thành Chương 3:Giải pháp phát triển hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Hà Thành LỜI MỞ ĐẦU 1 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 4 CHƯƠNG 1 5 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 5 1.1.HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 5 1.1.1. Khái kiệm hoạt động cho vay của ngân hàng 5 1.1.2. Phân loại cho vay của ngân hàng thương mại 5 1.1.2.1. Theo hình thức cấp tiền vay 5 1.1.2.2. Theo thời hạn cho vay 9 1.1.2.3. Theo tài sản đảo bảo 10 1.1.2.4. Theo mục đích sử dụng vốn 12 1.1.2.5. Theo đối tượng cho vay 12 1.1.3. Vai trò hoạt động cho vay của các ngân hàng 12 1.2.NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 14 1.2.1. Khai niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ 14 1.2.2. Đặc điểm chủ yếu của doanh nghiệp vừa và nhỏ 15 1.2.3. Sự cần thiết phát triển hoạt động cho vay đối với DNV&N 17 1.3. HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DNV&N 20 1.3.1. Các hình thức cho vay của ngân hàng thương mại đối với DNV&N 20 1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của ngân hang thương mại đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 23 1.3.2.1. Các nhân tố khách quan 23 1.3.2.2. Các nhân tố chủ quan 26 CHƯƠNG II 28 THỨC TRẠNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNV&N TẠI NHÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ THÀNH 28 2.1. KHÁI QUÁT VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TỪ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NGÁNH HÀ THÀNH 28 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 28 2.1.2. Chức năng và nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng 31 2.1.3. Cơ cầu tổ chức của ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Hà Thành 32 2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Hà Thành 40 2.1.4.1. Tình hình huy động vốn: 40 2.1.4.2. Tình hình hoạt động tín dụng của chi nhánh: 42 2.2.Thực trạng phát triển hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Trển Hà Thành 43 2.2.1. Các hình thức cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Hà Thành 43 2.2.1.1. Cho vay theo món 44 2.2.1.2. Cho vay theo hạn mức tín dụng 44 2.2.1.3. Cho vay theo dự án đầu tư 45 2.2.1.4. Thấu chi 45 2.2.1.5. Cho vay hợp vốn 45 2.2.1.6. Cho vay trả góp 46 2.2.2. Quy trình cho vay đối với DNV&N tại NHĐT&PT chi nhánh Hà Thành 46 2.2.2.1. Các văn ban pháp lý về cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ 46 2.2.2.2. Các điều kiện vay vốn của DNV&N 48 2.2.2.3 Quy trình nghiệp vụ cho vay: 50 2.2.3 Thực trạng hoạt động cho vay DNV&N tại chi nhánh NHNTTC: 54 2.2.4. Đánh giá hoạt động cho vay DNV&N của Chi nhánh NHĐT&PTVN Hà Thành 59 2.2.4.1. Những mặt đạt được 59 2.2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại: 60 CHƯƠNG 3 62 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỔI VỚI DNV&N TẠI NHĐT&PT CHI NHÁNH HÀ THÀNH 62 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNV&N TẠI NHĐT&PT 62 3.1.1 Định hướng phát triển DNV&N tại Việt Nam 62 3.1.1.1 PT DNV&N là một bộ phận quan trọng trong chiến lượng PT KT XH: 62 3.1.1.2 PT theo hướng đa dạng hoá ngành nghề và loại hình DN: 63 3.1.1.3 PT trên cơ sở đa dạng hoá về trình độ công nghệ, đổi mới và áp dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến: 63 3.1.1.4 PT quan hệ liên kết KT giữa DNV&N với DN có quy mô lớn: 64 3.1.2 Định hướng phát triển chung của chi nhánh NH ĐT&PT Hà Thành: 65 3.1.3 Định hướng mở rộng hoạt động cho vay DNV&N tại chi nhánh NH ĐT&PT Hà Thành 67 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DNV&N TẠI NH ĐT&PT HÀ THÀNH 69 3.2.1 Xây dựng chính sách khách hàng linh hoạt 69 3.2.2 Chính sách tín dụng ưu đãi phù hợp cho các DNV&N: 72 3.2.2.1 Giải pháp về lãi suất: 72 3.2.2.2 Áp dụng linh hoạt hình thức đảm bảo tiền vay: 73 3.2.2.3 Đa dạng hoá các hình thức cho vay, xây dựng kỳ hạn cho vay phù hợp với các DNV&N: 74 3.2.3 Nhận thức đúng đối tượng khách hàng, thay đổi phương thực tiếp thị khách hàng: 76 3.2.4 Tăng cường vai trò tư vấn, tạo lập mối quan hệ chặt chẽ giữa DNV&N và ngân hàng, hình thành bộ phận chuyên trách cho vay DNV&N: 77 3.2.5 Đơn giản hoá các thủ tục cho vay: 78 3.2.6 Nâng cao chất lượng chẩm định: 79 3.2.7. Nâng cao trình độ cán bộ ngân hàng 81 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 82 3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ lien ngành. 82 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng ĐT& PTVN: 84 3.3.3 Kiến nghị đối với DNV&N: 85 KẾT LUẬN 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY