Đề tài Phân tích tình hình tài chính trên cơ sở bảng cân đối kế toán với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty cơ khí Hà Nội

Lời mởđầu Sau 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nền kinh tế nước ta đãđạt được nhiều bước tiến hết sức quan trọng. Tuy nhiên đểđặt được mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp với cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lí và thực hiện công nghiệp hoá hiện dại hoáđất nước thìđòi hỏi chúng ta chiến lược đúng đắn và hợp lí. Cũng như tất cả các quốc gia trên thế giới phát triển nền kinh tế là mũ nhọn của đất nước. Công cụ chủ yếu được dùng đó là tài chính. Vàđể cung cấp những thông tin hữu ích cho việc ra quyết định kinh doanh và kinh tế của các nhà quản lí doanh nghiệp và các nhà sử dụng thông tin tài chính ở bên ngoài, hệ thống báo cáo tài chính đã ra đời. Dựa vào các nguồn thông tin nhận được trong các Báo cáo tài chính, người sử dụng sẽ nắm được thực trạng tài chính của doanh nghiệp và làm cơ sở cho việc ra quyết định của mình. Các Báo cáo tài chính gồm Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh Báo cáo tài chính, mỗi loại cung cấp những thông tin tổng hợp về một khía cạnh khác nhau của tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Các báo cáo này bổ sung cho nhau và cùng làm sáng tỏ bức tranh tài chính của doanh nghiệp. Trong các báo cáo tài chính đó, Bảng cân đối kế toán đóng vai trò quan trọng, nóđưa ra bức tranh tài chính tổng quát tại doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Tuy nhiên, Bảng cân đối kế toán cũng có những hạn chế vốn có của nó, những hạn chế thuộc về bản chất được quy định bởi những nguyên tắc, quy tắc hạch toán nên không thể khắc phục được. Vì vậy, để tránh đưa ra các quyết định sai lầm, những người sử dụng thông tin của Báo cáo tài chính cần được trang bị những công cụ phân tích thích hợp. Phân tích Báo cáo tài chính sẽ giúp cho nhà phân tích nắm bắt được đầy đủ thực trạng tài chính doanh nghiệp và khắc phục được những hạn chế trên. Phân tích Báo cáo tài chính thông qua các công cụ và kĩ thuật phân tích giúp các nhà phân tích kiểm tra Báo cáo tài chính, qua đó có thểđánh giáđược những thành tích và tình hình tài chính của doanh nghiệp cũng như dự tính được những rủi ro và tiềm năng trong tương lai. Phân tích Báo cáo tài chính có thể mang lại những thông tin có giá trị về xu thế và mối quan hệ, khả năng sinh lợi của doanh nghiệp qua đó phát hiện được những điểm mạnh, điểm yếu về tài chính của doanh nghiệp. Đối với các nhà quản trị của doanh nghiệp, phân tích Báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng,đặc biệt trong tình hình hiện nay, khi công việc ghi chép, xử lí thông tin kế toán đơn thuần đãđược máy vi tính đảm nhận thì công việc kế toán được thực hiện chủ yếu là phân tích các thông tin kế toán cóích để phục vụ cho việc ra quyết định tài chính của chủ doanh nghiệp. Nhận thấy tầm quan trọng đặc biệt của việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp đối với việc ra quyết định của những nhà quản lí, với mong muốn được nghiên cứu sâu hơn về vấn đề phức tạp và khó khăn này vàđể vận dụng những hiểu biết, kiến thức đã thu thập được trong nhà trường và thực tế thực tập tại một doanh nghiệp sản xuất cụ thể, em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài chính trên cơ sở bảng cân đối kế toán với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty cơ khí Hà Nội” cho chuyên đề của mình. Luận văn ngoài Lời mởđầu và kết luận bao gồm ba nội dung chính sau: Chương I: Hoạt động tài chính và cơ sở của việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Chương II: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cơ khí Hà Nội. Chương III: Phương hướng nâng cao công tác quản trị tài chính tại Công ty cơ khí Hà Nội Do trình độ lí luận và thực tiên còn nhiều hạn chế nên bài viết này không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sựđóng góp ý kiến của các thầy cô giáo cùng các cô chú trong công ty. MỤCLỤC LỜIMỞĐẦU 1 CHƯƠNG I: HOẠTĐỘNGTÀICHÍNHVÀCƠSỞLÝLUẬNCỦAVI� ��CPHÂNTÍCHTÌNHHÌNHTÀICHÍNHDOANHNGHIỆP 3 1.1. Hoạt động tài chính và sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. 3 1.1.1. Hoạt động tài chính: 3 1.1.2. Sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. 4 1.2. hai báo cáo tài chính cơ bản sử dụng để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. 5 1.2.1. Bảng cân đối kế toán 5 1.2.1.1. Đặc trưng vàý nghĩa của bảng CĐKT trong việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 5 1.2.1.2 Nội dung, kết cấu, nguyên tắc lập và kiểm tra bảng CĐKT 7 1.2.1.3. Những hạn chế của Bảng cân đối kế toán. 9 1.2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh 9 1.3. Nội dung và phương pháp phân tích bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh 10 1.3.1. Những nghiên cứu cơ bản: 10 1.3.2. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 10 1.3.2.1-Phân tích khái quát tình hình tài chính : 11 1.3.2.2: Phân tích tình hình bảo đảm nguồn vốn, diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn: 16 1.3.2.3. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 19 1.3.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn. 22 CHƯƠNG II: PHÂNTÍCHTÌNHHÌNHTÀICHÍNHTẠI CÔNG TY CƠ KHÍHÀ NỘI 31 2.1. TìNH HìNH CHUNG CủA CÔNG TY CƠ KHí Hà NộI 31 2.1.1.Giới thiệu chung: 31 2.1.2. Các ngành nghề kinh doanh của công ty 31 2.1.2.1.Lĩnh vực kinh doanh: 31 2.1.2.2 Mục tiêu phát triển: 32 2.1.2.3 Hoạt động chính của công ty: 32 2.1.3. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 33 2.1.4. Đặc điểm sản xuất 34 2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 34 2.1.4.2. Quy trình sản xuất kinh doanh của công ty: 34 2.1.5. Bộ máy quản lý của doanh nghiệp: 37 2.1.5.1. Mô hình bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của công ty cơ khí Hà Nội 37 2.1.5.2. Mô hình bộ máy kế toán 38 2.2. Phân tích tình hình tài chính của CÔNG TY CƠ KHí Hà NộI 41 2.2.1. Phân tích tổng quát tình hình tài chính của doanh nghiệp(DN) 41 2.2.1.1. Phân tích mối quan hệ cân đối của các khoản mục trong bảng CĐKT. 41 2.2.1.2. Phân tích sự biến động của các khoản mục trong bảng CĐKT: 44 2.2.2. Phân tích tình hình bảo đảm nguồn vốn, biến động nguồn vốn và sử dụng vốn. 49 2.2.3. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở DN. 52 2.2.3.1. Phân tích nguồn vốn lưu động thuần. 52 2.2.3.2. Phân tích tình hình dự trữ TSLĐ. 53 2.2.3.3. Phân tích mức độ bảo đảm VLĐ cho việc dự trữ. 55 2.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của DN. 56 2.2.4.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cốđịnh (VCĐ). 56 2.2.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động (VLĐ). 58 CHƯƠNG III: PHƯƠNGHƯỚNGNÂNGCAOCÔNGTÁCQUẢNTRỊTÀICH ÍNHTẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI 61 3.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính tại DN: 61 3.2. Những kiến nghị vàđề xuất nhằm tăng cường công tác quản trị tại DOANH NGHIệP 63 3.2.1. Kiến nghị về công tác kế toán: 63 3.2.2. Những giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị tài chính tại Công ty 64 3.2.2.1. Một số giải pháp chung đảm bảo cho quá trình kinh doanh: 64 3.2.2.2. Phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh: 65 3.2.2.3.Một số kiến nghị với Nhà nước: 68 KẾTLUẬN 70 DANHMỤCTÀILIỆUTHAMKHẢO 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY