Đề tài Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống tài chính kế toán và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng

LỜI NÓI ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp là một tế bào kinh tế, là một đơn vị hạch toán độc lập, tiến hành quá trình sản xuất kinh doanh để tạo ra các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội nhằm thực hiện các mục tiêu về lợi nhuận. Tối đa hoá lợi nhuận là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Muốn vậy, doanh nghiệp cần phải có những quyết sách, chiến lược phù hợp, kịp thời đối với các hoạt động kinh tế của mình. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường đa thành phần, nếu chỉ dựa vào khả năng của mình và bỏ qua sự hỗ trợ của các nguồn lực bên ngoài, doanh nghiệp khó có thể đứng vững và phát triển được. Phân tích tình hình tài chính là một công việc thường xuyên và vô cùng cần thiết không những đối với chủ sở hữu doanh nghiệp mà còn cần thiết đối với tất cả các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp có quan hệ về kinh tế và pháp lý với doanh nghiệp. Đánh giá được đúng thực trạng tài chính, chủ doanh nghiệp sẽ đưa ra được các quyết định kinh tế thích hợp, sử dụng một cách tiết kiệm và có hiệu quả vốn và các nguồn lực; Nhà đầu tư có quyết định đúng đắn với sự lựa chọn đầu tư của mình; các chủ nợ được đảm bảo về khả năng thanh toán của doanh nghiệp đối với các khoản cho vay; Nhà cung cấp và khách hàng đảm bảo được việc doanh nghiệp sẽ thực hiện các cam kết đặt ra; các cơ quan quản lý Nhà nước có được các chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cũng như hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đồng thời kiểm soát được hoạt động của doanh nghiệp bằng pháp luật. Báo cáo tài chính kế toán là sản phẩm cuối cùng của công tác kế toán, tất cả các thông tin mà kế toán cung cấp đều được thể hiện trên báo cáo tài chính kế toán cuối kỳ của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà chúng ta có thể coi hệ thống báo cáo tài chính kế toán là một tấm gương phản ánh toàn diện về tình hình tài chính, khả năng và sức mạnh của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Do đó, việc trình bày các báo cáo tài chính kế toán một cách trung thực và khách quan sẽ là điều kiện tiên quyết để phân tích chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp . Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính và đánh giá thực trạng tài chính của một doanh nghiệp, trong thời gian thực tập tại Công ty XNK THIẾT BỊ ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH , nhờ có sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn và các cán bộ phòng kế toán tài vụ, Ban quản lý của Công ty, em đã mạnh dạn chọn đề tài: "Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty XNK THIẾT BỊ ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề được trình bày với nội dung như sau : Phần I: Lý luận chung về phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán trong doanh nghiệp Phần II: Phân tích tình hình tài chính của Công ty XNK THIẾT BỊ ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH” chủ yếu thông qua bảng CĐKT và BCKQKD : Phần III: Một số kiến nghị và giải pháp đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty XNK THIẾT BỊ ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH . Mục lục Lời nói đầu .1 Phần I. Lý luận chung về phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo 3 I. Tài chính doanh nghiệp và sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp .3 1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp và các mối quan hệ tài chính chủ yếu của doanh nghiệp 3 1.1.Khái niệm về tài chính doanh nghiệp .3 1.2. Các mối quan hệ tài chính chủ yếu của doanh nghiệp 4 2. Sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp .5 II. Hệ thống báo cáo tài chính kế toán trong phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 7 1.Khái niệm và ý nghĩa 7 1.1. Khái niệm 7 1.2. Ý nghĩa 7 2. Vai trò mục đích và các yêu cầu đối với các thông tin trình bày trên hệ thống báo cáo tài chính 7 2.1. Vai trò .7 2.2. Mục đích .8 2.3. Yêu cầu đối với các thông tin trình bày trên các báo cáo tài chính kế toán 8 3. Nguyên tắc trình bày thông tin trên hệ thống báo cáo tài chính kế toán .9 4. Các loại báo cáo trong hệ thống báo cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp 10 4.1. Bảng cân đối kế toán .11 4.2. Báo cáo kết quả kinh doanh 13 4.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ .15 4.4. Thuyết minh báo cáo tài chính 18 5. Khái quát hệ thống các chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp từ hệ thống báo cáo tài chính kế toán 20 5.1. Nhóm chỉ tiêu chủ yếu để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp được rút ra trên cơ sở số liêụ của BCĐKT 20 5.2. Nhóm chỉ tiêu có liên hệ giữa BCĐKT với BCKĐQKD trong phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 21 III. Nội dung và phương pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp .24 1. Phương pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp .24 2. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp .25 2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp 26 2.2. Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp .32 2.3. Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng TSLĐ 34 2.4. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.37 2.5. Phân tích khả năng sinh lợi của doanh nghiệp 41 IV. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn .42 Phần II. Phân tích tình hình tài chính của công ty XNK thiết bị - truyền hình chủ yếu thông qua bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh . 46 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 46 1.2. Tình hình hoạt động của công ty trong năm 2001,2002 .47 1.3. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của công ty .48 1.4. Mô hình tổ chức và cơ cấu bộ máy của công ty .49 II. Phân tích tình hình tài chính của công ty XNK thiết bị điện ảnh - truyền hình thông qua bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh .51 1. Hệ thống báo cáo tài chính kế toán của công ty 51 2. Phân tích tình hình tài chính của công ty XNK thiết bị điện ảnh - truyền hình thông qua BCĐKT và BCKQKD năm 2001 -2002 .55 2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty .55 2.2. Phân tích nguồn vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn kinh doanh của công ty XNK thiết bị điện ảnh - truyền hình .64 2.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty XNK thiết bị điện ảnh - truyền hình .66 2.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty .74 2.5. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn 80 Phần III. Một số kiến nghị và giải pháp đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty XNK thiết bị điện ảnh - truyền hình . .83 I. Đánh giá chung về tình hình tài chính của công ty 83 II. Một số kiến nghị và giải pháp đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty XNK thiết bị điện ảnh - truyền hình trong những năm tới .86 1. Các kiến nghị đối với công ty 86 1.1. Kiến nghị về công tác quản lý 86 1.2. Kiến nghị về công tác kế toán .87 1.3. Kiến nghị về công tác phân tích tài chính 88 1.4. Phương hướng nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty .89 1.5. Phương hướng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn của công ty 91 2. Đối với nhà nước .94 Kết luận .95 Tài liệu tham khảo . 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY