Đề tài Phân tích tình hình tài chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại công ty

MỤC LỤC Nhận xét của giáo viên hướng dẫn Nhận xét của giáo viên phản biện Nhận xét của cơ sở thực tập Danh mục các chữ viết tắt Danh mục sơ đồ bảng biểu Lời mở đầu Chương I: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 1.1Khái niệm, ý nghĩa, mục tiêu, tác dụng của phân tích tình hình hoạt động tài chính doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 1.1.2 Ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp 1.1.3 Mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp 1.1.4 Nhiệm vụ của phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp 1.1.5 Tác dụng của việc phân tích báo cáo tài chính 1.2 Tài liệu dùng trong phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 1.2.1 Bảng cân đối kế toán 1.2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 1.3 Phương pháp sử dụng để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 1.3.1 Phương pháp so sánh 1.3.2 Phương pháp tỷ lệ 1.4 Nội dung phân tích 1.4.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp 1.4.1.1 Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của doanh nghiệp 1.4.1.2 Đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính của doanh nghiệp 1.4.2 Phân tích cấu trúc tài chính 1.4.2.1 Phân tích cơ cấu tài sản 1.4.2.2 Phân tích cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp a) Phân tích tính tự chủ về tài chính của doanh nghiệp b) Phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ 1.4.3 Phân tích khả năng thanh toán 1.4.3.1 Phân tích các khoản phải thu 1.4.3.2 Phân tích các khoản phải trả 1.4.4 Phân tích khả năng hoạt động 1.4.4.1. Vòng quay hàng tồn kho.(HHTK) 1.4.4.2. Số ngày một vòng quay hàng tồn kho.(NHTK) 1.4.4.3. Kì thu tiền bình quân.(KTTBQ) 1.4.4.4. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định.(HTSCĐ) 1.4.4.5. Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản (HTS) 1.4.4.6. Vòng quay vốn lưu động (HVLĐ) 1.4.5. Phân tích các tỉ suất lợi nhuận của doanh nghiệp. 1.4.5.1. Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu. (DLDT) 1.4.5.2. Tỉ suất doanh lợi tài sản (ROA). 1.4.5.3 Tỷ suất sinh lợi kinh tế của tài sản ( RE ) 1.4.5.3. Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu.(ROE) 1.5. Phương pháp phân tích tài chính Dupont: ( hiệu ứng Dupont) Chương II: Thực trạng tình hình tài chính ở CTCP Công Nghệ Gỗ Đại Thành. 2.1 Khái quát về Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gỗ Đại Thành 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của CTCP Công Nghệ Gỗ Đại Thành 2.1.1.1 Tên, địa chỉ Công Ty, thời điểm thành lập và các cột mốc quan trọng 2.1.1.2. Quy mô của công ty 2.1.1.3 Kết quả KD của công ty, đóng góp vào ngân sách của DN qua các năm 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của DN 2.1.2.2 Chức năng 2.1.2.2 Nhiệm vụ 2.1.3. Đặc điểm hoạt động SXKD của công ty 2.1.3.2 Loại hình KD và các loại hàng hóa dịch vụ chủ yếu mà doanh nghiệp đang KD 2.1.3.2 Thị trường đầu vào và thị trường đầu ra của DN 2.1.3.3 Vốn kinh doanh của công ty 2.1.3.5 Đặc diểm các nguồn lực của công ty 2.1.3.4.1 Tình hình sử dụng lao động 2.1.3.4.2 Tình hình sử dụng máy móc thiết bị nhà xưởng 2.1.4 Đặc điểm tổ chức SXKD 2.1.5 Đặc điểm tổ chức quản lý tại DN 2.1.5.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý 2.1.5.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 2.1.6 Đặc điểm tổ chức kế toán của doanh nghiệp 2.1.6.1 Mô hình tổ chức kế toán tại công ty 2.1.6.2 Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty 2.1.6.3 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán 2.1.6.4 Hình thức kế toán mà công ty áp dụng 2.1.6.5 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 2.2 Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành 2.2.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính 2.2.1.1 Phân tích khái quát mức độ độc lập tài chính tại Công ty 2.2.1.2 Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn tại công ty 2.2.2 Phân tích cấu trúc tài chính tại công ty 2.2.2.1 Cơ cấu nguồn vốn 2.2.2.2 Cơ cấu tài sản 2.2.3 Phân tích khả năng thanh toán của công ty 2.2.3.1 Phân tích khả năng thu hồi các khoản phải thu 2.2.3.2 Phân tích khả năng thanh toán các khoản phải trả 2.2.3.3. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán 2.2.3.3.1 Khả năng thanh toán tổng quát (HTQ) 2.2.3.3.2 Khả năng thanh toán hiện hành (H¬TTHH) 2.2.3.3.3 Khả năng thanh toán nhanh (HTTN) 2.2.3.3.4 Khả năng thanh toán lãi vay ( HTTLV) 2.2.4 Phân tích khả năng hoạt động của công ty 2.2.4.1 Hiệu suất sử dụng tài sản 2.2.4.2 Khả năng quay vòng của hàng tồn kho 2.2.4.3 Khả năng thu tiền bán hàng ( kỳ thu tiền bình quân) 2.2.5 Phân tích các tỷ số lợi nhuận 2.2.5.1 Doanh lợi doanh thu (DLDT) 2.2.5.2 Tỷ suất lợi nhuận thuần trên tài sản ( Doanh lợi tài sản) ( ROA) 2.2.5.3 Tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản ( RE) 2.2.5.4 Tỷ suất lợi nhuận thuần trên vốn chủ sở hữu ( doanh lợi vốn chủ sở hữu) (ROE) 2.2.6 Hiệu ứng Dupont 2.2.6.1 Hiệu ứng 1: Tỷ suất thu hồi tài sản 2.2.6.2 hiệu ứng 2: Tỷ suất thu hồi vốn góp Chương III Các giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại CTCP CNG Đại Thành 3.1 Đánh giá về tình hình tài chính Công ty Cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành 3.1.1 Những mặt đạt đươc 3.1.2 Những mặt còn hạn chế 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại Công ty Cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành 3.2.1 Biện pháp thu hồi các khoản phải thu khách hàng 3.2.2 Biện pháp tiết kiệm chi phí lãi vay 3.2.3 Xây dựng cơ cấu tài chính hợp lý hơn 3.2.4 Một số biện pháp khác Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY