Đề tài Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần R.E.E

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 3 PHẦN NỘI DUNG 5 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 5 1.1. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích tài chính 5 1.1.1 Khái niệm 5 1.1.2 Ý nghĩa 5 1.2. Vai trò và mục đích của phân tích tài chính 6 1.2.1 Vai trò 6 1.2.2. Mục đích 6 1.3. Giới thiệu sơ lược về báo cáo tài chính 7 1.3.1 Khái niệm về phân tích báo cáo tài chính 7 1.3.2. Mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính 7 1.3.3. Công cụ của phân tích báo cáo tài chính 7 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 10 2.1. Giới thiệu sơ lược về công ty cổ phần RRE 10 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 10 2.1.2. Tầm nhìn, sứ mạng, triết lý kinh doanh và định hướng phát triển 10 2.1.3. Tài liệu phân tích 13 2.2. phân tích tình hình tài chính của công ty cố phần REE 14 2.2.1. Phân tích sơ lược 22 2.2.1.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán 22 2.2.1.2. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 24 2.2.2. Phân tích tỷ số 25 2.2.2.1. Tỷ số thanh khoản (Liquidity Ratios) 25 2.2.2.2. Tỷ số quản lý tài sản hay tỷ số hiệu quả hoạt động 26 2.2.2.3. Tỷ số quản lý nợ 29 2.2.2.4. Tỷ số khả năng sinh lợi 31 CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP 33 3.1. Đối với hàng tồn kho 33 3.2. Đối với khoản phải thu 33 3.3. Đối với hiệu suất sử dụng tài sản cố định 33 3.4. Đối với việc huy động vốn 34 PHẦN KẾT LUẬN 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 PHẦN MỞ ĐẦU Lời mở đầu Đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tự do cạnh tranh, cùng với xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, tất yếu doanh nghiệp dù bất cứ loại hình nào cũng phải đối mặt với những khó khăn, thử thách và phải chấp nhận quy luật đào thải từ phía thị trường. Đứng trước những thử thách đó, đòi hỏi doanh nghiệp phải ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, quản lý và sử dụng tốt nguồn tài nguyên vật chất cũng như nhân lực của mình. Trong doanh nghệp vấn đề tài chính đóng vai trò rất quan trọng, bởi lẽ thình hình tài chính lành mạnh là một trong những điều kiện tiên quyết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra một cách nhịp nhàng, đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Sự lành mạnh đó có được hay không phụ thuộc phần lớn vào khả năng quản trị tài chính của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng đó chúng tôi chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần R.E.E”. Thông qua việc phân tích, đánh giá tình hình tài chính tại công ty để làm cơ sở cho việc lập kế hoạch tài chính cho tương lại và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 1. Đối tượng nghiên cứu Phân tích tình hình tài chính của các doanh nghiệp, cụ thể hơn là phân tích bản cân đối kế toán, bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dựa vào đó mà đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu Thông qua bài tiểu này, giúp chúng ta hiểu được cách sử dụng những thông tin đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những rủi ro trong tương lai để ra quyết định kinh tế. 3. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu của đề tài này xoay quanh các vấn đề tài chính của doanh nghiệp như bản cân đối kế toán, bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bản báo cáo tình hình tài chính 4. Phương pháp nghiên cứu báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh các số liệu tài chính hiện hành và quá khứ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY