Đề tài Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam chi nhánh Cần Thơ

MỤC LỤC CHƯƠNG I GIỚI THIỆU 1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1 1.2.1 Mục tiêu chung 1 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2 1.3.1 Không gian 2 1.3.2 Thời gian 2 1.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .2 CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 3 2.1.1 Khái niệm tín dụng và phân loại tín dụng 3 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng 3 2.1.1.2 Phân loại tín dụng 3 2.1.2 Chức năng của tín dụng .4 2.1.3 Đảm bảo tín dụng .4 2.1.4 Khái quát về tín dụng ngắn hạn .6 2.1.4.1 Khái niệm tín dụng ngắn hạn .6 2.1.4.2 Nguyên tắc cho vay .6 2.1.4.3 Điều kiện cho vay 7 2.1.4.4 Đối tượng cho vay .8 2.1.4.5 Thời hạn cho vay 8 2.1.4.6 Lãi suất cho vay 9 2.1.4.7 Mức cho vay 9 2.1.4.8 Phương thức cho vay 9 2.1.5 Quy trình cho vay 11 2.1.6 Rủi ro tín dụng . 18 2.1.7 Nợ xấu 18 2.1.8 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng ngắn hạn 20 2.1.8.1 Doanh số cho vay . 20 2.1.8.2 Doanh số thu nợ . 20 2.1.8.3 Dư nợ tín dụng 20 2.1.8.4 Nợ xấu 20 2.1.8.5 Vòng quay vốn tín dụng 20 2.1.8.6 Hệ số thu nợ . 21 2.1.8.7 Tỷ lệ nợ xấu . 21 2.1.8.8 Tỷ lệ dư nợ ngắn hạn trên vốn huy động . 21 2.2 Phương pháp nghiên cứu . 21 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 21 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu . 22 CHƯƠNG III GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ 23 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG 23 3.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 23 3.1.2 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Cần Thơ . 24 3.2 CƠ CẤU VÀ SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC 25 3.2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức . 25 3.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban . 25 3.2.3 Tình hình nhân sự 27 3.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA 3 NĂM 2006, 2007, 2008 27 3.4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2009 . 30 CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ . 32 4.1 PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA 3 NĂM 2006 – 2008 32 4.1.1 Phân tích tình hình nguồn vốn của Ngân hàng . 32 4.1.2 Phân tích tình hình huy động vốn của Ngân hàng 35 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA 3 NĂM 2006, 2007, 2008 . 38 4.2.1 Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn trong tổng cơ cấu cho vay 39 4.2.1.1 Doanh số cho vay theo thời hạn . 39 4.2.1.2 Doanh số thu nợ theo thời hạn 40 4.2.1.3 Tình hình dư nợ theo thời hạn 42 4.2.1.4 Tình hình nợ xấu theo thời hạn . 44 4.2.2 Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn theo thành phần kinh tế . 45 4.2.2.1 Doanh số cho vay ngắn hạn 45 4.2.2.2 Doanh số thu nợ ngắn hạn . 47 4.2.2.3 Tình hình dư nợ ngắn hạn . 49 4.2.2.4 Tình hình nợ xấu ngắn hạn . 51 4.2.3 Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn thông qua một số chỉ tiêu 52 4.2.3.1 Dư nợ trên tổng vốn huy động 52 4.2.3.2 Hệ số thu nợ . 53 4.2.3.3 Tỷ lệ nợ xấu . 53 4.2.3.4 Vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn 54 CHƯƠNG V NHỮNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ 55 5.1 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG 55 5.1.1 Thuận lợi . 55 5.1.2 Khó khăn . 55 5.2 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG 56 5.2.1 Đối với công tác huy động vốn . 56 5.2.2 Đối với công tác cho vay . 56 5.2.3 Đối với công tác thẩm định kiểm tra và hạn chế rủi ro tín dụng 56 CHƯƠNG VI KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 57 6.1 KẾT LUẬN . 57 6.2 KIẾN NGHỊ . 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY