Đề tài Phân tích tài chính và một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hoàng Cầu

LỜI MỞ ĐẦU Thực trạng phân tích tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay là kiêm nhiệm bởi các bộ phận tài chính - kế toán kiêm nhiệm. Người chịu trách nhiệm phân tích tài chính là những người có liên quan đến việc thu thập và phân tích những thông tin tài chính, phân tích các xu hướng và đưa ra các dự báo kinh tế. Tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn còn rất coi nhẹ vấn đề này. Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác dụng thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh. Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả các nhà quản trị phải thường xuyên tổ chức phân tích tình hình tài chính cho tươnh lai. Bởi vì thông qua việc tính toán, phân tích tài chính cho ta biết nhữnh điểm mạnh yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những tiềm năng cần phát huy và những nhược điểm cần khắc phục. Qua đó các nhà quản lý tài chính có thể xác định được nguyên nhân gây ra và đề suất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động, kinh doanh của đơn vị mình trong thời gian tới. Xuất phát từ đó, trong thời gian thực tập tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hoàng Cầu, em đã cố gắng tìm hiểu thực tiễn hoạt động kinh doanh của công ty thông qua phân tích tài chính của công ty trong vài năm gần đây nhằm mục đích tự nâng cao hiểu biết của mình về vấn đề tài chính doanh nghiệp nói chung, phân tích tài chính nói riêng. Vì vây, em chọn đề tài “ Phân tích tài chính và một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hoàng Cầu” làm chuyên đề khoá luận tốt nghiệp. MỤC LỤC Chương I: CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. 1 1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp. 1 1.1.1. Các khái niệm về tài chính và quản trị tài chính doanh nghiệp. 1 1.1.2. Bản chất của tài chính doanh nghiệp. 1 1.1.3. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp. 2 1.1.4. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp. 3 1.1.5. Các nội dung của tài chính doanh nghiệp. 4 1.2. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp. 4 1.2.1. Phương pháp so sánh. 4 1.2.1.1. Tiêu chuẩn so sánh. 4 1.2.1.2. Điều kiện so sánh. 4 1.2.1.3. Kỹ thuật so sánh. 5 1.2.1.4. Hình thức so sánh . 5 1.2.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ. 5 1.2.3. Phương pháp Dupont . 6 1.2.4. Cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích tài chính doanh nghiệp. 6 1.2.5. Nội dung chủ yếu của phân tích tài chính doanh nghiệp. 8 1.2.5.1.Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp. 9 1.2.5.1.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán . 9 1.2.5.1.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua báo cáo kết quả kinh doanh. 13 1.2.5.1.3. Phân tích cân đối tài chính. 14 1.2.5.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp. 14 1.2.5.2.1. Nhóm các chỉ số về khả năng thanh toán. 14 1.2.5.2.2. Nhóm các chỉ số về cơ cấu vốn và tình hình đầu tư. 18 1.2.5.2.3. Nhóm các chỉ số hoạt động. 19 1.2.5.2.4. Nhóm các chỉ số về khả năng sinh lời . 22 1.2.5.3. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính. 23 Chương II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG CẦU. . 27 2.1. Khái quát về công ty . . 27 2.1.1. Giới thiệu chung về công ty. . 27 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển. 27 2.1.3. Cơ cấu tổ chức. . 29 2.1.4. Hoạt động kinh doanh chung qua các năm. . 30 2.2. Phân tích tình hình hoạt động tài chính tại công ty. . 36 2.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Cầu. . 36 2.2.1.1. Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán . .36 2.2.1.1.1. Phân tích biến động về cơ cấu tài sản. . 38 2.2.1.1.2. Phân tích những biến động về cơ cấu nguồn vốn. . 41 2.2.1.1.3. Phân tích cân đối. 42 2.2.1.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh. . 45 2.2.2. Phân tích các chỉ số tài chính đặc trưng. . 48 2.2.2.1. Các chỉ số về khả năng thanh toán. 48 2.2.2.2. Các chỉ sôs về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư. . 51 2.2.2.3 Các chỉ số về hoạt động. . 52 2.2.2.4. Các chỉ số về khả năng sinh lời. . 55 Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG CÂU. 62 3.1. Biện pháp 1: Giảm các khoản phải thu. . 62 3.2. Biện pháp 2: Tiết kiệm chi phí quản lý kinh doanh nhăm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. . 67 KẾT LUẬN. . 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO. . 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY