Đề tài Phân tích tài chính - Ứng dụng phân tích tài chính công ty cố phần thép Việt - Ý

Phần 1: Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính: 3 I. Khái niệm, mục đích, trình tự phân tích và ý nghĩa: 3 1.1 Khái niệm: 3 1.2 Mục đích: 3 1.3 Trình tự phân tích: 4 1.4 Ý nghĩa: 4 II. Các báo cáo tài chính được sử dụng trong phân tích: 4 2.1 Bảng cân đối kế toán: 4 2.2 Báo cáo kết quả kinh doanh: 4 2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: 4 III. Các phương pháp phân tích báo cáo tài chính: 4 1.1 Phương pháp so sánh: 5 1.2 Phương pháp phân tích tỉ lệ: 5 1.3 Phương pháp phân tích Dupont: 5 1.4 Các phương pháp phân tích khác: 5 Phần 2: Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần thép Việt – Ý: 5 I.Giới thiệu chung công ty CP Thép Việt – Ý 5 1.1 Lịch sử phát triển: 5 1.2 Ngành nghề kinh doanh chính: 5 1.3 Sản phẩm và thị trường tiêu thụ: 5 1.4 Chiến lược kinh doanh: 6 1.5 Điểm mạnh: 7 1.6 Điểm yếu: 7 1.7 Cơ hội: 7 1.8 Thách thức: 7 II. Phân tích cấu trúc tài sản (cấu trúc vốn) 12 2.1. Tài sản dài hạn 12 2.2. Tài sản ngắn hạn: 13 III.Phân tích cấu trúc nguồn vốn: 14 3.1 Phân tích tính tự chủ về tài chính 14 3.2 Phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ 15 IV.Phân tích cân bằng tài chính: 16 Mục đích: Xem xét mối quan hệ giữa từng loại nguồn vốn với từng loại tài sản để chỉ ra những mức cân bằng trong tài trợ doanh nghiệp. 16 4.1 Chỉ tiêu vốn lưu động ròng: 16 4.2 Chỉ tiêu nhu cầu vốn lưu động ròng: 16 4.3 Chỉ tiêu ngân quỹ ròng: 16 V.Phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: 18 5.1 Phân tích hiệu quả kinh doanh: 18 5.1.1 Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý tài sản: 18 a) Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản: 18 b) Hiệu suất sử dụng TS cố định: 18 *Ý nghĩa: Một đồng đầu tư vào TSCĐ tại doanh nghiệp sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. 18 c)Chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý tài sản: 19 5.1.2 Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán: 21 5.1.3 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời từ doanh thu: 22 5.1.4 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời tài sản 23 a)Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA): 23 Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản ROA 23 b)Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần hoạt dộng KD loại trừ cấu trúc tài chính: 24 5.2 Phân tích hiệu quả tài chính: 25 5.2.1 Tỷ suất lời trên vốn chủ sỡ hữu (ROE): 25 5.2.2 Phân tích hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần niêm yết VIS: 26 a) Lợi nhuận ròng trên cổ phần- earnings per share (EPS) : 26 b) Hệ số giá trên thu nhập một cổ phần – Price to earning Ratio (P/E): 27 Tài liệu tham khảo: 29 Phần 1: Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính: 3 I. Khái niệm, mục đích, trình tự phân tích và ý nghĩa: 3 1.1 Khái niệm: 3 1.2 Mục đích: 3 1.3 Trình tự phân tích: 4 1.4 Ý nghĩa: 4 II. Các báo cáo tài chính được sử dụng trong phân tích: 4 2.1 Bảng cân đối kế toán: 4 2.2 Báo cáo kết quả kinh doanh: 4 2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: 4 III. Các phương pháp phân tích báo cáo tài chính: 4 1.1 Phương pháp so sánh: 5 1.2 Phương pháp phân tích tỉ lệ: 5 1.3 Phương pháp phân tích Dupont: 5 1.4 Các phương pháp phân tích khác: 5 Phần 2: Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần thép Việt – Ý: 5 I.Giới thiệu chung công ty CP Thép Việt – Ý 5 1.1 Lịch sử phát triển: 5 1.2 Ngành nghề kinh doanh chính: 5 1.3 Sản phẩm và thị trường tiêu thụ: 5 1.4 Chiến lược kinh doanh: 6 1.5 Điểm mạnh: 7 1.6 Điểm yếu: 7 1.7 Cơ hội: 7 1.8 Thách thức: 7 II. Phân tích cấu trúc tài sản (cấu trúc vốn) 12 2.1. Tài sản dài hạn 12 2.2. Tài sản ngắn hạn: 13 III.Phân tích cấu trúc nguồn vốn: 14 3.1 Phân tích tính tự chủ về tài chính 14 3.2 Phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ 15 IV.Phân tích cân bằng tài chính: 16 Mục đích: Xem xét mối quan hệ giữa từng loại nguồn vốn với từng loại tài sản để chỉ ra những mức cân bằng trong tài trợ doanh nghiệp. 16 4.1 Chỉ tiêu vốn lưu động ròng: 16 4.2 Chỉ tiêu nhu cầu vốn lưu động ròng: 16 4.3 Chỉ tiêu ngân quỹ ròng: 16 V.Phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: 18 5.1 Phân tích hiệu quả kinh doanh: 18 5.1.1 Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý tài sản: 18 a) Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản: 18 b) Hiệu suất sử dụng TS cố định: 18 *Ý nghĩa: Một đồng đầu tư vào TSCĐ tại doanh nghiệp sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. 18 c)Chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý tài sản: 19 5.1.2 Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán: 21 5.1.3 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời từ doanh thu: 22 5.1.4 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời tài sản 23 a)Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA): 23 Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản ROA 23 b)Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần hoạt dộng KD loại trừ cấu trúc tài chính: 24 5.2 Phân tích hiệu quả tài chính: 25 5.2.1 Tỷ suất lời trên vốn chủ sỡ hữu (ROE): 25 5.2.2 Phân tích hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần niêm yết VIS: 26 a) Lợi nhuận ròng trên cổ phần- earnings per share (EPS) : 26 b) Hệ số giá trên thu nhập một cổ phần – Price to earning Ratio (P/E): 27 Tài liệu tham khảo: 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY