Đề tài Phân tích tác động của khoa học kỹ thuật đến hiệu quả sản xuất lúa tại xã Hồ Đắc Kiện, huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng

MỤC TIÊU NGHÊN CỨU 1. Mục tiêu chung: Mục tiêu chung của đề tài là phân tích hiệu quả sản xuất và xác định những thuận lợi, khó khăn, đánh giá các chính sách đối với hoạt động triển khai và áp dụng kỹ thuật mới trong quá trình sản xuất, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp liên quan đến việc áp dụng kỹ thuật mới đối với nông hộ và chính quyền địa phương. 2. Mục tiêu cụ thể: - Mô tả thực trạng sản xuất của nông hộ liên quan các nguồn lực sẵn có. - Phân tích sự lựa chọn áp dụng khoa học kỹ thuật mới của nông hộ. - Nhận định và phân tích chính sách liên quan đến việc hỗ trợ ứng dụng kỹ thuật mới. - Đánh giá hiệu quả sản xuất của nông hộ đối với việc áp dụng khoa học kỹ thuật mới. - Đề xuất các giải pháp phát huy các mặt tích cực và khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai và ứng dụng kỹ thuật đối với nông hộ sản xuất. III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Phương pháp thu thập dữ liệu Dữ liệu của đề tài sẽ được thu thập từ hai nguồn chủ yếu là: dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp. Số liệu sơ cấp được thu thập từ: - Thu thập trực tiếp thông qua các bản phỏng vấn trực tiếp đối với nông hộ trong vùng nghiên cứu đề cập đến các thông tin liên quan mục tiêu nghiên cứu. Điều tra ngẫu nhiên tại ba ấp là: ấp Cống Đôi và ấp Xây Đá A và ấp Xây Đá B, thuộc huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. - Đề tài nghiên cứu tác động của khoa học kỹ thuật đến sản xuất nên số liệu thu thập được phân thành hai nhóm là có áp dụng khoa học kỹ thuật và không áp dụng khoa học kỹ thuật, để có ý nghĩa trong việc phân tích hồi qui tương quan và kiểm định giả thuyết nên chọn cỡ mẫu là 40. Dữ liệu thứ cấp: thu thập từ các tài liệu, niên giám thống kê của huyện trong năm 2004, các nghiên cứu trước đây của huyện Mỹ Tú và xã Hồ Đắc Kiện cũng như tham khảo các nhận định, đánh giá của các nhà chuyên môn, quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp và kinh tế. Các báo cáo tổng kết tình hình sản xuất của xã, huyện trong 3 năm (2003-2005); Các kế hoạch, dự án có liên quan đến mô hình; Các nghiên cứu trước đây. 2. Phương pháp phân tích dữ liệu: Công cụ thống kê sẽ được sử dụng để phân tích và xác định sự tác động của dữ liệu liên quan đến việc đánh giá hiệu quả sản xuất và các nhân tố tác động đến việc ra quyết định áp dụng khoa học kỹ thuật mới, bao gồm: phân tích tần số, hồi qui tương quan và kiểm định sự phù hợp. - Phân tích tần số: để thống kê, phân tích yếu tố giúp nông hộ quyết định áp dụng kỹ thuật mới, đề xuất các giải pháp trong quá trình triển khai áp dụng khoa học kỹ thuật. - Phân tích hồi qui tương quan: để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. - Kiểm định sự phù hợp: Là kiểm định xem giả thuyết về phân phối của tổng thể và số liệu thực tế phù hợp với nhau đến mức nào. IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY