Đề tài Phân tích hoạt động tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng

MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .1 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu: .1 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu: 1 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn: .2 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 2 1.2.1 Mục tiêu chung: .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: .2 1.3 Phạm vi nghiên cứu: .2 1.4 Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu .3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4 2.1 Phương pháp luận: 4 2.1.1 Khái niệm tín dụng: .4 2.1.2 Phân loại tín dụng: 4 2.1.2.1 Căn cứ vào thời hạn cho vay:: .4 2.1.2.2 Căn cứ vào bảo đảm tín dụng: .4 2.1.2.3 Căn cứ vào phương pháp hoàn trả: 5 2.1.3 Lãi suất tín dụng: .5 2.1.4 Một số vấn đề về tín dụng hộ sản xuất: .5 2.1.4.1 Khái niệm hộ sản xuất: 5 2.1.4.2 Đặc điểm hộ sản xuất: .5 2.1.4.3 Vai trò của kinh tế hộ: .6 2.1.4.4 Các chủ trương, chính sách về tín dụng nông hộ 6 2.1.5 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng của Ngân hàng: .9 2.1.5.1 Chỉ tiêu hệ số thu nợ 9 2.1.5.2 Chỉ tiêu nợ quá hạn trên tổng dư nợ 9 2.1.5.3 Chỉ tiêu dư nợ trên tổng nguồn vốn .10 2.1.5.4 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng .10 2.2 Phương pháp nghiên cứu: .10 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu: .10 - vi - 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu: .10 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHN0 & PTNT QUẬN CÁI RĂNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ .11 3.1 Vài nét về tình hình kinh tế - xã hội quận Cái Răng: 11 3.2 Tình hình sản xuất nông nghiệp: .11 3.3 Quá trình hình thành và phát triển của NHN0 & PTNT quận Cái Răng: 12 3.4 Sơ đồ cơ cấu tổ chức nhân sự: 13 3.5 Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban: .13 3.5.1 Giám đốc: 13 3.5.2 Phó giám đốc: 14 3.5.3 Phòng kinh doanh: .14 3.5.4 Phòng kế toán và kho quỹ: 14 3.5.5 Phòng tổ chức hành chính: 15 3.5.6 Giám định viên: .15 3.6 Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của NHN0 & PTNT Quận Cái Răng qua ba năm: 15 3.6.1 Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của NHN0 & PTNT Quận Cái Răng: 15 3.6.2 Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh: 16 3.6.2.1 Về doanh thu: 16 3.6.2.2 Về chi phí: .18 3.6.2.3 Về lợi nhuận: .18 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI NÔNG HỘ TẠI NHN0 & PTNT QUẬN CÁI RĂNG .19 4.1 Khái quát tình hình huy động vốn .19 4.1.1 Vốn huy động: .19 4.1.2 Vốn điều chuyển: 21 4.1.3 Tổng nguồn vốn: .21 4.2 Khái quát tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng 23 4.3 Phân tích tình hình cho vay nông hộ từ năm 2004-2006 23 4.3.1 Phân tích doanh số cho vay .24 4.3.1.1 Doanh số cho vay theo thời hạn 24 - vii - 4.3.1.2 Doanh số cho vay theo đối tượng: .27 4.3.1.3 Doanh số cho vay theo phường .31 4.3.2 Phân tích doanh số thu nợ .32 4.3.2.1 Doanh số thu nợ theo thời hạn .33 4.3.2.2 Doanh số thu nợ theo đối tượng 34 4.3.2.3 Doanh số thu nợ theo phường .36 4.3.3 Phân tích tình hình dư nợ 37 4.3.3.1 Dư nợ theo thời hạn .38 4.3.3.2 Dư nợ theo đối tượng 38 4.3.3.3 Dư nợ theo phường 40 4.3.4 Phân tích tình hình nợ quá hạn: .41 4.3.4.1 Nợ quá hạn theo thời hạn: .41 4.3.4.2 Nợ quá hạn theo đối tượng 43 4.3.4.3 Nợ quá hạn theo phường: 44 4.3.5 Phân tích tình hình nợ gia hạn: 46 4.3.5.1 Nợ gia hạn theo thời gian: .46 4.3.5.2 Nợ gia hạn theo đối tượng .47 4.3.5.3 Gia hạn nợ theo phường: .48 4.3.6 Phân tích các chỉ số đánh giá hiệu quả tín dụng nông hộ .49 4.3.6.1 Chỉ tiêu dư nợ trên tổng nguồn vốn .49 4.3.6.2 Hệ số thu nợ .49 4.3.6.3 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng .50 4.3.6.4 Chỉ tiêu nợ quá hạn trên tổng dư nợ 50 CHƯƠNG 5 : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CHO VAY NÔNG HỘ TẠI NHN0 & PTNT QUẬN CÁI RĂNG 52 5.1 Những thuận lợi và tồn tại trong hoạt động cho vay nông hộ 52 5.1.1 Thuận lợi: 52 5.1.2 Tồn tại: 52 5.2 Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tín dụng NH đối với nông hộ 53 5.2.1 Cạnh tranh với các ngân hàng đối thủ: 53 5.2.2 Xây dựng và nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ tín dụng: .54 - viii - 5.2.3 Nâng cao hiệu quả công tác cho vay: 54 5.2.4 Tăng tỷ lệ đầu tư vốn trung và dài hạn: 55 5.2.5 Nắm vững thông tin về khách hàng vay vốn: .55 5.2.6 Hạn chế nợ quá hạn: 56 CHƯƠNG 6 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 6.1 Kết luận .57 6.2 Kiến nghị .58 TÀI LIỆU THAM KHẢO .61 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu: Việt Nam là một nước có nền nông nghiệp lâu đời, trong cơ cấu kinh tế nước ta, tỷ trọng nông nghiệp luôn chiếm khá lớn so với tỷ trọng các ngành khác. Hơn một thập kỷ qua, ngành nông nghiệp của ta đã tăng trưởng nhanh chóng. Từ một nước nhập khẩu gạo ròng ở thập niên 80, Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới. Ngoài ra Việt Nam cũng xuất khẩu một lượng lớn các nông sản thương mại ra thị trường bên ngoài. Trong thời gian gần đây, chính phủ đang nỗ lực cải thiện hơn nữa chất lượng các mặt hàng nông sản, đa dạng hóa các mặt hàng có giá trị cao, đa dạng hóa thị trường và nâng cao năng suất của các sản phẩm này. Vì vậy, nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực này là rất cần thiết đối với nhà nông và hộ kinh doanh nông nghiệp ở Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long cũng là một trong những cái nôi của nông nghiệp cả nước mà trong đó Thành phố Cần Thơ là trung tâm của cả vùng. Do đó sự phát triển kinh tế nói chung và nông nghiệp nói riêng của TP Cần Thơ có vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, các hộ gia đình nước ta đa số là những hộ sản xuất nhỏ lẻ chỉ có một khoản vốn nhất định trong tay. Chính vì thế mà vấn đề thiếu vốn luôn xảy ra đối với họ. Nếu như trước đây, hầu hết các hộ dân do thiếu vốn phải đi vay vốn bên ngoài với lãi suất rất cao thì nay với sự phát triển rộng khắp của mạng lưới các NHN0 & PTNT người dân đã có thể dễ dàng tiếp cận và bổ sung nguồn vốn cho mình. Là một chi nhánh của NHN0 & PTNT TP Cần Thơ, NHN0 & PTNT Quận Cái Răng ra đời và hoạt động chủ yếu là tín dụng nông thôn một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để phát triển nông nghiệp và ngành nghề khác, giúp hỗ trợ kinh tế nông nghiệp phát triển, nông thôn có những bước thay đổi, mỗi hộ có mức sống cao hơn. Tuy nhiên, đầu tư vốn vào nông nghiệp chủ yếu là cho vay hộ gia đình vẫn còn có một số hạn chế. Để mở rộng và phát triển hoạt động tín dụng - 15 - này đòi hỏi cần phân tích, đánh giá hiệu quả cho vay một cách chính xác nhằm tìm ra những bước phát triển thích hợp. Vì những yếu tố trên nên em quyết định chọn đề tài “phân tích tình hình cho vay hộ gia đình tại NHN0 & PTNT Quận Cái Răng” làm đề tài tốt nghiệp của mình. 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn: Được sự dạy bảo tận tình của các thầy cô khoa kinh tế quản trị kinh doanh và thông qua những kiến thức đã được tiếp thu từ thực tế em đã vận dụng những bài học về môn lý thuyết tài chính tín dụng, tiền tệ ngân hàng, nghiệp vụ ngân hàng và đã sử dụng những kiến thức này vào nghiên cứu thực tiễn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng. Thông qua đó em sẽ có nhiều am hiểu hơn về hoạt động tại ngân hàng và có thể đề ra được những giải pháp thích hợp cho hoạt động tín dụng hộ gia đình tại ngân hàng. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 1.2.1 Mục tiêu chung: Phân tích tình hình cho vay hộ gia đình tại NHN0 & PTNT Quận Cái Răng qua ba năm từ 2004 􀃆 2006 để đưa ra được những nhận xét góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của NH đặc biệt là trong lĩnh vực cho vay vốn hộ gia đình. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: Đề tài này em tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: (1) Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm từ 2004 đến 2006. (2) Đánh giá thực trạng cho vay hộ gia đình tại ngân hàng qua ba năm từ 2004 đến 2006. (3) Phân tích hiệu quả cho vay hộ gia đình để thấy được những thuận lợi cũng như những vấn đề còn tồn tại mà ngân hàng đang gặp phải. (4) Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng hộ gia đình tại ngân hàng. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 1.3.1 Thời gian, không gian: Hoạt động tín dụng ngân hàng vốn là một hoạt động vô cùng phức tạp và phong phú, bao gồm rất nhiều hoạt động và nghiệp vụ khác nhau. Tuy nhiên do - 16 - thời gian và kiến thức có hạn nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng hộ gia đình trong 3 năm trở lại đây (từ năm 2004􀃆2006) và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này tại NHN0 & PTNT Quận Cái Răng. 1.3.2 Đối tượng nghiên cứu: Vì kiến thức có hạn, thời gian tiếp cận với những hoạt động thực tiễn đa dạng và phong phú tại ngân hàng chưa nhiều nên luận văn này em chủ yếu tập trung đề cập một số vấn đề sau: + Phân tích tình hình nguồn vốn, cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng hộ gia đình. + Đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng hộ gia đình tại NHN0 & PTNT Quận Cái Răng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY