Đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn

MỤC LỤC  Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1 1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI . 2 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2 1.2.1. Mục tiêu chung 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2 1.3.1. không gian . 2 1.3.2. Thời gian . 2 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu 2 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 3 2.1.1. Một số vấn đề về phân tích hoạt động kinh doanh 3 2.1.1.1. Khái niệm . 3 2.1.1.2. Ý nghĩa . 3 2.1.1.3. Nội dung 4 2.1.1.4. Nhiệm vụ 4 2.1.2. Tổng quan về Ngân hàng thương mại 5 2.1.2.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại . 5 2.1.3. Hoạt động huy động vốn 5 2.1.4. Hoạt động cho vay . 6 2.1.5. Hoạt động dịch vụ và các hoạt động khác 7 2.1.6. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân h àng thương mại . 8 2.1.6.1. Thu nhập . 8 2.1.6.2. Chi phí 9 2.1.6.3. Lợi nhuận 9 2.1.6.4. Chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận . 10 2.1.6.5. Chỉ tiêu đánh giá rủi ro . . 11 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin . 12 2.2.2. Phương pháp phân tích đánh giá 12 CHƯƠNG 3 : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI 13 3.1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ . 13 3.1.1. Đặc điểm tự nhiên . 13 3.1.2. Tình hình kinh tế xã hội 13 3.2. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI . 14 3.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển 14 3.2.2. Tầm nhìn và chiến lược . 16 3.2.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban 16 3.2.3.1. Cơ cấu tổ chức 16 3.2.3.2. Chức năng các phòng ban . 17 3.2.3.3. Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân h àng 19 3.3. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SHB.19 3.4. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG . 20 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SHB . 21 4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN 21 4.1.1. Cơ cấu nguồn vốn . 21 4.1.2. Tình hình huy động vốn . 23 4.1.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn . 26 4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY . 27 4.2.1. Doanh số cho vay 29 4.2.2. Doanh số thu nợ 29 4.2.3. Dư nợ 31 4.2.4. Nợ quá hạn 32 4.2.5. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng . 34 4.2.5.1. Tỷ lệ tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn . 34 4.5.2.2. Tỷ lệ tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn . 35 4.5.2.3. Vòng quay vốn tín dụng 35 4.5.2.4. Hệ số thu nợ 36 4.5.2.5. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ . 36 4.4. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 37 4.4.1. Thu nhập . 37 4.4.1.1. Thu nhập từ lãi cho vay . 39 4.4.1.2. Thu từ phí dịch vụ . 41 4.4.2.3. Thu nhập hoạt động khác 42 4.4.2. Chi phí 43 4.4.2.1. Chi phí trả lãi vốn huy động 45 4.4.2.2. Chi phí dịch vụ 47 4.4.2.3. Chi hoạt động khác . 47 4.4.3. Lợi nhuận 48 4.4.4. Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận . 50 4.4.4.1. Hệ số lãi ròng 50 4.4.4.2. Suất sinh lời của tài sản (ROA) . 51 4.4.4.3. Thu nhập lãi trên chi phí lãi 51 4.4.4.4. Suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) 53 4.4.5. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro 52 4.4.5.1. Rủi ro tín dụng 52 4.4.5.2. Rủi ro lãi suất 52 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SHB 54 5.1. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG 54 5.1.1. Những thuận lợi 54 5.1.2. Những khó khăn 55 5.2. CÁC GIẢI PHÁP 55 5.2.1. Giải pháp làm tăng thu nhập 55 5.2.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng 56 5.2.2.2. Giải pháp thu hồi nợ quá hạn 57 5.2.2. Giải pháp làm giảm chi phí. 58 5.2.3. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn 58 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 60 6.1. KẾT LUẬN . 60 6.2. KIẾN NGHỊ 61 6.2.1. Đối với chính quyền địa phương . 61 6.2.2. Đối với hội sở chính 61 6.2.3. Đối với các chi nhánh của SHB . 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY