Đề tài Phân tích cấu trúc tài chính tại khách sạn Fortuna

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.Khái niệm phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp 1.1.Khái niệm cấu trúc tài chính doanh nghiệp 1.2.Khái niệm phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp 1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp 1.3.1.Xu hướng phát triển của nền kinh tế 1.3.2.Hình thức sở hữu của doanh nghiệp 1.3.3.Quy mô hoạt động của doanh nghiệp 1.3.4.Đặc điểm cấu trúc tài sản của doanh nghiệp 1.3.5.Các nhân tố khác 2.Ý nghĩa phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp 2.1.Đối với bản thân doanh nghiệp 2.2.Đối với chủ thể kinh tế khác 3.Phân tích cấu trúc tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp 3.1.Phân tích cấu trúc tài sản của doanh nghiệp 3.1.1.Các chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài sản 3.1.1.1.Tỷ trọng tài sản cố định 3.1.1.2.Tỷ trọng đầu tư tài chính 3.1.1.3.Tỷ trọng hàng tồn kho 3.1.1.4.Tỷ trọng các khoản phải thu khách hàng 3.1.2.Phân tích biến động tài sản của doanh nghiệp 3.2.Phân tích cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp 3.2.1.Phân tích tính tự chủ tài chính của doanh nghiệp 3.2.1.1.Tỷ suất nợ 3.2.1.2.Tỷ suất tự tài trợ 3.2.1.3.Tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu 3.2.2.Phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ 4.Phân tích cân bằng tài chính của doanh nghiệp 4.1.Vốn lưu động ròng 4.1.1.Khái niệm vốn lưu động ròng 4.1.2.Các trường hợp của vốn lưu động ròng và ảnh hưởng của nó đến tình hình tài chính của doanh nghiệp 4.2.Nhu cầu vốn lưu động ròng và phân tích nhu cầu tài chính 4.3.Ngân quỹ ròng PHẦN 2: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI KHÁCH SẠN FORTUNA 1.Giới thiệu chung về khách sạn 1.1.Quá trình hình thành và phát triển 1.2.Chức năng, nhiệm vụ 1.3.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 1.4.Đặc điểm bộ máy quản lý tài chính tại khách sạn 1.5.Tổ chức công tác kế toán tại khách sạn 1.5.1.Tổ chức bộ máy kế toán tại khách sạn 1.5.2.Hình thức tổ chức sổ sách kế toán 2.Phân tích cấu trúc tài chính tại khách sạn Fortuna 2.1.Phân tích cấu trúc tài sản tại khách sạn 2.1.1.Các chỉ tiêu phản ánh tài sản tại khách sạn 2.1.1.1.Tỷ trọng tài sản ngắn hạn tại khách sạn 2.1.1.2.Tỷ trọng phải thu khách hàng 2.1.1.3.Tỷ trọng hàng tồn kho 2.1.1.4.Tỷ trọng tài sản dài hạn 2.1.1.5.Tỷ trọng tài sản cố định 2.1.2.Biến động tài sản tại khách sạn 2.2.Phân tích cấu nguồn vốn tại khách sạn 2.2.1.Phân tích tính tự chủ về tài chính tại khách sạn 2.2.1.1.Tỷ suất nợ 2.2.1.2.Tỷ suất tự tài trợ 2.2.1.3.Tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu 2.2.2.Phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ tại khách sạn 2.2.2.1.Tỷ trọng nguồn vốn thường xuyên 2.2.2.2.Tỷ trọng nguồn vốn tạm thời 2.2.2.3.Tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu trên nguồn vốn thường xuyên 2.3.Phân tích tính cân bằng tài chính tại khách sạn Fortuna 2.3.1.Vốn lưu động ròng tại khách sạn 2.3.2.Nhu cầu vốn lưu động ròng tại khách sạn 2.3.3.Ngân quỹ ròng tại khách sạn PHẦN 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI KHÁCH SẠN FORTUNA 1.Nhận xét về cấu trúc tài chính tại khách sạn Fortuna 1.1.Ưu điểm 1.2.Nhược điểm 2.Mục tiêu của khách sạn trong những năm tới 3.Một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện cấu trúc tài chính tại khách sạn KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY