Đề tài Những giải pháp phát triển thẻ thanh toán tại ngân hàng công thương Việt Nam

Mục lục Trang phụ bìa Mục lục Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục các bảng biểu Danh mục các hình vẽ, đồ thị Lời Mở Đầu .1 1.Tính cấp thiết của đề tμi 1 2.Mục tiêu của đề tμi 1 3.Đối t−ợng vμ phạm vi nghiên cứu .2 4.Các ph−ơng pháp nghiên cứu 2 5.Kết cấu của luận văn .2 Ch−ơng I: Những nội dung cơ bản về thẻ thanh toán ngân hμng .4 1.1. Tổng quan về thẻ ngân hμng 4 1.1.1 Quá trình hình thμnh .4 1.1.2. Lịch sử phát triển thẻ ngân hμng .4 1.1.3. Khái niệm thẻ thanh toán . 6 1.1.4 Phân loại thẻ ngân hμng .7 1.1.5 Lợi ích của việc sử dụng thẻ ngân hμng 10 1.2. Nghiệp vụ phát hμnh thẻ 15 1.2.1. Khái niệm 15 1.2.2. Quy trình phát hμnh thẻ 15 1.3. Nghiệp vụ thanh toán thẻ .21 1.3.1 Quy trình chấp nhận thẻ 21 2 1.3.2 Quy trình thanh toán 2 1.4. Các nhân tố ảnh h−ởng đến sự phát triển thẻ thanh toán tại ngân hμng th−ơng mại 24 1.4.1. Nhóm nhân tố thuộc về ngân hμng .24 1.4.2. Nhóm nhân tố thuộc về khách hμng 25 1.4.3. Nhóm nhân tố thuộc về cơ quan chức năng .26 1.4.4. Nhân tố rủi ro 27 Kết luận 33 Ch−ơng II : Thực trạng thẻ thanh toán tại Ngân hμng Công th−ơng Việt Nam 34 2.1 Nhận định chung về các ngân hμng tại Việt nam có hoạt động thẻ 34 2.2. Tổng quan về Incombank 35 2.2.1. Giới thiệu chung về Ngân hμng Công th−ơng Việt Nam .35 2.2.2. Quá trình phát triển thẻ thanh toán Ngân hμng Công th−ơng Việt Nam 38 2.2.3. Mô hình tổ chức kinh doanh thẻ tại Ngân hμng Công th−ơng Việt Nam 39 2.3 Thực trạng thẻ thanh toán tại Ngân hμng Công th−ơng Việt Nam 41 2.3.1. Mô hình sản phẩm -dịch vụ .41 2.3.2. Thẻ ghi nợ E-partner .41 2.3.3. Thẻ CashCard 55 2.3.4. Thẻ tín dụng 59 2.3.5 .Công nghệ thẻ 64 2.3.6. Công tác Marketing .65 2.4. Đánh giá kết quả đạt đ−ợc trong quá trình triển khai thẻ thanh toán tại Ngân hμng Công th−ơng Việt Nam 66 2.4.1. Kết quả đạt đ−ợc 66 2.4.2. Những hạn chế vμ nguyên nhân 70 2.5 .Cơ hội vμ thách thức đối với sự phát triển thẻ thanh toán của Incombank .76 2.5.1. Cơ hội .76 2.5.2. Thách thức .79 Kết luận 82 Ch−ơng III - Giải pháp phát triển thẻ thanh toán tại Ngân hμng Công th−ơng Việt Nam 83 3.1. Định h−ớng phát triển thẻ thanh toán tại Ngân hμng Công th−ơng Việt Nam 83 3.2. Giải pháp nhằm phát triển thẻ thanh toán tại Ngân hμng Công th−ơng Việt Nam83 3.2.1. Đẩy mạnh các chính sách Marketing vμ chăm sóc khách hμng 84 3.2.1.1 Chính sách Marketing 84 3.2.1.1.1 Đẩy mạnh hoạt động Marketing 84 3.2.1.1.2 Củng cố chính sách giá: 86 3.2.1.1.3 Đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ thẻ, tăng c−ờng tính năng .87 3.2.1.1.4 Mở rộng mạng l−ới thanh toán thẻ 90 3.2.1.2 Chính sách chăm sóc khách hμng .92 3.2.2. Hoμn thiện cơ chế động lực; quy trình thẻ thanh toán vμ mô hình tổ chức .93 3.2.3. Nhanh chóng triển khai đề án tái cơ cấu Ngân hμng Công th−ơng Việt Nam thμnh công 98 3.2.4. Phát triển vμ nâng cấp hệ thống công nghệ .98 3.2.5. Chú trọng công tác đμo tạo vμ phát triển nguồn nhân lực .100 3.2.6. Tăng c−ờng công tác quản trị rủi ro .100 3.3. Một số kiến nghị với Chính phủ vμ Ngân hμng Nhμ n−ớc .103 3.3.1.Với Chính phủ 103 3.3.2.Với Ngân hμng nhμ n−ớc .105 3.3.3. Với Hiệp hội thẻ 108 Kết luận .110 Tμi liệu tham khảo Danh mục các bảng - biểu Trang Bảng 2.1: Các chỉ số tăng tr−ởng của ICB 36 Bảng 2.2: Số l−ợng thẻ ghi nợ E-partner phát hμnh của ICB . 46 Bảng 2.3: Số l−ợng thẻ ATM phát hμnh trên thị tr−ờng . 47 Bảng 2.4 : Số l−ợng ATM của ICB . 49 Bảng 2.5: Số l−ợng máy ATM trên thị tr−ờng . 50 Bảng 2.6: Doanh số thanh toán thẻ ATM 52 Bảng 2.7: Số l−ợng thẻ tín dụng trên thị tr−ờng . 60 Bảng 2.8: Số l−ợng CSCNT trên thị tr−ờng 62 Bảng 2.9 : Doanh số thanh toán thẻ tín dụng của ICB . 63 Bảng 2.10 : Doanh thu từ nghiệp vụ thẻ thẻ của ICB 68 Danh mục Hình vẽ - đồ thị Trang (Hình 1.1) Quy trình phát hμnh thẻ 19 (Hình 1.2) Quy trình thanh toán thẻ . 23 Biểu đồ tăng tr−ởng vốn huy động . 36 (Hình 2.1) Biểu đồ tăng tr−ởng tổng tμi sản . 37 (Hình 2.2) Biểu đồ tăng tr−ởng lợi nhuận ròng . 37 (Hình 2.3) (Hình 2.4) Mô hình tổ chức hoạt động thẻ tại Incombank . 39 . 41 (Hình 2.5) Mô hình sản phẩm - dịch vụ (Hình 2.6) Biểu đồ số l−ợng thẻ ghi nợ E-partner phát hμnh 46 (Hình 2.7) Biểu đồ số thẻ ATM phát hμnh trên thị tr−ờng tháng 6/2006 . 47 (Hình 2.8) Biểu đồ số l−ợng máy ATM 49 (Hình 2.9)Biểu đồ số l−ợng ATM trên thị tr−ờng 51 (Hình 2.10)Biểu đồ doanh số tiền gửi ATM 53 (Hình 2.11) Biểu đồ doanh số rút tiền tại ATM . 54 (Hình 2.12) Biểu đồ doanh số thanh toán thẻ tín dụng của ICB . 63 Biểu đồ tăng tr−ởng doanh thu từ nghiệp vụ thẻ của ICB . 68 (Hình 2.13) (Hình 3.1) Mô hình trung tâm thẻ Incombank . 94 (Hình 3.2) Mô hình bộ phận chuyên trách tại chi nhánh ICB 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY