Đề tài Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 áp dụng cho công ty cổ phần thuộc da Hào Dương

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT KHÓA LUẬN ii DANH MỤC BẢNG - HÌNH – SƠ ĐỒ vii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT. viii CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI. 2 1.3 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2 1.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2 1.5.1 Phương pháp khảo sát điều tra. 2 1.5.2 Phương pháp tiếp cận quá trình. 2 1.5.3 Phương pháp phân tích – so sánh. 3 1.5.4 Phương pháp thống kê- mô tả. 3 1.5.5 Phương pháp tham khảo tài liệu liên quan. 3 1.5.6 Phương pháp chuyên gia. 3 1.6 GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI. 3 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004. 4 2.1 GIỚI THIỆU VỀ BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 14000 VÀ ISO 14001:2004. 4 2.1.1 Giới thiệu về hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000. 4 2.1.2 Giới thiệu về hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004. 4 2.1.2.1 Sơ lược về hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004. 4 2.1.2.2 Mô hình hệ thống quản lý môi trường – ISO 14001:2004. 5 2.2 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI ÁP DỤNG ISO 14001:2004. 6 2.2.1 Thuận lợi 6 2.2.1.1 Mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. 6 2.2.1.2 Được sự hỗ trợ từ phía chính phủ và quốc tế. 7 2.2.1.3 Luật pháp bảo vệ môi trường ngày càng chặt chẽ và hòan thiện. 7 2.2.2 Khó khăn. 7 2.2.2.1 Về mặt nhận thức. 7 2.2.2.2 Chi phí tăng. 7 2.2.2.3 Thiếu nguồn lực và kinh ngiệm thực hiện. 8 2.2.2.4 Mạng lưới tư vấn, chứng nhận và hành lang pháp lý. 8 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỘC DA HÀO DƯƠNG 9 3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỘC DA HÀO DƯƠNG 9 3.1.1 Giới thiệu chung. 9 3.1.2 Các công trình phục vụ sản xuất 9 3.1.3 Cơ cấu tổ chức. 10 3.1.4 Nguyên nhiên liệu tiêu thụ, hóa chất và sản phẩm 11 3.1.5 Máy móc, thiết bị chính sử dụng. 11 3.2 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DA THUỘC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỘC DA HÀO DƯƠNG 11 3.2.1 Khâu chuẩn bị 12 3.2.2 Khâu sơ chế. 13 3.2.3 Thuyết minh quy trình sản xuất 13 3.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỘC DA HÀO DƯƠNG 15 3.3.1 Hiện trạng môi trường. 15 3.3.1.1 Môi trường không khí 15 3.3.1.2 Nước thải 15 3.3.1.3 Chất thải rắn và chất thải nguy hại 16 3.3.2 Các biện pháp bảo vệ môi trường hiện đang áp dụng tại công ty. 16 3.3.2.1 Môi trường không khí 16 3.3.2.2 Nước thải 17 3.3.2.3 Chất thải rắn và chất thải nguy hại 17 3.3.2.4 Các sự cố môi trường xảy ra tại công ty. 17 3.4 KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỘC DA HÀO DƯƠNG . 18 3.4.1 Khảo sát 18 3.4.2 Kết quả khảo sát 19 3.4.3 Kết luận. 26 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỘC DA HÀO DƯƠNG 27 4.1 XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA HTQLMT VÀ THÀNH LẬP BAN ISO 27 4.1.1 Phạm vi HTQLMT của Công ty Cổ Phần thuộc da Hào Dương. 27 4.1.2 Xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý môi trường và thành lập Ban ISO 27 4.2 XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG 28 4.2.1 Thiết lập chính sách môi trường. 28 4.2.2 Chính sách môi trường của CTCPTDHD 29 4.2.3 Truyền đạt và phổ biến chính sách. 30 4.2.3.1 Đối với cán bộ - công nhân viên trong công ty. 30 4.2.3.2 Đối với nhà cung cấp và các bên hữu quan. 30 4.2.3.3 Kiểm tra lại chính sách môi trường. 31 4.3 XÁC ĐỊNH KCMT VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 31 4.3.1 Xác định khía cạnh môi trường. 31 4.3.2 Đánh giá tác động môi trường và xác định các KCMT có ý nghĩa. 31 4.4 CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC 33 4.5 XÂY DỰNG MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 33 4.5.1 Thiết lập mục tiêu môi trường. 33 4.5.2 Thiết lập chỉ tiêu. 34 4.5.3 Những điểm cần lưu ý khi thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu. 34 4.5.4 Xây dựng chương trình quản lý môi trường. 35 4.5.5 Phương pháp xác định mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình môi trường. 36 4.5.6 Triển khai thực hiện. 36 4.5.7 Quản lý, duy trì mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình môi trường. 36 4.6 NGUỒN LỰC, VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN 37 4.7 NĂNG LỰC, ĐÀO TẠO VÀ NHẬN THỨC 37 4.7.1 Xác định nhu cầu đào tạo. 37 4.7.1.1 Đào tạo nhận thức về hệ thống quản lý môi trường. 38 4.7.1.2 Đào tạo theo vị trí công việc. 38 4.7.1.3 Đào tạo đáp ứng các tình trạng khẩn cấp. 39 4.7.1.4 Đào tạo đánh giá viên nội bộ. 39 4.7.1.5 Đào tạo cho cấp lãnh đạo. 39 4.7.2 Lập kế hoạch đào tạo. 40 4.7.3 Kết quả sau đào tạo. 40 4.8 THÔNG TIN LIÊN LẠC 40 4.8.1 Cách thực hiện. 40 4.8.2 Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc. 41 4.8.2.1 Thông tin liên lạc với nội bộ. 41 4.8.2.2 Thông tin liên lạc với bên ngoài 41 4.8.3 Các hình thức thông tin. 42 4.9 HỆ THỐNG CÁC TÀI LIỆU 42 4.10 KIỂM SOÁT TÀI LIỆU 43 4.11 KIỂM SOÁT ĐIỀU HÀNH 44 4.11.1 Hoạt động phòng ngừa ô nhiễm và bảo tồn tài nguyên. 44 4.11.2 Hoạt động quản lý hằng ngày. 44 4.12 ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC 45 4.13 GIÁM SÁT VÀ ĐO 45 4.14 SỰ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI TÌNH TRẠNG KHẨN 46 4.14.1 Các tình trạng khẩn cấp về môi trường. 47 4.14.2 Thực tập đáp ứng các tình trạng khẩn cấp. 48 4.14.3 Duy trì hoạt động ứng cứu sự cố khẩn cấp của công ty. 48 4.14.4 Lập biên bản sau sự cố. 48 4.15 SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA 49 4.16 KIỂM SOÁT HỒ SƠ 49 4.17 ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 50 4.18 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 51 CHƯƠNG 5 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG HTQLMT THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 VÀO CÔNG TY CỔ PHẦN THUỘC DA HÀO DƯƠNG 52 5.1 ĐÁNH GIÁ KHĂ NĂNG ÁP DỤNG HTQLMT DỰA TRÊN CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 VÀO CÔNG TY 52 5.2 NHẬN XÉT. 55 CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 56 6.1 KẾT LUẬN 56 6.2 KIẾN NGHỊ. 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC 60 DANH MỤC BẢNG - HÌNH – SƠ ĐỒ Hình 2.1: Mô hình hệ thống quản lý môi trường- ISO 14001:2004. 5 Bảng 2.1: Các tổ chức chứng nhận ISO 14001:2004. 8 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức. 10 Sơ đồ 3.1: Quy trình sản xuất khâu chuẩn bị 12 Sơ đồ 3.2: Quy trình sản xuất khâu sơ chế. 13 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT BOD Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) COD Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) CSMT Chính sách môi trường CTCPTDHD Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương CTQLMT Chương trình quản lý môi trường ĐDLĐ Đại diện lãnh đạo ISO Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế KCMT Khía cạnh môi trường KPH Không phù hợp KP&PN Khắc phục và phòng ngừa HTTL Hệ thống tài liệu HTQLMT Hệ thống quản lý môi trường PCCC Phòng cháy chữa cháy QLMT Quản lý môi trường SS Chất rắn lơ lửng (Suspendid solids) CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU1.1 ĐẶT VẤN ĐỀMọi vấn đề môi trường đều bắt nguồn từ phát triển, phát triển sẽ gây biến đổi môi trường. Nhưng làm sao cho môi trường vẫn làm tốt ba chức năng chính đó là tạo cho con người không gian sống với phạm vi và chất lượng đầy đủ; lưu trữ, xử lý nguồn phế thải của con người và cung cấp cho con người nguồn tài nguyên thiết yếu. Ngày nay, khi nền công nghiệp phát triển vượt bậc đã kéo theo không ít vấn đề làm suy thoái môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đe dọa đến đời sống con người. Chính vì thế phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là nguyên tắc trong quá trình phát triển của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ở nước ta vấn đề này đã được Đảng và Nhà nước rất quan tâm đồng thời đã triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm, giảm bớt thiệt hại do thảm họa môi trường gây ra. Dù vậy công tác thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế. Hiện nay, khi đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, đã và đang đặt ra cho các doanh nghiệp không ít cơ hội và thử thách để vươn ra thị trường quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Để có được vị trí đó trên thị trường, các doanh nghiệp phải không ngừng cải thiện và nâng cao hình ảnh, tạo dựng môi trường làm việc tốt mà vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng hoạt động sản xuất của mình. Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương là một trong những công ty sản sản xuất da thuộc với quy mô tương đối lớn. Công tác bảo vệ môi trường của công ty đã được triển khai từ lâu. Tuy nhiên, việc xây dựng và quản lý các hồ sơ theo tiêu chuẩn là một trong những hướng giải quyết mới để đưa việc thực hiện công tác quản lý môi trường vào nề nếp. Do đó, tôi quyết định “ Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 áp dụng cho công ty cổ phần thuộc da Hào Dương” nhằm giúp công ty giải quyết các vấn đề còn tồn tại của mô hình quản lý môi trường hiện nay và đáp ứng được nhu cầu của xã hội về một môi trường xanh - sạch đẹp- an toàn. 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀIĐánh giá hiện trạng quản lý môi trường tại công ty CP thuộc da Hào Dương. Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 cho công ty CP thuộc da Hào Dương. Đề xuất các biện pháp kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm công ty có thể áp dụng. 1.3 PHƯƠNG PHÁP LUẬNTiến hành khảo sát hiện trạng môi trường và hiện trạng quản lý môi trường tại công ty theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004. Từ đó phân tích, xây dựng và đánh giá sơ bộ khả năng áp dụng mô hình quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004. 1.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨUNghiên cứu nội dung và các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2004 trong việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường. Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai áp dụng ISO 14001:2004 cho các doanh nghiệp đặc biệt là đối với ngành thuộc da. Khảo sát đánh giá hiện trạng quản lý môi trường tại công ty theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004. Tiến hành xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 dựa trên tình hình thực tế của công ty. 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU1.5.1 Phương pháp khảo sát điều traTiến hành khảo sát hiện trạng môi trường của công ty thông qua quan sát trực tiếp các hoạt động diễn ra trong công ty, phỏng vấn cán bộ, nhân viên về các vấn đề liên quan đến môi trường tại công ty. 1.5.2 Phương pháp tiếp cận quá trìnhPhương pháp này được dùng để xác định các khía cạnh môi trường của công ty. Ta cần xác định đầu vào và đầu ra của mỗi hoạt động, từ đó ta xác định các khía cạnh môi trường của mỗi phòng ban, bộ phận và phân xưởng. 1.5.3 Phương pháp phân tích – so sánhCác kết quả điều tra khảo sát về hiện trạng quản lý môi trường tại công ty được phân tích, so sánh với các yêu cầu của pháp luật và tiêu chuẩn ISO 14001:2004. 1.5.4 Phương pháp thống kê- mô tảDựa vào phương pháp này để thống kê và mô tả các thành phần của hệ thống quản lý môi trường, các khía cạnh môi trường, các loại máy móc, thiết bị sử dụng trong công ty có tác động đến môi trường. 1.5.5 Phương pháp tham khảo tài liệu liên quanTiêu chuẩn ISO 14001:2004. Kế thừa có chọn lọc tài liệu hiện có của công ty và các tài liệu chuyên ngành có liên quan. Tham khảo sách, báo, thư viện, internet, 1.5.6 Phương pháp chuyên giaTham khảo ý kiến của các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực ISO 14000, các nhân viên môi trường đang thực hiện công tác quản lý môi trường tại công ty. 1.6 GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀIĐề tài này được thực hiện dựa trên khảo sát tình hình quản lý môi trường thực tế tại công ty cổ phần thuộc da Hào Dương, lô A18 KCN Hiệp Phước- Long Thới-Nhà Bè, Tp.HCM. Thời gian nghiên cứu: từ ngày 15/3/2010 đến 11/7/2010. Đối tượng nghiên cứu: Các hoạt động phân loại, thu gom lưu trữ, xử lý chất thải và nước thải, khí thải; các phòng ban, bộ phận, phân xưởng liên quan đến các vấn đề môi trường tại công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY