Đề tài Nghiên cứu tốc độ cố kết của nền đất yếu xử lý bằng phuơng pháp gia tải trước và hút chân không

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 ĐỀ TÀI 3 MỞ ĐẦU 4 I. Tính cấp thiết của đề tài 4 II. Nội dung nghiên cứu đề tài 5 III. Phương pháp nghiên cứu 5 CHƯƠNG I LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CỐ KẾT 6 I. Quá trình cố kết 6 I.1. Quá trình cố kết lớp đất đơn giản 6 I.2. Quá trình cố kết lớp đất phức tạp 10 II. Lý thuyết cố kết thấm 1 hướng của TERZAGHI 11 II.1. Các giả thiết của Terzaghi 11 II.2. Lập phương trình vi phân cố kết thấm 12 II.3. Điều kiện biên bài toán 13 II.4. Giải phương trình vi phân cố kết thấm 14 II.5. Các trường hợp chú ý 14 CHƯƠNG II CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU 15 I. Phương pháp gia tải trước 15 I.1. Nguyên lý chất tải trước 16 I.2. Các bước gia tải trước 17 I.3. Ưu nhược điểm của phương pháp gia tải trước 18 I.4. Ứng dụng của phương pháp gia tải trước tại Việt Nam 19 II. Phương pháp cố kết chân không 19 II.1. Khái niệm phương pháp gia tải trước bằng hút chân không 19 II.2. Tiến hành phương pháp gia tải trước bằng chân không 20 II.3. Ứng dụng thực tế của phương pháp cố kết chân không trong các công trình XD hiện nay 28 II.3. Ứng dụng thực tế của phương pháp cố kết chân không trong các công trình XD hiện nay 29 III. Ứng dụng của việc sử dụng bấc thấm trong phương pháp gia tải trước và hút chân không 31 III.1. Khái niệm 31 III.2. Phương pháp thi công bấc thấm 33 III.3. Ứng dụng của bấc thấm trong phương pháp gia tải trước 34 III.4. Ứng dụng của việc sử dụng bước thấm trong phương pháp hút chân không 36 CHƯƠNG III MÔ PHỎNG BÀI TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 37 I. Mô phỏng bài toán 37 I.1 Mô hình hình học của bài toán 37 I.2 Tính chất cơ lý của lớp đất 38 I.3. Phân tích kết quả 39 I.3.1. Kết quả phương pháp gia tải trước không có bấc thấm 39 I.3.2. Kết quả biểu đồ quan hệ độ lún theo thời gian 41 I.3.3. Kết quả biểu đồ thay đổi ứng suất theo thời gian 41 I.4. Kết quả phương pháp gia tải trước có bấc thấm 42 I.4.1. Kết quả biểu đồ tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng theo thời gian 42 I.4.2. Kết quả biểu đồ độ lún theo thời gian t 44 I.4.3. Kết quả biểu đồ thay đổi ứng suất theo thời gian 44 I.5. Kết quả phương pháp hút chân không 45 I.5.1. Kết quả biểu đồ tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng theo thời gian 45 I.5.2. Kết quả biểu đồ độ lún theo thời gian t 46 I.5.4. Kết quả biểu đồ thay đổi ứng suất theo thời gian 47 I.6. Kết quả phương pháp kết hợp gia tải trước và hút chân không có bấc thấm 48 I.6.1. Kết quả biểu đồ tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng theo thời gian : 48 I.6.2. Kết quả biểu đồ độ lún theo thời gian t 50 I.6.3. Kết quả biểu đồ thay đổi ứng suất theo thời gian 50 II. Đánh giá và kết luận 51 II.1. Biểu đồ tổng hợp quan hệ U ~T của 4 bài toán 51 II.2. Biểu đồ tổng hợp quan hệ độ lún theo thời gian của 4 bài toán 53 II.3.Kết luận chung 53 CHƯƠNG IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 I. Kết luận 55 II. Kiến nghị 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY