Đề tài Nghiên cứu thị trường thịt heo tại thành phố hồ chí minh

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4 1.1. Khái niệm về thị trường 4 1.2. Cầu 5 1.2.1. Khái niệm .5 1.2.2. Luật cầu 6 1.2.3. Biểu cầu 6 1.2.4. Đường cầu .7 1.2.5. Đường cầu thị trường 8 1.2.6. Độ co dãn của cầu theo giá 8 1.2.6.1 Khái niệm 8 1.2.6.2 Công thức tính .9 1.2.7. Độ co dãn tại các điểm trên đường cầu 10 1.2.8. Các nhân tố ảnh hưởng đến độ co dãn của cầu theo giá 11 1.2.9. Một số yếu tố khác có ảnh hưởng đến cầu .12 1.2.9.1. Giá của hàng hóa liên quan .12 1.2.9.2. Thu nhập của khách hàng 13 1.2.9.3. Thị hiếu của người tiêu dùng .13 1.2.9.4. Dân số 14 1.2.10. Sự dịch chuyển của đường cầu .14 1.3. Cung .14 1.3.1. Khái niệm .15 1.3.2. Luật cung 15 1.3.3. Biểu cung 15 1.3.4. Đường cung .16 1.3.5 Đường cung thị trường .17 1.3.6. Độ co dãn của cung theo giá .17 1.3.7. Một số các yếu tố có ảnh hưởng đến cung .18 1.3.7.1 Công nghệ .18 1.3.7.2. Giá cả các yếu tố đầu vào 18 1.3.7.3. Chính sách vĩ mô 18 1.3.8. Sự dịch chuyển của đường cung .18 1.4. Sự cân bằng giữa cung và cầu .19 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THỊT HEO TẠI TP.HCM . 21 2.1. Đặc điểm của ngành chăn nuôi heo 21 2.2 Đặc điểm của mặt hàng thịt heo 22 2.3. Cầu 23 2.3.1. Tình hình tiêu thụ 23 2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu thịt heo tại Tp. HCM .24 2.3.2.1. Giá thịt heo .24 2.3.2.2. Thu nhập của người dân .25 2.3.2.3. Dân số 25 2.3.2.4. Thị hiếu của người tiêu dùng .26 2.3.2.5. Giá cả của hàng hóa liên quan .27 2.3.2.6. Yếu tố mùa vụ 27 2.3.3. Mô hình kinh tế lượng về hàm cầu .27 2.3.3.1. Mô hình hồi quy .28 2.3.3.2. Phân tích các biến trong mô hình .28 2.3.3.3. Chọn mẫu .31 2.3.3.4. Kết quả điều tra về đặc điểm, thói quen của người tiêu dùng tại Tp. HCM 32 2.3.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu .36 2.4. Cung .39 2.4.1. Hệ thống chăn nuôi heo tại Tp. HCM 40 2.4.2. Tình hình phát triển đàn heo .41 2.4.3. Hệ thống chuồng trại 43 2.4.4. Thú y .43 2.4.5. Tình hình sản xuất thức ăn cho heo 44 2.4.6. Hiệu quả của việc chăn nuôi heo .46 2.4.7. Tình hình giết mổ 49 2.4.8. Tình hình phân phối thịt heo .51 2.4.9. Công tác quản lý nhà nước về kinh doanh, giết mổ và vận chuyển gia súc 53 2.5. Một số nhận xét chung về thị trường thịt heo tại Tp. HCM 53 CHƯƠNG III: MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ THỊT HEO TRONG THỜI GIAN TỚI 57 3.1. Một số quan điểm định hướng cơ bản đối với thị trường thịt heo tại Tp. HCM trong thời gian tới .57 3.2. Một số giải pháp nhằm định hướng sản xuất và tiêu thụ thịt heo trong thời gian tới 58 3.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng thịt .59 3.2.2. Nhóm giải pháp hạ giá thành sản phẩm .61 3.2.3. Nhóm giải pháp định hướng tiêu thụ 62 3.2.4. Nhóm giải pháp ổn định nguồn cung 63 KẾT LUẬN . 65 DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1: Biểu cầu cà phê tại một địa phương 7 Bảng 2: Biểu cung cà phê tại một địa phương 16 Bảng 3: Lượng cầu về thịt gia súc, gia cầm tại Tp. HCM từ 1998 đến 2003 .22 Bảng 4: Thu nhập (GDP) và lượng cầu thịt heo tại Tp. HCM qua các năm .25 Bảng 5: Dân số và sự phát triển dân số ở Tp. HCM qua các năm .26 Bảng 6: Mô tả các biến .30 Bảng 7: Số mẫu ở từng quận .31 Bảng 8: Một số đặc điểm về các hộ gia đình 32 Bảng 9: Số hộ phân theo sở thích các loại thịt heo, bò, gà, vịt .33 Bảng 10: Số hộ phân theo sở thích các dạng thịt heo .33 Bảng 11: Các mặt hàng được các hộ sử dụng thay thế cho thịt heo .34 Bảng 12: Số hộ sử dụng các sản phẩm từ thịt heo 34 Bảng 13: Số hộ phân theo sở thích các loại thịt heo .35 Bảng 14: Nơi mua thịt heo của các hộ gia đình 36 Bảng 15: Kết quả hồi qui hàm cầu thịt heo 36 Bảng 16: Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp và thủy sản 1995–2004 .39 Bảng 17: Một số chỉ tiêu kỹ thuật trong chăn nuôi heo 41 Bảng 18: Đàn heo của Tp. HCM từ 1999 – 2004 .42 Bảng 19: So sánh đàn heo thịt và lượng heo kiểm soát giết mổ tại Tp. HCM .42 Bảng 20: Giá TĂGS tại một số thời điểm 45 Bảng 21: Hiệu quả kinh tế của một trang trại nuôi 100 con heo 46 Bảng 22: Công suất của các hệ thống giết mổ gia súc tại Tp. HCM .50 DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ Hình 1: Các đường cầu .8 Hình 2: Đường cầu cá nhân và đường cầu thị trường .8 Hình 3: Các đường cầu với độ co dãn khác nhau .10 Hình 4: Độ dốc, giá và lượng cầu thay đổi dọc theo đường cầu 11 Hình 5: Sự dịch chuyển của đường cầu 14 Hình 6: Các đường cung .16 Hình 7: Đường cung thị trường .17 Hình 8: Sự dịch chuyển của đường cung 19 Hình 9: Sự cân bằng giữa cung và cầu .19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY