Đề tài Nghiên cứu planning để giải bài toán xác định lộ trình

MỤC LỤC PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TRONG LẬP KẾ HOẠCH . . 11 Lịch sử lập kế hoạch . 12 CHƯƠNG 1:CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN . 16 1 CÁC THUẬT NGỮ CHUNG TRONG LẬP KẾ HOẠCH 16 2 BẢN CHẤT CỦA VẦN ĐỀ LẬP KẾ HOẠCH . 18 3 MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA LẬP KẾ HOẠCH TRONG THỰC TẾ . 19 3.1. Robot sắp xếp các khối . 19 3.2. Robot mua hàng hoá . 20 CHƯƠNG 2:CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG LẬP KẾ HOẠCH . 22 1 AGENT . 22 1.1. Khái niệm 22 1.2. Hành động của agent . 23 1.3. Agent program 26 1.4. Các yếu tố để Xây dựng agent program . 28 1.5. Cấu trúc agent . 29 1.6. Các loại agent . . 30 1.6.1. Agent phản xạ đơn giản 30 1.6.2. Agent lưu vết môi trường . . 32 1.6.3. Agent dựa trên mục tiêu . . 34 1.6.4. Agent dựa trên tính hiệu quả . 35 2 MÔI TRƯỜNG . 37 2.1. Khái niệm 37 2.2. Các loại môi trường và thuộc tính của nó . 38 2.2.1. Môi trường tiếp cận được và không tiếp cận được . 38 2.2.2. Môi trường xác định và không xác định . 38 2.2.3. Môi trường episodic và nonepisodic . 38 2.2.4. Môi trường tĩnh và động . 39 2.2.5. Môi trường rời rạc và liên tục . 39 CHƯƠNG 3:CÁC LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN LẬP KẾ HOẠCH 42 1 GIẢI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM . 42 1.1. Agent giải quyết bài toán 42 1.1.1. Mô tả . 42 1.1.2. Ví dụ 43 1.1.3. Chương trình agent giải quyết bài toán đơn giản 43 1.2. Thiết lập bài toán . 44 1.2.1. Các kiểu bài toán . 45 1.2.1.1. Bài toán trạng thái đơn 45 1.2.1.2. Bài toán đa trạng thái 46 1.2.1.3. Bài toán ngẫu nhiên . 46 1.2.1.4. Bài toán khảo sát . 47 1.2.2. Định nghĩa bài toán và giải pháp 47 1.2.3. Đo mức độ thực thi của việc giải toán 48 1.2.3.1. Các phương pháp đo độ thực thi . 48 1.2.3.2. Ví dụ 49 1.2.4. Chọn trạng thái và hành động . 49 1.3. Tìm kiếm giải pháp . 51 1.3.1. Tạo các chuỗi hành động 51 1.3.2. Cấu trúc dữ liệu của cây tìm kiếm 54 2 GIỚI THIỆU Ngôn ngữ MÔ TẢ BÀI TOÁN . 56 2.1. Sự trình bày, suy luận và logic . . 57 2.1.1. Sự trình bày ngôn ngữ . 57 2.1.2. Suy luận . 59 2.2. Logic mệnh đề . 60 2.2.1. Cú pháp . 60 2.2.2. Ngữ nghĩa 61 2.3. Logic trật tự đầu tiên . 61 2.3.1. Cú pháp và ngữ nghĩa . 62 2.3.2. Các ví dụ . 63 2.3.3. Lượng từ 64 2.3.4. Những ký hiệu đặt biệt trong tập hợp, danh sách và số học . 65 2.3.5. Phép tính tình huống . 66 CHƯƠNG 4:CÁC VẤN ĐỀ TRONG LẬP KẾ HOẠCH 69 1 GIỚI THIỆU AGENT LẬP KẾ HOẠCH ĐƠN GIẢN 69 2 TỪ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN ĐẾN LẬP KẾ HOẠCH 70 3 LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG PHÉP TÍNH TÌNH HUỐNG . 75 4 Ngôn ngữ STRIPS: NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY CƠ BẢN TRONG LẬP KẾ HOẠCH . . 77 4.1. Mô tả trạng thái và mục tiêu . 77 4.2. Mô tả hành động . 78 4.3. Không gian ngữ cảnh và không gian kế hoạch . 80 4.4. Trình bày kế hoạch . . 81 4.5. Giải pháp . 85 CHƯƠNG 5:THUẬT TOÁN PARTIAL-ORDER-PLANNING (POP) 88 1 MÔ TẢ 88 1.1. Ý tưởng thuật toán . 88 1.2. Chi tiết thuật toán 89 2 VÍ DỤ 90 2.1. Mô tả bài toán . 90 2.2. Áp dụng thuật toán POP cho bài toán . 91 CHƯƠNG 6:MÔ HÌNH LẬP KẾ HOẠCH PHÂN RÃ PHÂN CẤP 100 1 PHÂN RÃ PHÂN CẤP TOÁN TỬ 100 1.1. Đặt vấn đề . 100 1.2. Phân rã phân cấp là gì? . 100 1.3. Ví dụ 101 1.4. Các vấn đề cần quan tâm đối với lập kế hoạch phân rã phân cấp . 102 1.4.1. Mở rộng Ngôn ngữ STRIPS 102 1.4.2. Thuật toán HD-POP 103 2 PHÂN TÍCH MÔ HÌNH PHÂN RÃ PHÂN CẤP 106 2.1. Giải pháp thuận và giải pháp nghịch . 107 2.2. Ví dụ 110 2.3. Sự phân rã và dùng chung . 112 PHẦN 2:ỨNG DỤNG LẬP KẾ HOẠCH TRONG BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI . 115 1 GIỚI THIỆU BÀI TOÁN . 115 2 Ý TƯỞNG . 115 3 CÀI ĐẶT AGENT 116 4 CÁC CHIẾN LƯỢC . 116 5 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 119 5.1. Chiến lược 2 và bộ lập kế hoạch truy hồi . 125 5.2. Chiến lược 3 và bộ lập kế hoạch truy hồi . 131 6 SO SÁNH LẬP TRÌNH KẾ HOẠCH VÀ LẬP TRÌNH THEO LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ 136 6.1. Thuật toán DijkstraMoore . 136 6.2. Đối với lập trình kế hoạch . 136 PHẦN 3: TỔNG KẾT . 139 1 NHỮNG GÌ ĐÃ LÀM ĐƯỢC 139 2 NHỮNG GÌ CHƯA LÀM ĐƯỢC 139 3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN . . 140 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 141

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY