Đề tài Nghiên cứu phần mềm điềm Bán hàng (Pos)

NGHIÊN CƯU PHÂN MÊM ĐIÊM BAN HANG (POS) RESEARCHING POINT OF SALE SOFTWARE (POS) SVTH: TRÂN ANH KHOA , NGUYÊN TUÂN LAM , TRÂN NGOC TÂN Lớp 06S, Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin GVHD: TS. LÊ MINH THAI Bộ môn Công nghệ, Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TÓM TẮT Công tac quanli va ban hang la khâu phưc tap va đoi hoi tinh chuân xac trong chuyên môn nhăm thu đươc lơi nhuân cao . Vơi muc tiêu đơn gian hoa , hiên đai hoa trong viêc quan li va b́n h̀ng tai ćc siêu thi, điêm phân phôi hang hoa vưa va nho , chung tôi đa tiên h̀nh nghiên cưu va xây dưng hê thông phân mêm ưng dung Điêm ban hang (POS) . Phân mêm nay se giup quan li tôt ćc cưa h̀ng trong hê thông liên cưa h̀ng , giai quyêt v̀ han chê tôi đa nhưng sai sot trong xuât nhâp hang, quan li h̀ng tôn kho v̀ thu chi . ABSTRACT Management and sale are sophisticated and require accuracy in profession in order to gain high profit. With the aim of simplification, modernization in management and shops assistance in supermarkets, small or medium goods distribution sites, we have carried out researching and making applied software of points of sale (POS). This software helps us manage shops in inter- portal system, resolves and limits errors in import - export, stock - in - trade and expenditures and receipts maximum. 1. MỞ ĐẦU Ng̀y nay, tin hoc đa va đang chiêm linh - chi phôi moi linh vưc đơi sông xa hôi . Vơi đăc tinh công nghê va đa năng , tin hoc la canh tay hô trơ đăc lưc giup giam bơt ganh năng cho con ngươi va đem lai hiêu qua cao t rong công viêc . Trong linh vưc kinh doanh , tin hoc giư vi thê đăc biêt quan trong tư khâu quan li đên ban hang. Linh vưc kinh doanh bao gôm nhiêu ng̀nh đam nhân ćc nhiêm vu kh́c nhau , nhưng đê thu đươc lơi nhuân cao th̀ câ n phai co sư liên kêt đê quan li chăt che qua trinh quan li hang h́a v̀ b́n h̀ng. Thưc hiên phương châm: ŕt ngăn thơi gian , tiêt kiêm lao lưc đi đôi vơi nâng cao năng suât, chât lương va hiêu qua công viêc , nh́m ch́ng tôi đa cho ra môt phân mêm ưng dung tương đôi hoan chinh co thê ap ưng đươc muc tiêu hang đâu cua cac doanh nghiêp la nâng cao năng lưc kinh doanh , tăng doanh thu, giam thât thót v̀ chăm śc kh́ch h̀ng môt ćch hiêu qua. Pham vi nghiên cưu cua đê t̀i : Đê xuât phương phap quan li điêu hanh viêc xuât nhâp h̀ng h́a, thông kê hang tôn kho , ćc cưa h̀ng v̀ kh́ch h̀ng , v̀ đinh r̃ ćc khoan thu chi môt cach tôi ưu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY