Đề tài Nghiên cứu mô hình MVC trong lập trình .NET để xây dựng website đăng ký mua giáo trình qua mạng

Sau gần 3 tháng nghiên cứu và xây dựng, cuối cùng em c ũng đã hoàn thành bản báo cáo nghiên cứu lý thuyết và chƣơng trình de mo. Về báo cáo lý thuyết, em đã trình bày những kiến thức cơ bản nhất c ủa ASP.NET MVC, tuy c hƣa đầy đủ những kiến thức, nhƣng em nghĩ rằng những gì em trình bày trong đồ án là những kiến thức nề n tảng và quan trọng để mọi ngƣời có thể tiếp tục tìm hiểu những kiến thức sâu và mới hơn. Về chƣơng trình demo, mặc dù quy mô chƣơng trình không lớn, chức năng đơn giản. Nhƣng những kiến thức thƣờng dùng nhất của ASP.NET MVC em hầu nhƣ đã đƣa vào hết, ngo ài ra còn có một số kiến thức nâng cao khác. Với de mo này, tuy c hƣa thể áp dụng vào thực tế đƣợc, nhƣng em tin rằng đ ây sẽ là một chƣơng trình tham khảo rất tốt cho những bạn muốn học ASP.NET MVC.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY