Đề tài Năng lực cạnh tranh của ngân hàng Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập WTO: Thực trạng và giải pháp

LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Quá trình tự do hoá, toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đang phát triển ngày càng mạnh mẽ về quy mô và tốc độ.Không nằm ngoài xu hướng đo,Việt Nam đang tích cực tham gia vào quá trình này. Ngân hàng là một trong những ngành quan trọng,nhạy cảm có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nền kinh tế và sự thành công của tiến trình hội nhập đã là một trong những ngành đi đầu thực hiện hội nhập. Xác định được vai trò quan trọng của ngành đối với sự phát triển của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập trong thập kỷ qua của ngân hàng Việt Nam đã có nhiều cố gắng để phát triển hoạt động kinh doanh, đáp ứng tốt nhất những đòi hỏi của nền kinh tế và đạt được những thành công đáng kể.Tuy nhiên so với các nước trong khu vực hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn chưa thật phát triển. Đặc biệt là khi Việt Nam được gia nhập WTO thì việc cải thiện hệ thống ngân hàng là cần thiết và quan trọng.Vì nếu hệ thống ngân hàng mà không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng hội nhập của chính hệ thống ngân hàng vào thị trường tài chính tiền tệ thế giới mà còn ảnh hưởng đến hội nhập kinh tế của đất nước. Việc gia nhập WTO có những thuận lợi cho sự phát triển kinh tế đặc biệt là ngành ngân hàng,tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi đó thì ngành ngân hàng của Việt Nam cũng gặp những khó khăn về năng lực cạnh tranh. Đây là vấn đề mà nghiên cứu sinh đã suy nghĩ,lựa chọn để nghiên cứu và trình bày những ý tưởng của mình với đề tài mang tên: “Năng lực cạnh tranh của ngân hàng Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập WTO:thực trạng và giải pháp” 2. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu của luận án hướng tới các mục đích sau: -Làm sáng tỏ về mặt lý luận sự cần thiết của việc phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam với bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trong tiến trình gia nhập WTO -Phản ánh và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng Việt Nam,nhận rõ những yếu kém trong hoạt động của hệ thống và phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thống nhất là trong điều kiện đáp ứng yêu cầu khắt khe của việc gia nhập WTO.Những thuận lợi và khó khăn trong việc cải tổ thể chế và hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam khi tham gia WTO. -Trên cơ sở đánh giá thực trạng,phân tích nguyên nhân ,căn cứ vào các yêu cầu kinh tế - xã hội Việt Nam trong tình hình mới tác động của WTO đến hoạt động ngân hàng .Ngân hàng Việt Nam xác định rõ phương hướng phát triển của hệ thống ngân hàng trong giai đoạn tới và giải pháp có tính khả thi để thực hiện phương hướng đã định,góp phần vào sự phát triển nền kinh tế xã hội của đất nước. 3.Phương pháp nghiên cứu Luận án chủ yếu dựa vào phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh để nghiên cứu.Trong quá trình nghiên cứu có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn thông qua điều tra, khảo sát, phỏng vấn từ đó đánh giá bản chất của hiện tượng, quá trình quản lý, kinh doanh ngân hàng trong phạm vi khoá luận nghiên cứu. 4.Kết cấu khoá luận Tên đề tài: “Năng lực cạnh tranh của ngân hàng Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập WTO:thực trạng và giải pháp: Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo khoá luận được chia làm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về hội nhập trong lĩnh vực ngân hàng Chương 2: Thực trang năng lực cạnh tranh của ngân hàng Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập WTO Chương 3: giải pháp cho năng lực cạnh tranh của ngân hàng Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập WTO Lĩnh vực nghiên cứu của khoá luận rất phức tạp, trong khi thời gian nghiên cứu và trình độ có hạn, khoá luận chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và bạn bè để khoá luận được hoàn thiện hơn. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1.NGÂN HÀNG VÀ VẤN ĐỀ HỘI NHẬP TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 3 1.1 Tổng quan về hệ thống Ngân Hàng trong nền kinh tế 3 1.1.1 Khái niệm ngân hàng 4 1.1.2 Các loại hình NH thương mại 5 1.1.3 Hoạt động của NHTM trong nền kinh tế thị trường 5 1.1.3.1 Nhận tiền gửi 5 1.1.3.2 Cho vay 6 1.1.3.3 Cung cấp các khoản giao dịch và thực hiện thanh toán 6 1.1.3.4 Các dịch vụ khác 6 1.1.4 Vai trò của hệ thống NH trong nền kinh tế 8 1.2 Hội nhập WTO trong lĩnh vực NH 8 1.2.1 Khái quát chung về tổ chức WTO 8 1.2.1.1 Tổ chức và chức năng của WTO 9 1.2.1.2 Tác động của tổ chức WTO đến nền kinh tế 11 1.2.2 Hội nhập WTO trong lĩnh vực NH 15 1.2.2.1 Những nhân tố thúc đẩy quá trình hội nhập trong lĩnh vực NH 15 1.2.2.2 Đặc trưng của hội nhập trong lĩnh vực NH 15 1.2.2.3 Tác động của hội nhập WTO đến hoạt động NH 16 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO 18 2.1 Khái quát chung về tiến trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế của hệ thống Ngân Hàng Việt Nam 18 2.1.1 Quá trình hội nhập và đổi mới kinh tế của Việt Nam 18 2.1.2 Tiến trình hội nhập của hệ thống NH Việt Nam 19 2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của NHVN sau khi gia nhập WTO 20 2.2.1 Tình hình chung 20 2.2.1.1 Số lượng các Ngân Hàng 20 2.2.1.2 Hệ thống pháp luật trong lĩnh vực NH 20 2.2.1.3 Mức độ cạnh tranh thị trường 21 2.2.1.4 Công nghệ 21 2.2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của NHVN sau khi gia nhập WTO 21 2.2.2.1 Năng lực tài chính 24 2.2.2.2 Năng lực quản trị điều hành 24 2.2.2.3 Khả năng sinh lời 25 2.2.2.4 Khả năng Marketing của NHTM 26 2.2.25 Dịch vụ bán lẻ tại các NHTM Việt Nam 28 2.2.3. Những kết quả đạt được sau một năm gia nhập WTO 29 2.2.4. Những tồn tại 29 CHƯƠNG 3. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO 34 3.1 Những định hướng phát triển hệ thống NHVN trong điều kiện hội nhập 34 3.1.1 Mục tiêu phát triển hệ thống NH 34 3.1.2 Lộ trình hội nhập quốc tế trong lĩnh vực NH giai đoan 2010 35 3.2 Nhiệm vụ Ngân Hàng 2008( sau khi Việt Nam gia nhập WTO một năm ) 36 3.2.1 Tình hình thực hiện nhiệm vụ 2007 36 3.2.1.1 Triển khia đồng bộ các giải pháp điều hành tiền tệ nhằm kiểm soát mức tăng tổng phương tiện thanh toán và phát triển tín dụng góp phần giảm áp lực tăng giá 37 3.2.1.2 Tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều hành tỷ giá và quản lý ngoại hối 37 3.2.1.3 Đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 38 3.2.1.4 Hệ thống các TCTD Việt Nam tiếp tục được củng cố , nâng cao hiệu quả hoạt động 38 3.2.1.5 Xây dựng và hoàn thiện thể chế 40 3.2.1.6 Hiện đại hoá NH và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt 40 3.2.1.7 Hoạt động thông tin tín dụng 41 3.2.1.8 Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực NH 41 3.2.2 Mục tiêu và định hướng nhiệm vụ 2008 42 3.2.3 Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 42 3.3 Giải pháp hoàn thiện cho năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam sau khi gia nhập WTO 42 3.3.1 Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của hệ thống NH 42 3.3.2 Hoàn thiện chính sách tiền tệ 43 3.3.3 Hoàn thiện hệ thống thông tin trong NH 44 3.3.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quản trị 44 3.3.5 Marketing 45 3.3.6 Phát triển dịch vụ Nh bán lẻ 46 3.3.7 Hợp tác giữa các NH trong nước và quốc tế 47 3.3.8 Xây dựng tập đoàn tài chính 51 3.3.9 Cổ phần hoá 53 KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY