Đề tài Nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đang ngày càng hội nhập sâu hơn với nền kinh tế thế giới, mở ra những cơ hội phát triển lớn cho tất cả các thành phần kinh tế, nhưng cùng với đó là sự tăng lên của những rủi ro. Vì vậy, nhu cầu hạn chế, khắc phục những rủi ro trong kinh doanh trở thành một đòi hỏi cấp bách của nền kinh tế. Theo đó hàng loạt các công cụ phòng ngừa rủi ro kinh doanh đã ra đời ở nước ta và một trong số đó là bảo lãnh ngân hàng. Nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng ra đời như một phương tiện phòng ngừa rủi ro góp phần không nhỏ vào việc thông suốt quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bằng cách đảm bảo tư cách của các bên trong quan hệ hợp đồng, từng bước đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trong quá trình hội nhập khu vực và thế giói. Không những thế nghiệp vụ bảo lãnh cón có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao vai trò, uy tín của hệ thống ngân hàng, khẳng định vị thế cũng như khả năng thích nghi phát triển của các nghiệp vụ ngân hàng đáp ứng đòi hỏi khách quan của nền kinh tế. Hoạt động bảo lãnh ra đời và ngày càng trở nên quan trọng trong các giao dịch, quan hệ giữa các thành phần kinh tế, tuy nhiên bảo lãnh ngân hàng là một hoạt động còn mới so với các hoạt động truyền thống khác của ngân hàng. Do vậy, nghiệp vụ bảo lãnh vẫn cần được hoàn thiện và cần phải nâng cao chất lượng trong việc thực hiện tại ngân hàng. Nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh ngân hàng không chỉ mang lại lợi nhuận cao hơn cho ngân hàng mà quan trọng hơn đó là tạo ra sự an toàn trong hoạt động kinh doanh của toàn bộ nền kinh tế. Nhận thức được tầm quan trọng và tính thực tiễn của việc nghiên cứu, sau một thời gian thực tập tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, đề tài: “Nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam” đã được lựa chọn để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Với mục đích nghiên cứu nhằm để hiểu sâu sắc hơn những vấn đề lý thuyết về bảo lãnh ngân hàng và vận dụng vào nghiên cứu thực tế, nội dung chuyên đề thực tập sẽ bao gồm ba phần chính như sau: Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG. Chương 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của TS. Đặng Ngọc Đức và các anh chị trong phòng Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội đã giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập này. MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1 DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẲNG BIỂU 2 LỜI MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 5 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 5 1.1.1 Sự hình thành và phát triển của hoạt động bảo lãnh ngân hàng 5 1.1.1.1 Bảo lãnh ngân hàng ra đời là một tất yếu khách quan. 5 1.1.1.2 Sự phát triển của hoạt động bảo lãnh ngân hàng. 6 1.1.2 Khái niệm bảo lãnh ngân hàng 7 1.1.3 Đặc điểm bảo lãnh ngân hàng 9 1.1.3.1 Bảo lãnh ngân hàng là một mối quan hệ đa phương 9 1.1.3.2 Bảo lãnh ngân hàng mang tính độc lập 11 1.1.3.3 Bảo lãnh ngân hàng là hoạt động ngoại bảng. 12 1.1.3.4 Bảo lãnh ngân hàng tiến hành trên cơ sở chứng từ. 12 1.1.4 Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh 13 1.1.5 Vai trò của ngân hàng khi thực hiện hoạt động bảo lãnh 16 1.1.5.1 Cung cấp công cụ đảm bảo cho khách hàng. 16 1.1.5.2 Đôn đốc khách hàng thực hiện hợp đồng 16 1.1.6 Phân loại bảo lãnh ngân hàng 16 1.1.6.1 Căn cứ vào phương thức phát hành bảo lãnh 17 1.1.6.2 Căn cứ vào mục đích của bảo lãnh 20 1.1.6.3 Căn cứ theo điều kiện thanh toán 23 1.1.6.4 Căn cứ theo bản chất của bảo lãnh 23 1.2 CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 24 1.2.1 Khái niệm chất lượng hoạt động bảo lãnh ngân hàng 24 1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động bảo lãnh ngân hàng 27 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động bảo lãnh 32 1.2.3.1 Những nhân tố chủ quan 32 1.2.3.2 Những nhân tố khách quan 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 38 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TECHCOMBANK 38 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) 38 2.1.2 Mô hình tổ chức và quản lý của Techcombank 39 2.1.3 Hoạt động kinh doanh cơ bản của Techcombank giai đoạn 2003-2006 41 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 43 2.1.3.2 Hoạt động sử dụng vốn 45 2.1.3.3 Các hoạt động dịch vụ 47 2.2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI TECHCOMBANK 48 2.2.1 Quy trình bảo lãnh tại Techcombank 48 2.2.2 Phân tích tình hình chất lượng hoạt động bảo lãnh tại Techcombank 50 2.3 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI TECHCOMBANK 54 2.3.1 Kết quả đã đạt được 54 2.3.2 Những hạn chế 54 2.3.3 Nguyên nhân những hạn chế 56 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI TECHCOMBANK 58 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI TECHCOMBANK 58 3.1.1 Định hướng phát triển chung của Techcombank 58 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động bảo lãnh 59 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI TECHCOMBANK 60 3.2.1 Tăng cường hoạt động quản lý nghiệp vụ bảo lãnh qua việc cụ thể hóa chiến lược kinh doanh 60 3.2.2 Hoàn thiện và đổi mới công tác thẩm định khách hàng. 62 3.2.3 Nâng cao tính cạnh tranh, hấp dẫn cho hoạt động bảo lãnh 64 3.2.4 Giải pháp về tài sản đảm bảo 66 3.2.5 Một số giải pháp khác 67 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 67 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 67 3.3.1.1 Hỗ trợ các ngân hàng TMCP trong việc thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh 68 3.3.1.2 Tăng cường việc kiểm tra, thanh tra hoạt động bảo lãnh 69 3.3.2 Đối với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng 69 3.3.2.1 Thiết lập môi trường kinh tế ổn định, công bằng, phát huy vai trò điều tiết vĩ mô của Nhà nước 69 3.3.2.2 Ban hành hệ thống pháp lý đồng bộ và chặt chẽ 70 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY