Đề tài Một số giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh Champasack, (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đến năm 2020

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG VÀ ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẠI LÀO. 1.1. KHÁI NIỆM VÀ HÌNH THỨC CỦA ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI. . 01 1.1.1. Khái niệm về đầu tư nước ngoài . 01 1.1.2. Các hình thức của đầu tư nước ngoài . 01 1.1.2.1. Đầu tư trực tiếp FDI 02 1. Định nghĩa 02 2. Ưu điểm 02 3. Hạn chế 03 4. Các hình thức của đầu tư trực tiếp nước ngoài 04 1.1.2.2. Đầu tư gián tiếp 05 1. Định nghĩa 05 2. Ưu điểm 05 3. Hạn chế 06 1.1.2.3. Tín dụng quốc tế 06 1.2. VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẠI LÀO . 06 1.2.1. Đối với nước xuất khẩu vốn đầu tư . 07 1.2.2. Đối với nước tiếp nhận đầu tư . 08 1.2.3. Vai trò của đầu tư nước ngoài trong phát triển kinh tế tại Lào . 10 1.3. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI LÀO . 11 1.3.1. Yếu tố tự nhiên - vị trí địa lý . 11 1.3.2. Yếu tố về Chính trị - Xã hội 12 1.3.3. Yếu tố về Cơ sở hạ tầng 12 1.3.4. Yếu tố kinh tế vĩ mô 13 1.3.5. Chính sách tiền tệ và tài chính ngân hàng 15 1.3.6. Thương mại và Dịch vụ . 16 1.3.7. Khoa học công nghệ 19 1.3.8. Nguồn nhân lực 19 1.3.9. Pháp lý và Quản lý hành chính . 20 Tóm tắt Chương 1 . 22 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH CHAMPASACK THỜI GIAN QUA. 2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH CHAMPASACK . 23 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên của tỉnh Champasack .23 2.1.2. Đặc điểm Kinh tế – Xã hội của tỉnh Champasack . 25 2.1.3. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh CHAMPASACK đối với thu hút đầu tư nước ngoài 28 2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH CHAMPASACK. . 29 2.2.1. Tổng vốn và dự án đầu tư nước ngoài qua các năm 29 2.2.2. Cơ cấu vốn đầu tư vào các ngành của tỉnh Champasack 29 2.2.3. Cơ cấu vốn đầu tư vào các địa phương của tỉnh Champasack 30 2.2.4. Cơ cấu nước ngoài, lãnh thổ đầu tư vào tỉnh Champasack . 31 2.2.5. Sản phẩm từ đầu tư nước ngoài . 32 2.2.6. Công nghệ hấp thụ từ nước ngoài . 33 2.2.7. Trình độ quản lý hấp thụ từ nước ngoài 33 2.2.8. Cơ cấu xuất khẩu sản phẩm từ đầu tư nước ngoài 34 2.2.9. Số lao động của tỉnh được thu hút vào dự án đầu tư nước ngoài 35 2.2.10. Ảnh hưởng của đầu tư nước ngoài đến cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng xã hội của tỉnh Champasack 36 2.3. ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH CHAMPASACK 38 2.3.1. Điệu kiện Tự nhiên - Vị trí địa lý 38 2.3.2. Chính trị – xã hội . 39 2.3.3. Cơ sở hạ tầng . 40 2.3.4. Kinh tế vĩ mô . 41 2.3.5. Tài chính ngân hàng 44 2.3.6. Thương mại – dịch vụ 46 2.3.7. Khoa học công nghệ 47 2.3.8. Nguồn nhân lực 48 2.3.9. Chính phủ, luật pháp và chính sách . 49 Tóm tắt Chương 2 . 52 CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH CHAMPASACK, (CHĐCN LÀO) ĐẾN NĂM 2020. 2.1. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG GIẢI PHÁP. . 53 2.1.1. Quan điểm 1 53 2.1.2. Quan điểm 2 54 2.1.3. Quan điểm 3 55 2.1.4. Quan điểm 4 56 2.1.5. Quan điểm 5 57 2.1.6. Quan điểm 6 . 58 2.2. MỤC TIÊU THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH CHAMPASACK ĐẾN NĂM 2020 59 2.2.1. Mục tiêu tổng quát 59 2.2.2. Mục tiêu cụ thể 60 2.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH CHAMPASACK ĐẾN NĂM 2020 61 2.3.1. Giải pháp 1 62 2.3.2. Giải pháp 2. . 64 2.3.3. Giải pháp 3 69 2.3.4. Giải pháp 4 70 2.3.5. Giải pháp 5 72 2.3.6. Hiệu quả (So sánh trước và sau khi có giải pháp) . 76 1. Trước khi có giải pháp . 76 2. Sau khi có giải pháp . 76 2.3.7. Điều kiện thực hiện . 77 2.4. KIẾN NGHỊ 79 2.4.1. Đối với Nhà nước. . 79 2.4.2. Đối với tỉnh Champasack. . 81 Tóm tắt Chương 3 . 82 KẾT LUẬN. 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG CỦA TỪ VIẾT TẮT 1 AFTA (Asean Free Trade Area) Khu mậu dịch tự do Asean 2 AIA (Asean Investment Area) Hiệp định thành lập khu đầu tư Asean 3 BOT Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao 4 BT Hợp đồng xây dựng – chuyển giao 5 BTO Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh 6 CEPT (Common Effective Preferentical Tariffs)ø Khu vực nhờ chế độ thuế quán ưu đãi 7 CHDCND Lào Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Lào 8 CNH-HĐH Công nghiệp hoá – hiện đại hoá 9 CHXHCNVN Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 10 CSTCTT Chính sách taid chính tiền tệ 11 DN Doanh nghiệp 12 DNLD Doanh nghiệp liên doanh 13 ĐT Đầu tư 14 ĐTNN Đầu tư nước ngoài 15 ĐTTTNN Đầu tư trực tiếp nước ngoài 16 EU (European Union) Liên minh Châu Aâu 17 FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài 18 FEA Khu vực kinh tế tự do Châu Aâu 19 FPI đầu tư gián tiếp 20 IL (Inclusion List) Danh mục giảm thuế nhập khẩu 21 GEL (General Exclusion List) Danh mục loại trừ hoàn toàn 22 GDP Tổng sản phẩm quốc nội 23 GNP Tổng sản phẩm quốc dân 24 GSP Generalized System of Preferences 25 HĐHTKD Hợp đồng hợp tác kinh doanh 26 HĐKD Hoạt động kinh doanh 27 KCN Khu công nghiệp 28 KD Kinh doanh 29 KTQT Kinh tế quốc tế 30 KT – XH Kinh tế – xã hội 31 NAFTA Khu mậu dịch tự do của các nước Bắc Mỹ 32 NDN Nhà doanh nghiệp 33 NĐTNN Nhà đầu tư nước ngoài 34 NHLD Ngân hàng liên doanh 35 OECD Các nước công nghiệp phát triển 36 SL (Sensitive List) Danh mục hàng nhạy cảm 37 SX Sản xuất 38 SPXK sản phẩm xuất khẩu 39 SXHH sản xuất hàng hoá 40 SXKD Sản xuất kinh doanh 41 SXSP Sản xuất sản phẩm 42 TCTT Tài chính tiền tệ 43 TEL (Temporary Exclusion List) Danh mục loại trừ tạm thời 44 TNCs Các nước công nghiệp mới 45 TMDV Thương mại dịch vụ 46 XHCN Xã hội chủ nghĩa 47 XNK Xuất nhập khẩu DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ ĐỒ THỊ TT BẢNG NỘI DUNG CỦA BẢNG TRANG 1 Bảng 2.1 Số dự án và vốn đầu tư nước ngoài năm 2001 – 2005 29 2 Bảng 2.2 Số dự án và vốn ĐTNN vào các ngành năm 2001 - 2005 30 3 Bảng 2.3 Các huyện thu hút đầu tư nhiều nhất của tỉnh trong thời gian qua 31 4 Bảng 2.4 10 Quốc gia đầu tư lớn nhất vào tỉnh Champasack thời gian qua 32 5 Bảng 2.5 Một số sản phẩm từ ĐTNN năm 2001 – 2005 33 6 Bảng 2.6 Mức độ hiện đại của máy móc thiết bị sử dụng trong các khu vực kinh tế trên địa bàn tỉnh Champasack so với mức chuẩn trong nước. 33 7 Bảng 2.7 Mức độ đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Champasack trong thời gian qua (2001-2005) 34 8 Bảng 2.8 Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh năm 2001 – 2005 35 9 Bảng 2.9 Số lượng việc làm do khu vực đầu tư nước ngoài 36 10 Đồ thị 2.1 Tốc độ tăng GDP của tỉnh trong thời gian qua và kế hoạch năm 2006 - 2010. 43 11 Bảng 2.10 Tốc độ tăng GDP của các nước ASEAN giai đoạn 2001 – 2005 44 12 Bảng 3.1 Kế hoạch thực hiện hoạt động thu hút đầu tư vào tỉnh Champasack giai đoạn năm 2006 – 2020 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY