Đề tài Một số giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Phần I: Những lý luận cơ bản về việc làm và tạo việc làm cho người lao động 3 I. Việc làm và sự cần thiết phải tạo việc làm cho người lao động 3 1. Các khái niệm về việc làm và tạo việc làm 3 2. Sự cần thiết phải tạo việc làm cho người lao động 10 II. Các nhân tố ảnh hưởng tới vấn đề tạo việc làm cho người lao động nông thôn. 12 1. Tư liệu sản xuất 12 2. Nhân tố dân số 15 3. Nhân tố giáo dục và công nghệ 16 4. Chính sách lao động và việc làm trong xã hội. 17 Phần II: Phân tích thực trạng tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn Việt Nam hiện nay 19 I. Đặc điểm kinh tế - xã hội của nông thôn Việt Nam có ảnh hưởng đến tạo việc làm. 19 1. Đặc điểm tự nhiên 19 1.1. Đất đai .19 1.2 Dân số 21 2. Đặc điểm kinh tế xã hội .26 2.1. Thu nhập 26 2.2. Văn hoá xã hội .28 II. Thực trạng tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn Việt Nam. 30 1. Quy mô tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn Việt Nam 30 2. Cơ cấu việc làm cho người lao động nông thôn. 37 3.Các chương trình quốc gia có mục tiêu tạo việc làm nông thôn. 41 4. Phân tích các yếu tố tác động tới việc làm. 46 5. Phân tích các chính sách tạo việc làm. 49 Phần III: Giải pháp tạo việc làm cho người lao động nông thôn trong giai đoạn hiện nay 53 I.Mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ giai đoạn (2001-2005). 53 1. Dự báo nguồn nhân lực lao động nông thôn (2000 - 2010) 53 2. Mục tiêu đề ra 53 3. Phương hướng và nhiệm vụ 55 II. Một số giải pháp tạo việc làm. 57 1.Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với giải quyết việc làm. 57 2. Thực hiện tốt chính sách phát triển nguồn nhân lực. 63 3. Thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về việc làm. 64 4. Xuất khẩu lao động. 65 5. Hoạt động gián tiếp và trực tiếp tạo việc làm. 67 Kết luận 68 Tài liệu tham khảo .69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY