Đề tài Một số giải pháp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm gạch men phía Nam đến năm 2010

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU .1 1. Xác định ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu .1 2. Mục đích của đề tài 2 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài 2 4. Phương pháp nghiên cứu .2 5. Bố cục luận văn: .2 CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM GẠCH MEN PHÍA NAM .4 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM GẠCH MEN PHÍA NAM .4 1.1.1 Lịch sử hình thành .4 1.1.2.Các loại sản phẩm ốp lát. .6 1.1.3.Qui trình sản xuất sản phẩm: .8 1.2.CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM GẠCH MEN. 10 1.2.1.Nguyên vật liệu. .10 1.2.2.Máy móc thiết bị .11 1.2.3.Lao động. 12 1.2.4.Vốn đầu tư. .13 1.2.5.Thị trường. 15 1.2.6.Giá cả. 16 1.2.7.Thị hiếu .16 CHƯƠNG 2 : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM GẠCH MEN PHÍA NAM TRONG THỜI GIAN QUA .18 2.1.TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM GẠCH MEN PHÍA NAM TRONG THỜI GIAN QUA 18 2.1.1 Tình hình sản lượng và năng lực sản xuất sản phẩm gạch men phía Nam. 18 2.1.2. Tình hình nguyên vật liệu. .24 2.1.3.Tình hình máy móc thiết bị. 26 2.1.4.Tình hình lao động. .27 2.1.5.Tình hình về vốn. 28 2.1.6.Tình hình thị trường. .30 2.1.7.Tình hình giá cả. .34 2.1.8.Về thị hiếu. .36 2.2.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM GẠCH MEN PHÍA NAM TRONG THỜI GIAN QUA. .38 2.2.1. Ưu điểm. 38 2.2.2.Hạn chế .39 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM GẠCH MEN PHÍA NAM ĐẾN NĂM 2010 . 42 3.1.ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM GẠCH MEN PHÍA NAM ĐẾN NĂM 2010. 42 3.1.1. Căn cứ để đề ra định hướng và mục tiêu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm gạch men phía nam đến năm 2010. 42 3.1.2. Định hướng và mục tiêu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh gạch men phía Nam đến năm 2010: 45 3.1.2.1.Định hướng phát triển: .45 3.1.2.2. Mục tiêu cơ bản: .46 3.2 .CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM GẠCH MEN PHÍA NAM ĐẾN NĂM 2010. .46 3.2.1 Giải pháp phát triển thị trường. 46 3.2.2. Giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing: .53 3.2.3. Giải pháp tạo nguồn nguyên vật liệu: .63 3.2.4. Giải pháp cải tiến máy móc thiết bị, áp dụng công nghệ tiến tiến .65 3.2.5 Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực. .66 3.2.4 Giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh. .67 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC VÀ NGÀNH: .69 KẾT LUẬN 70 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY