Đề tài Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ ở Công Ty CP thương mại dịch vụ Tổng Hợp Việt Nga

MỤC LỤC Lời Mở Đầu .5 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP DV TM TỔNG HỢP VIỆT NGA .7 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CP TM DV TỔNG HỢP VIỆT NGA 1.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty CP TM DV Tổng Hợp Việt Nga .7 1.1.2 Chức Năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ choc bộ máy quản lý kinh doanh của công ty CP TM DV Tổng Hợp Việt Nga 8 1.1.3 Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công Ty CP TM DV Tổng Hợp Việt Nga 11 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP TM DV TỔNG HỢP VIỆT NGA .16 2.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP TM DV TỔNG HỢP VIỆT NGA 16 2.1.1 Điều tra, nghiên cứu và tìm kiếm thị trường 16 2.1.2 Định giá sản phẩm tiêu thụ và chính sách giá 18 2.1.3 Chính sách phân phối tiêu thụ sản phẩm 19 2.1.4 Chính sách xúc tiến khuyếch trương 21 2.1.5 Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp 22 2.2 THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP TM DV TỔNG HỢP VIỆT NGA 29 2.2.1Bảng kết quả sản xuất kinh doanh của công ty CP TM DV Tổng Hợp Việt Nga 29 2.2.2 Tình hình tiêu thụ của Công ty CP TM DV Tổng Hợp Việt Nga 32 2.2.3 Thị phần của công ty so với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu của công ty . 35 CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CP TM DV TỔNG HỢP VIỆT NGA 38 3.1 Mục tiêu phương hướng phát triển của công ty trong những năm tới 38 3.1.1. Mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 38 3.1.2 Phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới 39 3.1.3 Những khó khăn của Công ty khi thực hiện nhiệm vụ 40 3.2 NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CP TM DV TỔNG HỢP VIỆT NGA 3.2.1 Tăng cường các hoạt động nghiên cứu thị trường ở Công Ty CP TM DV Tổng Hợp Việt Nga 41 3.2.2 Biện pháp về đổi mới sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm 42 3.2.3 Biện pháp giảm giá thành để nâng cao hiệu quả tiêu thụ 44 3.2.4 Biện pháp phát triển mạng lưới tiêu thụ và đa dạng hóa các hình thức tiêu thụ .45 3.2.5 Sử dụng các hình thức quảng cáo và xúc tiến bán hang 48 3.2.6 Các biện pháp đối với đối thủ cạnh tranh 51 3.2.7 Kênh phân phối của công ty 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY