Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền

Ngƣời lao động sẽ chăm chỉ để đạt đƣợc nhiều ngày công, giờ công. Dễ tính toán, đảm bảo cho ngƣời lao động một khoản tiền thu nhập nhất định trong thời gian đi làm. + Nhược điểm: Hình thức trả lƣơng này chỉ căn cứ vào thời gian làm việc, dễ mang tính bình quân, không phân biệt đƣợc ngƣời làm việc tích cực với ngƣời kém, do đó không khuyến khích đƣợc ngƣời lao động sử dụng hợp lý thời gian lao động và nâng cao chất lƣợng công việc của mình. Do không gắn kết đƣợc chất lƣợng và số lƣợng lao động nên nảy sinh những tiêu cực nhƣ dựa dẫm, ỷ lại, thiếu tích cực trong việc tiếp thu, học tập những cải tiến, đổi mới nếu không có biện pháp khắc phục.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY