Đề tài Một số Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huy động vốn tại Chi nhánhngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hùng Vương

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM I. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC NGHIỆP VỤ CƠ BẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 02 1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại 02 2. Chức năng của Ngân hàng thương mại 02 2.1 Trung gian tín dụng 02 2.2 Trung gian thanh toán 03 2.3 Chức năng tạo tiền 03 II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. Hoạt động tạo lập vốn 04 1.1 Vốn tự có 04 1.2 Vốn huy động 05 1.2.1 Huy động tiền gửi không kỳ hạn 05 1.2.2 Huy động tiền gửi có kỳ hạn 05 1.2.3 Huy động vốn thông qua phát hành chứng chỉ có giá 06 1.3 Vốn đi vay của các Ngân hàng 06 1.3.1 Vay vốn của các NHTM và các tổ chức tín dụng 06 1.3.2 Vay vốn của Ngân hàng Trung ương 06 1.4 Huy động vốn trong thanh toán và vốn khác 06 2. Hoạt động sử dụng vốn 07 2.1 Ngân hàng cho vay đối với khách hàng 07 2.1.1 Cho vay ngắn hạn 07 2.1.2 Cho vay trung và dài hạn 07 2.2 Hoạt động đầu tư 08 2.2.1 Đầu tư chứng khoán 08 2.2.2 Đầu tư vốn liên doanh liên kết 08 2.3 Hoạt động dịch vụ Ngân hàng 08 3. Mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn 09 III. VAI TRÒ CỦA NHTM ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ 1. Góp phần thúc đẩy sự phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 10 2. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá 10 3. Tạo môi trường thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương 11 4. Là cầu nối kinh tế quôc gia và quốc tế 11 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HÙNG VƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NHNo&PTNT HÙNG VƯƠNG 1. Sự ra đời và phát triển của Chi nhánh NHNo&PTNT Hùng Vương 12 2. Chức năng và nhiệm vụ của Chi nhánh NHNo&PTNT Hùng Vương 12 2.1 Chức năng huy động vốn 12 2.2 Chức năng cho vay 13 2.3 Kinh doanh và cung ứng các dịch vụ Ngân hàng khác 13 2.1.3 Bộ máy quản lý tổ chức của Chi nhánh NHNo&PTNT Hùng Vương II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NHNoPTNT HÙNG VƯƠNG 1. Tình trạng hoạt động kinh doanh 16 1.1 Tình hính huy động vốn 16 1.2 Tình hình sử dụng vốn 18 2. Thực trạng hoạt động của Chi nhánh NHNo&PTNT Hùng Vương 2.1 Chỉ tiêu dư nợ 20 2.2 Vòng quay vốn tín dụng 21 3. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NHNo & PTNT HÙNG VƯƠNG 3.1 Những kết quả đạt được 22 3.2 Những mặt còn tồn tại 23 CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT HÙNG VƯƠNG I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT HÙNG VƯƠNG 1. Định hướng chung 25 2. Chỉ tiêu cụ thể 26 II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HÙNG VƯƠNG 1. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huy động vốn tại Chi nhánh NHNo&PTNT Hùng Vương 1.1 Hoàn thiện cơ chế khoán tài chính 26 1.2 Đa dạng hình thức huy động vốn 27 1.3 Áp dụng chính sách lái suất linh hoạt 28 1.4 Mở rộng các loại hình dịch vụ 28 1.5 Áp dụng các hình thức khuyến mại đối với các loại tiền gửi 29 1.6 Cụ thể hoá các chiến lược hoạt động 29 1.7 Nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên 30 2. Một số kiến nghị 31 2.1. Đối với chi nhánh NHN0 & PTNT Hùng Vương 31 2.2. Đối với NHN0 & PTNT Việt Nam 31 2.3 Đối với Ngân hàng Nhà nước 32 KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY