Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình Công ty mẹ Công ty con tại TCT Bến Thành

MỤC LỤC MỞ ĐẦU trang 1 Chương I Mô hình công ty mẹ-công ty con và sự cần thiết chuyển đổi các tổng công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con 1.1 Tổng quan về mô hình công ty mẹ-công ty con 4 1.1.1 Khái niệm về mô hình công ty mẹ - công ty con 4 1.1.2 Các đặc trưng của quan hệ công ty mẹ-công ty con 6 1.1.3 Các mối liên kết chi phối giữa công ty mẹ-công ty con 7 1.1.3.1 Mối liên kết chủ yếu bằng vốn 7 1.1.3.2 Mối liên kết theo dây chuyền SXKD 7 1.1.3.3 Mối liên kết giữa nghiên cứu khoa học với SXKD 7 1.1.4 Các hình thức hình thành mối quan hệ mẹ-con 8 1.1.4.1 Hình thức thứ nhất 8 1.1.4.2 Hình thức thứ hai 8 1.1.4.3 Hình thức thứ ba 9 1.1.5 Ưu điểm của mô hình 9 1.1.6 Nhược điểm của mô hình 10 1.2 Thực trạng các Tổng công ty Nhà nước Việt Nam 12 1.2.1 Quá trình hình thành các TCT Nhà nước Việt Nam 12 1.2.2 Các ưu điểm và hạn chế của mô hình TCT Nhà nước hiện nay 13 1.2.2.1 Các ưu điểm 13 1.2.2.2 Các hạn chế 14 1.3 So sánh sự khác biệt giữa mô hình công ty mẹ-công ty con và mô hình TCT Nhà nước hiện nay 16 1.3.1 Về quan hệ sở hữu 16 1.3.2 Về bản chất và phạm vi liên kết 16 1.3.3 Cơ chế vận hành 17 1.3.4 Về địa vị pháp lý 18 1.3.5 Đặc điểm hình thành và định hướng phát triển của tổ chức 19 1.3.6 Mối qua hệ giữa công ty con-công ty mẹ và giữa TCT với các DNTV 19 1.4 Sự cần thiết phải chuyển đổi mô hình hoạt động TCT Nhà nước 20 Kết luận Chương I 22 Chương II Tổng công ty Bến Thành và mô hình công ty mẹ-công ty con 2.1 Giới thiệu tổng công ty Bến Thành 23 2.1.1 Quá trình hình thành 23 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động 23 2.1.2.1 Hoạt động dịch vụ 23 2.1.2.2 Hoạt động sản xuất 23 2.1.2.3 Hoạt động liên doanh liên kết 24 2.1.3 Hệ thống tổ chức 24 2.1.3.1 Nhân sự 24 2.1.3.2 Tổ chức bộ máy 25 2.1.3.3 Tổ chức chính trị 25 2.2 Những thành quả đạt được và các mặt tồn tại trong quá trình hoạt động 2.2.1 Kết quả hoạt động SXKD 25 2.2.1.1 Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2003 25 2.2.1.2 Hiệu quả kinh doanh 26 2.2.1.3 Hiệu quả đồng vốn 27 2.2.2 Đánh giá hoạt động các lĩnh vực 27 2.2.2.1 Lĩnh vực dịch vụ 27 2.2.2.2 Lĩnh vực sản xuất 28 2.2.2.3 Lĩnh vực đầu tư liên doanh liên kết 28 2.2.3. Các mặt còn tồn tại 29 2.2.3.1 Do đặc điểm thành lập 29 2.2.3.2 Trong quản lý điều hành SXKD 29 2.3 Mục đích - cơ sở pháp lý để chuyển đổi 31 2.3.1 Mục đích 31 2.3.2 Cơ sở pháp lý 31 2.3.3 Thuận lợi khi chuyển sang mô hình công ty mẹ-công ty con 32 2.3.3.1 Có doanh nghiệp nòng cốt 32 2.3.3.2 Hệ thống tổ chức và mạng lưới 32 2.4 Mô hình công ty mẹ công ty con ở TCT Bến Thành 33 2.4.1 Công ty mẹ 33 2.4.2 Các công ty con 34 2.4.2.1 Công ty TNHH một thành viên 34 2.4.2.2 Các công ty có vốn góp cổ phần chi phối 34 2.4.3 Các công ty liên kết 34 2.4.4 Mối quan hệ giữa công ty mẹ công ty con 34 2.5 Những khác biệt khi chuyển đổi sang mô hình công tymẹ-công ty con so với TCT 90 35 2.5.1 Mối quan hệ giữa Nhà nước (với tư cách chủ sở hữu) với TCT 36 2.5.1.1 Quyền về tài sản 36 2.5.1.2 Quyền hạn và chức năng của HĐQT 36 2.5.1.3 Quyền kinh doanh được mở rộng 37 2.5.2 Mối quan hệ giữa HĐQT với Tổng giám đốc 37 2.5.3 Mối quan hệ giữa TCT (công ty mẹ) với công ty con, DNTV 38 2.5.3.1 Chức năng quản lý 38 2.5.3.2 Hoạt động SXKD 39 2.5.3.3 Về cơ chế tài chính 39 Bảng tóm tắt những điểm khác biệt giữa hai mô hình 41 Kết luận Chương II 43 Chương III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình công ty mẹ công ty con tại TCT Bến Thành 3.1 Các giải pháp đối với TCT Bến Thành 44 3.1.1 Xây dựng chiến lược TCT 44 3.1.2 Xác định giá trị doanh nghiệp và lượng cổ phiếu bán ra bên ngoài trong CPH các DNTV 44 3.1.2.1 Giá trị thương hiệu 45 3.1.2.2 Tăng lượng cổ phiếu bán ra bên ngòai 46 3.1.3. Thay đổi cách hạch toán và lập báo cáo tài chính 47 3.1.3.1 Thay đổi cách hạch toán 47 3.1.3.2 Thay đổi cách lập báo cáo tài chính 47 3.1.4 Tạo mối liên kết trong nội bộ TCT 48 3.1.4.1 Liên kết ngang 48 3.1.4.2 Liên kết dọc 48 3.1.5 Đưa hoạt động dịch vụ thương mại đi vào chiều sâu 49 3.1.6 Phát triển nguồn nhân lực 50 3.2 Một số kiến nghị đối với các chính sách của Nhà nước 52 3.2.1 Phát triển thị trường chứng khoán 52 3.2.2 Về quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT công ty mẹ trong đầu tư góp vốn và bán tài sản ở công ty TNHH một thành viên 53 3.2.3 Xác định lại vốn Nhà nước khi đầu tư góp vốn tại các doanh nghiệp khác 54 3.2.4 Xác định lại chủ sở hữu của các công ty con do các DNTV 4 thành lập 54 3.2.5 Nâng cao năng lực Ban kiểm sóat 55 3.2.6 Quyền chi phối của công ty mẹ đối với các công ty con 56 3.2.7 Về cơ chế đầu tư trong nội bộ công ty mẹ-công ty con 57 3.2.8 Các cơ chế chính sách khác 57 Bảng tóm tắt các giải pháp kiến nghị 58 Kết luận chương III 61 KẾT LUẬN 63 Phụ lục Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY