Đề tài Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

Lời nói đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang lần thứ XXI đã nêu mục tiêu tổng quát 5 năm 2005-2010 là: "Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội,theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn,huy động nguồn lực tại chỗ,tranh thủ các vốn nguồn đầu và hỗ trợ của Trung ương,của tỉnh tập trung cho phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá,gắn sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm đồng thời qui hoạch,đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng,xây dụng nông thôn mới.Tạo ra bước phát triển nhanh về kinh tế - xã hội,cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân;đảm bảo quốc phòng an ninh,bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới;giữ vững ổn định chính trị,trật tự và an toàn xã hội,xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh”. Các Ngân hàng thương mại đứng trên địa bàn tỉnh đóng một vai trò là cầu nối, là mắt xích vô cùng quan trọng, là mạch máu cho quá trình vận hành của nền kinh tế nước ta. Đây là một ngành kinh tế tổng hợp, là trung tâm thanh toán và tín dụng, là đòn bẩy thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Vì thế chất lượng và tốc độ tăng trưởng về huy động và cho vay vốn của các Ngân hàng thương mại sẽ tác động rất lớn tới tốc độ tăng trưởng một cách bền vững của doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nước ta nói chung. Việt Nam chúng ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế với những vận hội mới và những nguy cơ, thách thức cũng hết sức to lớn. Các doanh nghiệp không chỉ đứng trước sự cạnh tranh gay gắt ở thị trường trong nước mà còn phải đối mặt với quá trình cạnh tranh khốc liệt của thị trường nước ngoài. Rủi ro trong đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp là thường trực bởi nhiều nguyên nhân cả chủ quan cũng như khách quan, và có đặc điểm khó có thể dự đoán trước. Hệ quả tất yếu là các Ngân hàng thương mại cũng sẽ gặp rủi ro. Trong đó nghiệp vụ tín dụng mang lại lợi nhuận chủ yếu cho Ngân hàng nhưng bản thân nó lại chứa đựng, tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất. Hiện nay rủi ro tín dụng đã trở thành vấn đề nổi cộm, là nỗi lo của các ngân hàng thương mại. Vì thế “An toàn” phải là nguyên tác hàng đầu và ngăn ngừa rủi ro, nhất là rủi ro tín dụng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong các Ngân hàng thương mại hiện nay. Ngân hàng có nhiều biện pháp phòng chống, ngăn ngừa rủi ro hiệu quả sẽ đảm bảo được an toàn vốn và có ưu thế hơn trên cạnh tranh trên thị trường tín dụng. Việc quản lý dự báo rủi ro và có biên pháp phòng chống, ngăn ngừa rủi ro hiệu quả đã và đang trở thành nội dung hết sức quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng. Do đó việc nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang” là cần thiết, cấp bách và có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động kinh doanh của hệ thống Ngân hàng nói chung và NHNo và PTNT Vị Xuyên tỉnh Hà Giang nói riêng. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: Đối tượng nghiên cứu của Đề tài : chủ yếu tập trung nghiên cứu các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng của NHNo và PTNT Vị Xuyên tỉnh Hà Giang. Phạm vi nghiên cứu của Đề tài: "Tập trung nghiên cứu đến hoạt động Tín dụng nói chung và hoạt động cho vay của NHNo và PTNT Vị Xuyên thời gian từ năm (2001-2005) từ đó đề xuất một số giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng của NHNo và PTNT Vị Xuyên tỉnh Hà Giang". 3. Kết cấu của đề tài: Ngoài phần mở đầu và đề tài. Đề tài được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Tín dụng và rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường. Chương 2: Thực trạng rủi ro trong kinh doanh tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang. Chương 3: Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong kinh doanh tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang. Mục lục lời nói đầu .03 chương 1: tín dụng và rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường 06 1. Một số vấn đề chung về tín dụng ngân hàng thương mại .06 1.1 Khái niệm tín dụng .07 1.2 Đặc trưng của tín dụng .08 1.3 Các loại tín dụng .08 1.4 Vai trò của tín dụng Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường .11 1.4.1 Đối với nền kinh tế xã hội .11 1.4.2 Đối với các tổ chức tín dụng 11 1.4.3 Đối với khách hàng 12 2. rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại .12 2.1 Rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng 12 2.2 Các loại rủi ro .12 3. Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng 15 3.1 Khái niệm 15 3.2 Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng 17 4. Hậu quả rủi ro tín dụng .18 4.1 Đối với nền kinh tế .18 4.2 Đối với bản thân Ngân hàng .19 5. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 19 5.1 Các nguyên nhân khách quan .19 5.2 Nguyên nhân chủ quan .21 chương 2: thực trạng về rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn vị xuyên .26 1.tình hình hoạt động kinh doanh của nhno & ptnt huyện vị xuyên .26 1.1 Một số nét cơ bản về quá trình hoạt động và phát triển của NHNo & PTNT huyện Vị Xuyên .26 1.2 Công tác tạo vốn .26 1.3 Công tác sử dụng vốn .28 2. thực trạng rủi ro tín dụng tại nhno & ptnt huyện vị xuyên 31 1.1 Tình hình chung về nợ quá hạn 31 1.2 Nợ quá hạn phân theo vùng kinh tế,và thời gian 31 1.3 Nợ quá phân theo nguyên nhân thể hiện như sau .33 1.4 Khả năng thu hồi nợ quá hạn 36 3. các biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại .36 3.1 Nâng cao chất lượng tín dụng .36 3.2 Xây dựng các chính sách tín dụng phù hợp 38 3.2.1 Kiểm tra trước và sau khi cho vay .38 3.2.2 Kiểm tra nội bộ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng .38 3.3 Sử dụng có hiệu quả công cụ đảm bảo .39 3.4 Ngân hàng thực hiện tốt việc phân tán rủi ro 40 3.5 Xây dựng bộ máy quản lí tín dụng và sử dụng nhân lực có hiệu quả,chất lượng cao 40 3.6 Sử dụng các công cụ tài chính để phòng ngừa,san sẻ rủi ro .41 4. các biện pháp Nhno & ptnt huyện vị xuyên thực hiện phòng ngừa rủi ro tín dụng trong thời gian qua .41 4.1 Về công tác thông tin tín dụng .41 4.2 Trích lập và sử lí rủi ro 42 4.3 Đánh giá chung về các biện pháp phòng ngừa và sử lí rủi ro tín dụng trong hệ thống NHNo & PTNT Vị Xuyên trong thời gian qua 43 4.3.1 Mặt được 43 4.3.2 Những tồn tại .43 chương 3: một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện vị xuyên .46 1. phương hướng hoạt động của nhno & ptnt huyện vị xuyên trong thời gian tới .46 1.1 Định hướng chiến lược của NHNo & PTNT huyện Vị Xuyên từ năm 2005 - 2010 .46 1.2 Định hướng mục tiêu năm 2006 .45 2. một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại nhno & PTNT huyện Vị Xuyên .47 2.1 Hoàn thiện công tác phân tích đánh giá về khách hàng .47 2.2 Nâng cao năng lực đội ngũ các bộ tín dụng .50 2.3 Các giải pháp phân tán rủi ro 50 2.3.1 Thực hiện đa dạng hoá các hình thức tín dụng 51 2.3.2 Đa dạng hoá đối tượng đầu tư 51 2.3.3 Tổ chức phân tích tín dụng theo định kỳ .52 3. Cần có biện pháp phát hiện và xử lý kịp thời đối với các khoản nợ quá hạn .53 3.1 Ngăn ngừa các khoản cho vay dẫn tới nợ quá hạn .53 3.2 Biện pháp xử lý nợ quá hạn của Ngân hàng .54 3.3 Cần thay đổi quan điểm thế chấp là sự đảm bảo vững chắc cho khoản tiền vay mà là hiệu quả sử dụng vốn của khách hàng: .56 3.4 Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ của Ngân hàng 56 4. một số kiến nghị 57 4.1 Với Nhà nứơc .57 4.2 Đối với Uỷ ban Nhân dân tỉnh,huyện .61 4.3 Đối với Ngân hàng Nhà nước .62 4.4 Kiến nghị với NHNo & PTNT Việt Nam .63 4.5 Đối với NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang 63 4.6 Đối với NHNo & PTNT huyện Vị Xuyên .63 kêt luận 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY