Đề tài Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần dược Hậu Giang đến năm 2010

MỤC LỤC MỞ ĐẦU . I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI II. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI III. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI . IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . V. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG I .2 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2 I. LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH .2 II. LÝ LUẬN VỀ GIẢI PHÁP .2 III. CÁC ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN SẢN XUẤT KINH DOANH 4 1. CÁC YẾU TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 4 2. CÁC YẾU TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG VI MÔ 6 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG VÀ TÁC ĐỘNG BÊN NGOÀI CỦA CÔNG TY10 I. GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP .10 II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG .12 1. SẢN PHẨM 12 2. THỊ TRƯỜNG, HỆ THỐNG PHÂN PHỐI 17 3. CƠ SỞ VẬT CHẤT 21 4. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG .21 5. MÁY MÓC THIẾT BỊ 22 6. CÔNG SUẤT THIẾT BỊ CHÍNH .22 7. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH .23 8. HOẠT ĐỘNG MARKETING .26 III. TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI .28 1. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP DƯỢC .28 2. PHÂN TÍCH CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH .32 IV. KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM .35 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH . 37 I. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY .37 1. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA XNLH DƯỢC HẬU GIANG ĐẾN NĂM 2010 37 2. MA TRẬN SWOT VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH .37 3. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC CHIẾN LƯỢC QUAN TRỌNG .39 II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH 41 1. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NGUỒN NHÂN LỰC .41 2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 42 3. GIẢI PHÁP VỀ ĐẦU TƯ VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ .42 4. GIẢI PHÁP VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM .43 5. GIẢI PHÁP ĐẦU VÀO SẢN PHẨM .44 6. GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM .44 7. GIẢI PHÁP CHO ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 45 8. GIẢI PHÁP VỀ GIÁ .46 9. GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG CHIÊU THỊ .47 10. GIẢI PHÁP CHO PHÂN PHỐI .49 KẾT LUẬN 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Dược phẩm luôn là một ngành có tính chất đặc biệt đối với xã hội và có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống vì nó quyết định sự sống và sức khỏe của con người. Chính vì sự quan trọng đó và những áp lực của dược nuớc ngoài mà chúng ta cần phải phát triển ngành dược trong nước để có thể thay thế và phát triển bảo vệ cuộc sống người dân tốt hơn. Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cũng là một danh nghiệp dược trong nước và với mục tiêu phát triển đáp ứng được nhu cầu sử dụng thuốc cần phải nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trong tình hình thị trường Dược phẩm đang có những thay đổi lớn. II. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Đề tài được giới hạn trong việc phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang trong hoạt động kinh doanh của thị trường theo mục tiêu chiến lược đến năm 2010. III. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Phân tích đánh giá tình hình thị trường, môi trường vĩ mô, môi trường vi mô từ đó đánh giá khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang. Qua việc đánh giá đó đề xuất những giải pháp, những kiến nghị nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang để thực hiện đạt được mục tiêu chiến lược mà Công ty đã đề ra đến năm 2010. IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thông qua các thông tin dữ liệu lịch sử Thông qua những nghiên cứu khảo sát tại các địa bàn Phương pháp thống kê, phân tích mô tả. V. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỀ TÀI Qua việc phân tích, tổng hợp những vấn đề thực tế đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Dược Hậu Giang.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY