Đề tài Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại cơ quan tổng công ty Vinaconex

MỤC LỤC. LỜI CẢM ƠN. DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ. CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG CHUYÊN ĐỀ . LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY VINACONEX 1. sự ra đời và phát triển của Tổng công ty. 2. Chức năng nhiệm vụ cuả Tổng công ty. 2.1. Nguyên tắc hoạt động. 2.2. Chức năng hoạt động. 2.3. Nhiệm vụ hoạt động. 3. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty VINACONEX. 3.1. Các lĩnh vực hoạt động SXKD của Tổng công ty. 3.2. Tình hình SXKD của Tổng công ty trong những năm gần đây. 4. Cơ cấu tổ chức quản lý. 4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý. 4.2. Chức năng của các bộ phận. 5. Các đặc điểm cơ bản tác động đến công tác QTNS của Tổng công ty. 5.1. Đặc điểm về sản phẩm. 5.2. Đặc điểm về công nghệ. 5.3. Đặc điểm về lao động. 5.4. Đặc điểm về máy móc thiết bị 5.5. Đặc điểm về tài chính. PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY VINACONEX I. Sơ đồ các công việc QTNS tại cơ quan Tổng công ty VINACONEX 1. Sơ đồ các công việc QTNS. 2. Mối quan hệ các công việc trong sơ đồ. II. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự. 1. Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực. 1.1. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực. 1.2. Quá trình kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại cơ quan Tổng công ty. 2. Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực. 3. Cơ cấu nhân sự. 3.2. Cơ cấu nhân sự theo ngành nghề. 3.3. Cơ cấu nhân sự theo giới tính. 3.4. Cơ cấu nhân sự theo tuổi. III. Công tác bố trí, sử dụng nhân sự tại cơ quan Tổng công ty. 1. Tình hình bố trí nhân sự. 2. Tình hình sử dụng nhân sự. 2.1. Tình hình sử dụng nhân sự về măt thời gian. 2.2. Hiệu quả sử dụng nhân sự . IV. Thực trạng công tác đánh giá, phát triển nguồn nhân lực tại cơ quan Tổng công ty VINACONEX 1. Công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc. 1.1. Mục tiêu của công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc. 1.2. Tình hình thực hiện công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc tại cơ quan Tổng công ty 2. Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ tại cơ quan Tổng công ty. 2.1. Nguyên tắc chung. 2.2. Bổ nhiệm cán bộ. V. Công tác tổ chức quản lý tiền lương và chính sách đãi ngộ (thù lao) 1. Công tác quản lý tiền lương. 1.1. Những quy định chung. 1.2. Nguồn hình thành tiền lương, thu nhập. 1.3. Phân phối quỹ tiền lương thu nhập. 1.4. Tổ chức thực hiện. 2. Chính sách và chế độ đãi ngộ khác. 2.1. Tiền thưởng. 2.2. Chính sách BHXH và BHYT. 2.3. Công tác chăm lo đời sống CBCNV. VI. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 1. Mục tiêu. 2. Các hình thức đào tạo. 2.1. Đào tạo tự nguyện. 2.2. Đào tạo của Tổng công ty. 3. Tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo. VII. Đánh giá tổng quát tình hình QTNS tại cơ quan Tổng công ty VINACONEX. 1. Các kết quả đạt được và nguyên nhân . 1.1. Các kết quả đạt được. 1.2. Nguyên nhân đạt được kết quả trên. 2. Những tồn tại và nguyên nhân. 2.1. Những tồn tại. 2.2. Nguyên nhân. PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY VINACONEX. I. Phương hướng phát triển của Tổng công ty VINACONEX. 1. Phương hướng phát triển của Tổng công ty trong ngắn hạn. 2. Phương hướng phát triển của Tổng công ty trong dài hạn. 3. Phương hướng QTNS của cơ quan Tổng công ty. II. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác QTNS tại cơ quan Tổng công ty VINACONEX. 1. Công tác thu hút nguồn nhân lực. 1.1. Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực. 1.2. Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực. 1.3. Hoàn thiện công tác bố trí sử dụng lao động. 2. Công tác duy trì nguồn nhân lực. 2.1. Hoàn thiện công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc. 2.2. Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, chính sách đãi ngộ. 3. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 3.1. Giải pháp xây dựng nguồn vốn đào tạo. 3.2. Giải pháp tạo nguồn và lựa chọn cơ sở đào tạo. 3.3. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo. KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY