Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại xí nghiệp dịch vụ trục vớt công trình

Mục lục Lời mở đầu Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 1 1.1 Khái niệm, phân loại và vai trò của vốn kinh doanh 1 1.1.1. Khái niệm vốn kinh doanh . 1 1.1.2 Phân loại vốn kinh doanh . 2 1.1.2.1 Căn cứ theo nguồn hình thành vốn kinh doanh . 2 1.1.2.1.1 Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp . 2 1.1.2.1.2 Vốn huy động từ bên ngoài doanh nghiệp . 3 1.1.2.2 Căn cứ theo hình thức chu chuyển 5 1.1.2.2.1 Vốn cố định . 5 1.1.2.2.1 Vốn lưu động . 7 1.1.3 Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp 8 1.2 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp 10 1.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn . 10 1.2.2 Mục tiêu của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn . 10 1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn . 11 1.2.3.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh . 11 1.2.3.2 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định . 12 1.2.3.3 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 14 1.2.3.4 Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán . 15 1.2.3.5 Các hệ số về cơ cấu tài chính 15 1.2.3.6 Các chỉ số về hoạt động 17 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn 17 1.3.1 Các nhân tố chủ quan . 17 1.3.2 Các nhân tố khách quan . 17 1.4 Nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn: 21 1.4.1 Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn 21 1.4.1.1 Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn 21 1.4.1.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định . 22 1.4.1.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 23 1.4.2 Phương pháp phân tích . 24 1.4.2.1 Phương pháp so sánh . 24 1.4.2.2 Phương pháp phân tích tỷ lệ . 25 1.5 Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 25 Chương II:THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ SỐ 4 – XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ TRỤC VỚT CÔNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2007 -2008 . 27 2.1 Giới thiệu đặc điểm cơ bản của doanh nghiệp: . 27 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 27 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty . 28 2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 30 2.1.4 Nguồn nhân lực của xí nghiệp 35 2.1.5 Thị trường và kĩnh vực kinh doanh 36 2.1.6 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp: . 36 2.1.6.1 Tỷ trọng doanh thu các lĩnh vực của xí nghiệp 2 năm 2007 – 2008. 36 2.1.6.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp giai đoạn 2007 – 2008 37 2.1.6.3 Khái quát chung về tình hình tài chính của công ty 40 2.2 Thực trạng huy động và sử dụng vốn của xí nghiệp . 40 2.2.1 Tình hình sử dụng vốn kinh doanh của xí nghiệp . 40 2.2.1.1 Kết cấu và việc phân bổ vốn của xí nghiệp . 40 2.2.1.2 Nguồn hình thành vốn kinh doanh của xí nghiệp . 43 2.2.1.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn kinh doanh 44 2.2.2 Hiệu quả sử dụng vốn cố định 45 2.2.2.1 Kết cấu tài sản cố định . 46 2.2.2.2 Công tác khấu hao tài sản cố định . 47 2.2.2.3 Cơ cấu vốn cố định của xí nghiệp 48 2.2.2.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định và tài sản cố định 49 2.2.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động: . 52 2.2.3.1 Kết cấu vốn lưu động của xí nghiệp 52 2.2.3.2 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của xí nghiệp 53 2.2.4 Đánh giá chung về tình hình tài chính của xí nghiệp 56 2.3 Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của xí nghiệp 57 2.3.1 Những kết quả đạt được . 57 2.3.2 Những mặt còn tồn tại trong quá trình sử dụng vốn của xí nghiệp 58 Chương III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ TRỤC VỚT CÔNG TRÌNH 60 3.1 Định hướng phát triển của xí nghiệp trong thời gian tới . 60 3.2 Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý sử dụng vốn kinh doanh tại xí nghiệp dịch vụ trục vớt công trình 61 3.2.1 Giải pháp 1: Giảm các khoản phải thu 61 3.2.2 Giải pháp 2: Chú trọng tìm kiếm thị trường trong lĩnh vực sửa chữa đóng mới phương tiện thuỷ 63 Kết luận LỜI MỞ ĐẦU Vốn là yếu tố sản xuất quan trọng của tất cả các doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là một nhiệm vụ trung tâm của công tác quản lý tài chính doanh nghiệp. Việc hình thành một cơ cấu vốn hợp lý, sử dụng tiết kiệm và tăng nhanh tốc độ luân chuyển của vốn là góp phần làm gia tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Qua quá trình thực tập tại công ty cổ phần vận tải thuỷ số 4 – xí nghiệp dịch vụ trục vớt công trình, thấy được năm 2008 xí nghiệp đã đạt được những thành tựu đáng kể doanh thu và lợi nhuận đều tăng, cơ cấu vốn tương đối hợp lý .bên cạnh đó xí nghiệp vẫn còn tồn tại không ít những hạn chế như tình trạng bị chiếm dụng vốn, chưa tận dụng hết công suất máy móc thiết bị, đội ngũ cán bộ công nhân viên còn thiếu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn. Vì vậy với những kiến thức đã tích luỹ được cùng với sự nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này,tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu công tác quản lý vốn của xí nghiệp và thực hiện đề tài: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại xí nghiệp dịch vụ trục vớt công trình” Khoá luận ngoài phần mở đầu và kết luận được bố cục thành 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Chương II: Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp dịch vụ trục vớt công trình – Công ty cổ phần vận tải thuỷ số 4 Chương III: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của xí nghiệp dịch vụ trục vớt công trình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY