Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiêu quả quản trị nhân sự tại nhà khách Hải Quân

Hồ sơ xin việc của các ứng viên cần đƣợc gửi cho cán bộ nhân sự trƣớc khi phỏng vấn và nộp hồ sơ phải đáp ứng dƣợc nhu cầu về nội dung cũng nhƣ hình thức. Căn cứ vào số lƣợng hồ sơ dự tuyển thì hội động tuyển dụng có thể loại bỏ đƣợc một số ứng viên chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu tuyển dụng trƣớc khi phỏng vấn. Bên cạnh đó hồ sơ có thể ƣu tiên theo thứ tự nhƣ trình độ học vấn, kinh nghiệm chuyên ngành, kinh nghiệm làm việc, ngoài ra nếu số lƣợng hồ sơ ít có thể ƣu tiên xem xét lại hồ sơ của đợt tuyển dụng Quy trình tuyển dụng nhân viên cần thực hiện qua 2 lần: + Lần thứ nhất là sơ vấn. Lần này nhà khách có thể cho các ứng viên làm bài kiểm tra về trình độ ngoại ngữ, tin học, trắc nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ du lịch. Qua đó có thể loại bỏ ngay những ứng viên không đạt tiêu chuẩn hoặc yếu kém mà khi nghiên cứu hồ sơ chƣa phát hiện và loại bỏ. + Lần thứ hai là phỏng vấn trực tiếp để kiểm tra ứng viên trên nhiều phƣơng diện nhƣ kinh nghiệm, trình độ, đặc điểm cá nhân. Quá trình thi tuyển của các ứng viên phải đƣợc xác định chặt chẽ, đảm bảo sự công bằng, chính xác từ khâu xét tuyển cho tới khâu thông báo kết qu ả. Điều này đảm bảo thu hút đƣợc nguồn nhân lực đáp ứng đƣợc các vị trí công việc cụ thể trong bản mô tả công việc

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY