Đề tài Một số biện pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều

Nhƣng bên cạnh đó ta cũng không bỏ kênh phân phối trực tiếp mà chúng ta phải đi tìm và khai thác triệt để kênh này nhƣ năm 2008 chỉ chiếm có 19,11% nhƣng đến năm 2009 thì đã tăng lên 19,57% vậy đã tăng 0,46% , Vậy Công ty không thể bỏ kênh phân phối nào mà phải duy trì cả 2 kênh này để đảm bảo cho sản xuất kinh doanh của Công ty do đó cho đến những năm sau là ta phải tiến trình song song cả 2 kênh này. +Hạn chế của kênh phân phối tại công ty Mặc dù đã có những bƣớc thực hiện việc phân tích và nghiên cứu thị trƣờng nhƣng hệ thống phân phối của công ty mới chỉ tập trung trên một số ít tỉnh thành phố, chƣa trải rộng trên các tỉnh , địa phƣơng trên cả nƣớc đặc biệt là một số tỉnh miền bắc nhƣ Bắc Ninh ,Ninh Bình hay trên một số tỉnh nhƣ Hà Nội mới chỉ có một đại lý cấp 1, tỉnh Quảng Ninh tại các khu vực thị trƣờng nhƣ Móng Cái , Tiên Yên chƣa đƣợc khai thác triệt để.Mặc dù ở các khu vực này nhu cầu xây dựng rất lớn , nhiều công trình đƣợc đầu tƣ .Riêng ở 1 số khu vực mới sát nhập vào Hà Nội Doanh nghiệp cần đi sâu nghiên cứu tìm hiểu thị trƣờng vì ở đây mới chỉ có 1 đại lỹ cấp 1 , đáp ứng đƣợc 60% khối lƣợng sản phẩm.Cần có kế hoạch triển khai mở thêm các chi nhánh ,đâị lý để đáp ứng nhu cầu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY