Đề tài Mở rộng phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Công ty Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các bảng biểu và hình vẽ MỞ ĐẦU 1 Chương 1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ NHỮNG PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI . .4 1.1. Thị trường và phân loại thị trường 4 1.1.1. Khái niệm về thị trường .4 1.1.2. Phân loại thị trường .5 1.2. Các phương thức thâm nhập thị trường thế giới 5 1.2.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường thế giới 5 1.2.2. Thâm nhập thị trường thế giới từ sản xuất trong nước 7 1.2.3. Thâm nhập thị trường thế giới từ sản xuất ở nước ngoài 11 1.3. Các quyết định về sản phẩm .11 1.3.1.Chính sách sản phẩm 11 1.3.2.Kế hoạch phát triển sản phẩm 12 1.3.3.Đóng gói 13 1.4. Định giá xuất khẩu 13 1.4.1.Các yếu tố quyết định giá cả hàng xuất khẩu 13 1.4.2.Chiến lược giá xuất khẩu 14 1.5. Xúc tiến tiếp thị xuất khẩu .15 1.6. Một số đặc điểm của thị trường gạo thế giới trong những năm gần đây 17 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 18 Chương 2 –TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LƯƠNG THỰC TP.HCM VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI CỦA CÔNG TY .20 2.1. Giới thiệu về Công ty Lương thực TP.HCM .20 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 20 2.1.2. Chức năng, quyền hạn của Công ty .21 2.1.3. Lĩnh vực hoạt động của Công ty 22 2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây 23 2.2.1. Kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây 23 2.2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh .25 2.2.3. Kim ngạch xuất nhập khẩu 26 2.2.4. Cơ cấu mặt hàng kinh doanh xuất nhập khẩu 27 2.2.5. Cơ cấu thị trường kinh doanh 27 2.3. Thị trường gạo của Công ty và phương pháp thâm nhập thị trường .29 2.3.1. Thị trường gạo của Công ty .29 2.3.2. Phương pháp thâm nhập thị trường 32 2.4. Nhận định mặt mạnh mặt yếu của Công ty 33 2.4.1. Đánh giá chung .33 2.4.2. Phân tích SWOT .35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 40 Chương 3 – GIẢI PHÁP MỞ RỘNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY LƯƠNG THỰC TP.HCM . 41 3.1. Mục tiêu định hướng .41 3.2. Các chương trình lớn của Công ty đến năm 2008 .43 3.3. Định hướng thị trường xuất khẩu gạo của Công ty đến năm 2008 .43 3.3.1. Những cơ hội và rủi ro .43 3.3.2. Đặc điểm thị trường mục tiêu 44 3.3.3. Định hướng thị trường mục tiêu và phương hướng thâm nhập 45 3.4. Giải pháp .49 3.4.1. Các giải pháp để ổn định nguồn hàng cung ứng 49 3.4.2. Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu gạo 50 3.5. Kiến nghị .60 3.5.1. Kiến nghị với Chính phủ .60 3.5.2. Kiến nghị với Công ty .62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 62 KẾT LUẬN ĐỀ TÀI 63 ĐỀ NGHỊ CHO HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO .64 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY