Đề tài Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung

MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU Chương I/ Những vấn đề cơ bản về cho vay tiêu dùng của NHTM . 3 1.1. Khái niệm và những hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại. 3 1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại 3 1.1.2 Hoạt động cơ bản của NHTM 3 1.2. Cho vay tiêu dùng và vai trò của cho vay tiêu dùng. 6 1.2.1. Khái niệm và đặc trưng của cho vay ngân hàng 6 1.2.2. Khái niệm và đặc điểm của cho vay tiêu dùng 7 1.2.2.1. Khái niệm về cho vay tiêu dùng. 7 1.2.2.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng. 7 1.2.2. Vai trò của cho vay tiêu dùng 9 1.2.2.1. Đối với NHTM . 9 1.2.2.2. Đối với người tiêu dùng. 10 1.2.2.3. Đối với nhà sản xuất 10 1.2.2.4. Đối với nền kinh tế. 11 1.2.3 Các loại hình cho vay tiêu dùng 11 1.2.3.1. Căn cứ vào mục đích vay. 11 1.2.3.2. Căn cứ vào phương thức hoàn trả. 12 1.2.3.3. Căn cứ vào thời hạn cho vay. 13 1.2.3.4. Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ. 14 1.3 Nội dung cơ bản của mở rộng cho vay tiêu dùng. 16 1.3.1. Quan niệm về mở rộng cho vay tiêu dùng 16 1.3.2. Sự cần thiết của mở rộng cho vay tiêu dùng tại các NHTM 16 1.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh mở rộng cho vay tiêu dùng 18 1.3.3.1. Chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng doanh số cho vay tiêu dùng. 18 1.3.3.2. Chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng. 19 1.3.3.3. Chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng số lượng khách hàng. 20 1.3.3.4. Chỉ tiêu phản ánh sự mở rộng của loại hình cho vay tiêu dùng. 20 1.3.3.5. Lợi nhuận từ cho vay tiêu dùng. 21 1.3.3.6. Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay tiêu dùng. 21 1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay tiêu dùng. 22 1.3.4.1. Các nhân tố bên trong ngân hàng 22 1.3.4.2. Các nhân tố bên ngoài ngân hàng 25 Chương II/ Thực trạng hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Quang Trung. 29 2.1. Tổng quan về Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Quang Trung. 29 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển QuangTrung 29 2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quang Trung 30 2.1.2.1. Về tình hình huy động vốn. 32 2.1.2.2. Về tình hình sử dụng vốn. 32 2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quang Trung 36 2.2.1. Doanh số cho vay tiêu dùng 36 2.2.2. Dư nợ cho vay tiêu dùng 37 2.2.3. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng 38 2.2.4. Tình hình tăng trưởng về số lượng khách hàng 42 2.2.5. Lợi nhuận từ cho vay tiêu dùng 43 2.2.6. Nợ quá hạn CVTD . 44 2.3. Đánh giá chung về tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Quang trung. 44 2.3.1. Những kết quả đạt được. 44 2.3.2. Những hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân 46 2.3.2.1. Những hạn chế cần khắc phục. 46 2.3.2.2. Những nguyên nhân chủ yếu. 47 Chương III/ Giải pháp và kiến nghị mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quang Trung. 51 3.1. Định hướng phát triển tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quang Trung 51 3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Quang Trung 51 3.1.2. Định hướng mở rộng cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Quang Trung 52 3.2. Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Quang Trung 53 3.2.1. Đa dạng hoá các sản phẩm- dịch vụ, các phương thức và đối tượng của cho vay tiêu dùng 53 3.2.2. Mở rộng chiến dịch quảng bá, tiếp thị cho vay tiêu dùng 55 3.2.3. Đơn giản hóa các thủ tục, quy trình liên quan đến cho vay tiêu dùng 56 3.2.4. Xây dựng chính sách khách hàng 57 3.2.5. Nâng cao chất lượng thu thập thông tin khách hàng 57 3.3. Một số đề xuất. 58 3.3.1. Công tác Kế hoạch kinh doanh 58 3.3.2. Công tác huy động vốn 58 3.3.3. Công tác tín dụng 58 3.3.4. Công tác dịch vụ 59 3.3.5. Công tác khác. 59 3.4. Một số kiến nghị. 59 3.4.1. Kiến nghị đối với Nhà nước, các Bộ, ngành liên quan 59 3.4.2. Kiến nghị với NHNN . 60 3.4.3. Kiến nghị với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam . 61 KẾT LUẬN. 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY