Đề tài Mô hình lý thuyết phân tích sự ảnh hưởng của tỷ giá đến xuất nhập khẩu

MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ. 4 1. Lý do lựa chọn đề tài4 2. Mục đích của việc nghiên cứu đề tài5 3. Cơ cấu của chuyên đề thực tập tốt nghiệp. 5 CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ VẤN ĐỀ XUẤT KHẨU KHẨU VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐÁI CỦA VIỆT NAM I. LÝ THUYẾT VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI7 1. Khái niệm chung. 7 II. LÝ THUYẾT VỀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU.15 1. Khái quát về xuất khẩu. 15 1.1. Tầm quan trọng và nhiệm vụ của xuất khẩu. 15 1.2 Quản lý xuất khẩu. 17 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu. 18 3. Khái quát về nhập khẩu. 18 3.1 Vai trò và nhiệm vụ của nhập khẩu. 18 3.2 Quản lý nhập khẩu. 19 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả nhập khẩu. 20 III - MỐI QUAN HỆ GIỮA TỈ GIÁ VÀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU20 1. Khi tỷ giá tăng hay giảm giá nội tệ:20 2. Khi tỷ giá giảm hay tăng giá nội tệ:21 CHƯƠNG II: MÔ HÌNH LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN XUẤT NHẬP KHẨU22 I- ĐỀ XUẤT DẠNG HÀM LÝ THUYẾT. 22 1. Hàm xuất khẩu lý thuyết23 2. Ý nghĩa kinh tế.24 III -PHÂN TÍCH MÔ HÌNH LÝ THUYẾT.24 1. Kỳ vọng về dấu đối với các hệ số của phương trình ước lượng.24 CHƯƠNG III: MÔ HÌNH PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM . 26 I - BỨC TRANH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 1992 - 2002.26 1- Xuất khẩu.27 2- Nhập khẩu.29 3- Tỷ giá hối đoái.30 II - PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ XUẤT, NHẬP KHẨU QUA VIỆC XEM XÉT SỐ LIỆU.31 1. Mối quan hệ giữa tỷ giá với xuất khẩu qua phân tích số liệu.31 2- Mối quan hệ giữa tỷ giá với nhập khẩu qua phân tích số liệu.33 3. Nhận định chung qua việc phân tích số liệu.34 III. THU NHẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU.35 IV - MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG VỀ SỰ PHỤ THUỘC CỦA XUẤT, NHẬP KHẨU VÀO TỶ GIÁ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ KHÁC.36 1. Ước lượng mô hình trên bộ số liệu thu thập được.36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY