Đề tài Lập trình nhúng ARM trên Linux

Lệnh ps của Hệ Điều Hành dùng để hiển thị thông tin chi tiết về tiến trình. Tùy theo tham số, ps sẽ cho biết thông tin về tiến t rình ngƣời dùng, tiến trình của hệ thống hoặc tất cả các tiến trình đang chạy. Ví dụ ps sẽ đƣa ra chi tiết bằng tham số -af Trong các thông tin do ps trả về, UID là tên của ngƣời dùng đã gọi tiến trình, PID là số định danh mà hệ thống cấp cho tiến trình, PPID là số định danh của tiến trình cha (parent PID). Ở đây chúng ta sẽ gặp một số tiến trình có định danh PPID là 1, là định danh của tiến trình init, đƣợc gọi chạy khi hệ thống khởi động. Nếu chúng ta hủy tiến trình init thì Hệ Điều Hành sẽ chấm dứt phiên làm việc. STIME là thời điểm tiến trình đƣợc đƣa vào sử dụng. TIME là thời gian chiếm dụng CPU của tiến trình. CMD là toàn bộ dựng lệnh khi tiến trình đƣợc triệu gọi. TTY là màn hình terminal ảo nơi gọi thực thi tiến trình. Nhƣ chúng ta đã biết, ngƣời dùng có thể đăng nhập vào hệ thống Linux từ rất nhiều terminal khác nhau để gọi tiến trình. Để liệt kê các tiến trình hệ thống, chúng ta sử dụng lệnh: $ps –ax

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY