Đề tài Lập kế hoạch quảng cáo thẻ ATM cho Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang

Đề tài lập kế hoạch quảng cáo thẻ ATM cho Agribank An Giang được thực hiện nhằm cung cấp thông tin cho Ngân Hàng và đưa ra một kế hoạch quảng cáo cho sản phẩm thẻ của Ngân Hàng, làm tài liệu tham khảo cho Phòng Dịch Vụ và Marketing của Agribank An Giang. Trước khi đi vào lập kế hoạch quảng cáo thẻ ATM Success, cần tìm hiểu rõ các hoạt động quảng cáo của Ngân Hàng trong các năm vừa qua, sau đó dựa vào mục tiêu của chiến lược chiêu thị và nguồn thông tin từ nghiên cứu hành vi tiêu dùng của khách hàng để lập một kế hoạch quảng cáo. Mô hình nghiên cứu hành vi tiêu dùng được xây dựng dựa trên lý thuyết hành vi tiêu dùng. Phương pháp thực hiện thông qua 2 bước: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu sơ bộ sử dụng thảo luận tay đôi nhằm phát hiện các yếu tố về hành vi. Kết quả của lần nghiên cứu này là một bảng câu hỏi phỏng vấn về hành vi sử dụng thẻ ATM, sau đó tiến hành phỏng vấn thử trực tiếp bằng bảng câu hỏi nhằm kiểm tra lại ngôn ngữ, cấu trúc thông tin của bảng câu hỏi và bỏ bớt những biến không cần thiết. Nghiên cứu chính thức là nghiên cứu định lượng thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi đã được hiệu chỉnh, với cỡ mẫu 60. Các dữ liệu sau khi thu thập được xử lý và phân tích bằng phương pháp phân tích sự khác biệt và phân tích tương quan. Kết quả nghiên cứu hành vi tiêu dùng cho thấy nguồn thông tin khách hàng tìm hiểu về thẻ ATM trước khi mua là từ tờ rơi của Ngân Hàng, khách hàng thích thông điệp quảng cáo có nội dung ấn tượng và ý nghĩa. Khi đánh giá các phương án để lựa chọn khách hàng thường dựa vào tính an toàn, các tính năng của thẻ và thương hiệu của Ngân Hàng phát hành thẻ. Các yếu tố về tính phổ biến của thẻ, tính năng, cơ quan nơi làm việc học tập của khách hàng cũng là nơi đăng ký mở thẻ khách hàng lựa chọn nhiều nhất, các yếu tố này góp phần tác động vào quyết định mua của khách hàng. Đa số khách hàng đều hài lòng về loại thẻ mình đang sử dụng và không muốn thay đổi. Từ kết quả nghiên cứu hành vi tiêu dùng, kế hoạch quảng cáo thẻ được thiết lập với mục tiêu tạo sự nhận thức cho khách hàng về sản phẩm và thương hiệu của Ngân Hàng đồng thời đạt chỉ tiêu phát hành thẻ ATM trong năm. Phương tiện được chọn cho kế hoạch quảng cáo là hình thức phát tờ rơi với thông điệp nói lên các tính năng đặt trưng của thẻ và chương trình khuyến mại. Nguồn ngân sách chi cho quảng cáo theo kế hoạch là 110 triệu đồng. Kế hoạch sẽ được kiểm tra đánh giá trong quá trình thực hiện theo từng giai đoạn, kiểm tra theo cách định lượng hiệu quả thương mại của quảng cáo là so sánh khối lượng bán với những chi phí quảng cáo trong thời kỳ đã qua. Với kết quả nghiên cứu như trên mặc dù còn nhiều hạn chế do nguyên nhân chủ quan và khách quan, đề tài nghiên cứu vẫn có những đóng góp nhất định vào việc lập kế hoạch quảng cho Ngân Hàng trong thời gian sắp tới. Nguyễn Thị Thúy Nga 1 Lập kế hoạch quảng cáo thẻ ATM cho Agribank An Giang Mục lục Trang CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. Cơ sở hình thành đề tài 7 1.2. Mục tiêu nghiên cứu .7 1.3. Phạm vi nghiên cứu 8 1.4. Ý nghĩa nghiên cứu .8 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng cá nhân 9 2.1.1 Các nhân tố tâm lý 10 2.1.2 Các yếu tố cá nhân 10 2.1.3. Các nhân tố văn hóa 10 2.1.4. Các nhân tố xã hội .11 2.2 Quá trình ra quyết định mua của người tiêu dùng 11 2.2.1. Nhận thức vấn đề .11 2.2.2. Dò tìm thông tin .12 2.2.3. Đo lường các lựa chọn .12 2.2.4. Quyết định mua .13 2.2.5. Hành vi sau khi mua .13 2.3 Quảng cáo .14 2.3.1. Khái niệm quảng cáo .14 2.3.2. Quảng cáo tiêu dùng 14 2.4. Các bước chính trong một kế hoạch quảng cáo 14 2.4.1. Lập mục tiêu quảng cáo .14 2.4.2. Quyết định ngân sách 15 2.4.3. Xây dựng chiến lược thông điệp và thực .16 hiện chiến lược thông điệp 2.4.4. Hoạch định phương tiện quảng cáo .16 2.4.5. Đánh giá thực hiện chương trình .16 2.5. Mô hình lập kế hoạch quảng cáo 18 Nguyễn Thị Thúy Nga 2 Lập kế hoạch quảng cáo thẻ ATM cho Agribank An Giang CHƯƠNG 3 TỔNG QUAN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - TỈNH AN GIANG 3.1 Lịch sử hình thành và phát triển .20 3.2. Vai trò của Ngân hàng .20 3.3 Chức năng của Ngân hàng 21 3.4. Phạm vi hoạt động 21 3.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy của NHN0&PTNT Tỉnh An Giang 21 3.6. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban .23 3.6.1 Phòng kế hoạch tổng hợp .23 3.6.2 Phòng tín dụng 23 3.6.3 Phòng kế toán ngân quỹ .24 3.6.4 Phòng điện toán 24 3.6.5 Phòng hành chánh nhân sự .25 3.6.6 Phòng kiểm tra kế toán nội bộ 26 3.6.7 Phòng kinh doanh ngoại hối 26 3.6.8 Phòng dịch vụ và marketing 27 CHƯƠNG 4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1. Thiết kế nghiên cứu 28 4.1.1. Nghiên cứu sơ bộ .28 4.1.2. Nghiên cứu chính thức .28 4.2. Quy trình nghiên cứu .29 4.3. Mẫu .30 4.4. Phương pháp phân tích và các thang đo 30 CHƯƠNG 5 LẬP KẾ HOẠCH QUẢNG CÁO CHO NHNo & PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH AN GIANG 5.1. Giới thiệu chung về thẻ ATM của NHNo & PTNT An Giang 32 5.1.1. Định nghĩa thẻ ATM .32 5.1.2. Giới thiệu chung thẻ ghi nợ nội địa Success 32 5.1.3. Các tiện ích khi sử dụng thẻ ghi nợ nội địa Success .33 5.2. Mô tả sơ lược hoạt động quảng cáo của 33 NHNo & PTNT An Giang trong các năm 2006 – 2007 – 2008. Nguyễn Thị Thúy Nga 3 Lập kế hoạch quảng cáo thẻ ATM cho Agribank An Giang 5.2.1. Hoạt động quảng cáo của NH trong năm 2006 .34 5.2.2. Hoạt động quảng cáo của NH trong năm 2007 .35 5.2.3. Hoạt động quảng cáo của NH trong năm 2008 .37 5.3. Mục tiêu của chiến lược chiêu thị và khách hàng 40 mục tiêu của thẻ Success trong năm 2009. 5.3.1. Mục tiêu chiến lược chiêu thị của Agribank An Giang .40 5.3.2. Khách hàng mục tiêu của thẻ Success .40 5.4. Kết quả phân tích hành vi mua của khách hàng mục tiêu 42 5.4.1. Nhận thức nhu cầu của khác hàng 43 5.4.2. Tìm kiếm thông tin của khách hàng .44 5.4.3. Đánh giá phương án lựa chọn. 48 5.4.4. Quyết định mua .50 5.4.5. Hành vi sau khi mua. .52 5.5. Kế hoạch quảng cáo trong năm 2009 56 5.5.1. Mục tiêu quảng cáo muốn đạt đến 56 5.5.2. Đối tượng quảng cáo 56 5.5.3. Thông điệp quảng cáo .56 5.5.4. Phân bổ ngân sách cho quảng cáo 58 5.5.5. Phương tiện quảng cáo .58 5.5.6. Tổ chức thực hiện: .59 5.5.7. Kế hoạch đánh giá hiệu quả quảng cáo .61 CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN, HẠN CHẾ, KIẾN NGHỊ CỦA KẾ HOẠCH QUẢNG CÁO THẺ 6.1. Kết luận .62 6.1.1. Hoạt động quảng cáo của Ngân Hàng Agribank 62 trong các năm 2006 – 2007 – 2008 6.1.2. Hành vi mua của khách hàng mục tiêu .62 6.1.3. Lập kế hoạch quảng cáo cho Ngân Hàng Agribank 63 trong năm 2009 6.2. Hạn chế của nghiên cứu .63 6.3. Kiến nghị 64 Tài liệu tham khảo 65 Phụ lục .66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY