Đề tài Lập chiến lược cung ứng nhu cầu thịt heo trên địa bàn tp cần thơ 2009 - 2013

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2 1.2.1 Mục tiêu chung 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 CHƯƠNG 2: PP LUẬN VÀ PP NGHIÊN CỨU 4 2.1 KHÁI NIỆM VỀ LẬP CHIẾN LƯỢC 4 2.2 KHÁI NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC CUNG ỨNG 4 2.3 KHÁI NIỆM VỀ THƯƠNG MẠI 5 2.3.1 Khái niệm về thương mại 5 2.3.2 Marketing hỗn hợp cho thương mại 5 2.4 PHÂN TÍCH SWOT 13 2.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.5.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 16 2.5.2 Phương pháp phân tích số liệu 16 CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH TIÊU THỤ THỊT HEO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 17 3.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI TPCT 17 3.1.1 Sơ lược về Thành phố Cần Thơ 17 3.1.2 Các thành tựu nông nghiệp chủ yếu 17 3.2 TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI VÀ GIẾT MỔ HEO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 2006-2008 22 3.2.1 Đánh giá chung 22 3.2.2 Thuận lợi và khó khăn 24 3.2.3 Định hướng phát triển 26 3.3 VAI TRÒ CỦA THỊT HEO TRONG ĐỜI SỐNG 27 vii 3.3.1 Vai trò của thịt heo trong đời sống 27 3.3.2 Thành phần dinh dưỡng của thịt heo 28 3.3.2 Phân loại thịt heo 28 3.4 CÁC KÊNH CUNG ỨNG THỊT HEO CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 28 3.4.1 Hệ thống chợ truyền thống 28 3.4.2 Người bán dạo 29 3.4.3 Cửa hàng bán lẻ- tự chọn 30 3.4.4 Siêu thị, Trung tâm thương mại 32 CHƯƠNG 4: LẬP KẾ HOẠCH CUNG ỨNG NHU CẦU THỊT HEO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 35 4.1 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 35 4.1.1 Môi trường kinh tế 35 4.1.2 Môi trường công nghệ 35 4.1.3 Các chính sách khuyến khích và các rào cản chủ yếu tác động đến chăn nuôi heo và cung ứng thịt heo trên địa bàn thành phố Cần Thơ 37 4.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING 39 4.2.1 Khách hàng mục tiêu - thị trường mục tiêu 39 4.2.2 Tình hình cạnh tranh 40 4.2.3 Khách hàng hiện tại- Thị trường tiêu thụ hiện tại 40 4.3 PHÂN TÍCH SWOT 41 4.3.1 Phân tích điểm mạnh 41 4.3.2 Phân tích điểm yếu 41 4.3.3 Phân tích cơ hội 42 4.3.4 Phân tích thách thức 43 4.3.5 Ma trận SWOT 44 4.3.6 Phân tích các chiến lược từ ma trận SWOT 44 4.4.4 Lựa chọn chiến lược 45 viii 4.4 NHỮNG YẾU TỐ NỘI BỘ CỦA NGÀNH 46 4.4.1 Thực hiện chức năng tiêu thụ sản phẩm 46 4.4.2 Hiệu quả các hoạt động của ngành trong thời gian qua nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu 47 4.5 CẤU TRÚC KÊNH TIÊU THỤ 47 4.5.1 Cấu trúc kênh tiêu thụ truyền thống 47 4.5.2 Cấu trúc kênh tiêu thụ hiện đại - hệ thống hoàn chỉnh 49 4.6 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TIÊU THỤ CHO NGÀNH HEO THỊT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ (2009-2013) 4.6.1 Nguyên tắc xây dựng chiến lược tiêu thụ 51 4.6.2 Căn cứ xây dựng chiến lược tiêu thụ 51 4.6.3 Mục tiêu tiêu thụ ngành heo thịt trên địa bàn Thành phố Cần Thơ 52 4.6.4 Hoạch định chiến lược tiêu thụ 52 4.6.4.1 Chiến lược sản phẩm (P1 - Product) 52 4.6.4.2 Chiến lược giá (P2) 60 4.6.4.3 Chiến lược phân phối (P3 - Place) 62 4.6.4.4 Chiến lược chiêu thị (P4- Promotion) 64 ix CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 67 5.1 XÂY DỰNG LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 67 5.2 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 68 5.3 KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC 69 5.3.1 Kiểm tra và đánh giá chiến lược 70 5.3.2 Hoạt động điều chỉnh chiến lược 70 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 6.1 KẾT LUẬN 71 6.2 KIẾN NGHỊ 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY