Đề tài Làm thế nào để thu hút vốn FDI dưới góc độ chính sách pháp luật

MỤC LỤC Mở đầu 4 Phần I: Tổng quan về ĐTNN và các yếu tố tác động đến FDI 5 I. Tổng quan về ĐTNN và FDI ở Việt Nam 5 1. Tổng quan về ĐTNN và FDI 5 2. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam 6 II. Yếu tố tác động đến FDI ở Việt Nam 7 1. Sự ổn định thể chế chính trị - xã hội 7 2. Thị trường bản địa 7 3. Sự phong phú đa dạng của nguồn tài nguyên thiên nhiên và lợi thế của đất nước ta 7 4. Nguồn nhân lực 8 5. Cơ sở hạ tầng 8 6. Sự ổn định, thống nhất của hệ thống chính sách, luật pháp 8 Phần II: Quản điểm về chính sách luật pháp ở Việt Nam về thu hút FDI 9 I. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng cộng sản và pháp luật Nhà nước về thu hút FDI 9 1. Quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam 9 2.Quan điểm về thu hút FDI trong chính sách, luật pháp của Nhà nước 9 II. Quá trình vận dụng chính sách trong thu hút FDI ở Việt NAm 11 1. Những kết đạt được 11 2. Những mặt hạn chế 17 III. Nguyên nhân những hạn chế trong chính sách pháp luật thu hút FDI ở Việt Nam 21 1. Nguyên nhân khách quan 21 2. Nguyên nhân chủ quan 22 Phần III: Biện pháp chủ yếu về chính sách luật pháp nhằm tăng cường sức hấp dẫn thu hút vốn FDI ỏ Việt Nam 24 I. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo ra một môi trường đầu tư thực sự thông thoáng và hấp dẫn 24 II. Xây dựng những chính sách thu hút vốn FDI phù hợp với tiềm năng trong nước và xu thế quốc tế 25 III. Thực hiện cải cách hành chính 25 IV. Đào tạo và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ làm luật 26 Phần kết 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY