Đề tài Lý thuyết của Keynes vai trò kinh tế của nhà nước và sự vận dụng ở nước ta hiện nay

Trong hệ thống tư tưởng , trường phái kinh tế , nhiều nhà lý luận đã đề cập đến vai trò kinh tế của nhà nước .Trong số họ , Keynes là người đăc biệt đề cao vai trò kinh tế của nhà nước thông qua các chính sách và các công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế của nhà nước .Lý luận này của ông trở thành cơ sở quan trọng cho việc phát huy vai trò kinh tế của nhà nước trong điều kiện hiện nay . Ở nước ta , sau đại hội VI ( 12/1986 ) đường lối đổi mới toàn diện kinh tế ,xã hội đã nhanh chóng được thực hiện .Một trong những nội dung đổi mới quan trọng nhất là đổi mới cơ chế kinh tế : Chuyển từ có cơ chế tập trung , quan liêu bao cấp sang cơ chế tập trung nhưng có sự quản lý vĩ mô của nhà nước .Do đó ,việc nghiên cứu lý thuyết của Keynes về vai trò kinh tế của nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội đất nước .Do vậy chúng tôi đã thực hiện đề tài “lý thuyết của Keynes về vai trò kinh tế của nhà nước và sự vận dụng ở nước ta hiện nay ĐỀ CƯƠNG: Chương 1. Sơ lược về lý thuyết của Keynes. 1.1. Tiểu sử của Keynes. 1.2. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của lý thuyến Keynes. 1. 2.1. Hoàn cảnh ra đời . 1. 2.2. Những đặc điểm cơ bản của trường phái Keynes. Chương 2. Lý thuyết của Keynes về vai trò kinh tế của nhà nước 2.1. Chính sách đầu tư 2.2. Chính sách tài chính tín dụng ,tiền tệ và thuế khóa 2.3. Chính sách tạo việc làm 2.4. Khuyến khích tiêu dùng cá nhân Chương 3. Sự vận dụng ở nước ta hiện nay về lý thuyết của Keynes về vai trò kinh tế của nhà nước. 3.1 Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu 2007- 2008 với các gói giải cứu và kích thích kinh tế theo Keynes 3.2.Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới tới Việt Nam và các gói kích cầu ở Việt Nam theo nguyên tắc của Keynes 3.2.1.Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới tới Việt Nam 3.2.2.Các gói kích cầu 3.2.2.1.Tác động tích cực của các gói kích cầu 3.2.2.2.Tác động tiêu cực của các gói kích cầu 3.2.2.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các gói kích cầu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY