Đề tài Kinh doanh quốc tế cafe sang thị trường Mỹ

GIỚI THIỆU. 1. Lựa chọn sản phẩm kinh doanh: 2. Giới thiệu về công ty. 3. Giới thiệu về thị trường kinh doanh. A. CHUẨN BỊ KINH DOANH. I. Xây dựng bảng câu hỏi điều tra thị trường. II. Tiêu chuẩn của nhân viên điều tra thị trường và những nội dung cần tập huấn cho nhân viên điều tra. 2. Tiêu chuẩn của nhân viên điều tra thị trường. 3. Nội dung cần tập huẩn cho nhân viên điều tra. III. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu thị trường và giải thích lý do sử dụng phương pháp nghiên cứu đó. 1. Xây dựng một phương pháp nghiên cứu thị trường phù hợp. 2. Phương pháp nghên cứu mà công ty lựa chọn. a) Phương pháp điều tra, khảo sát. b) Phương pháp bàn giấy : c) Phương pháp thử nghiệm: IV. Mẫu đối tượng cần điều tra. V. Phân tích các yếu tố của môi trường kinh doanh. 1. Các yếu tố bên ngoài: a) Môi trường vĩ mô. b) Môi trường vi mô. 2. Các yếu tố bên trong. VI. Ma trận SWOT. B. ĐÀM PHÁN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG. I. Lựa chọn phương thức giao dịch. 1) Xuất khẩu: a) Thuận lợi: b) Khó khăn: 2. Đại lý kinh doanh. II. Chuẩn bị đàm phán. 1. Hỏi hàng. 2. Chào hàng 3. Hoàn giá- chấp nhận 4. Ký kết hợp đồng. HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ C. Tổ chức thực hiện hợp đồng I. Mở L/C và kiểm tra L/C. 1. Mở L/C. CAM KEÁT CUÛA NGÖÔØI ÑEÀ NGHÒ MÔÛ L/C 2. Kiểm tra nội dung L/C III. Thực hiện thủ tục xin C/O IV Kiểm tra phẩm chất sản phẩm, kiểm tra vệ sinh hàng hoá, kiểm dịch hàng hoá V. Làm thủ tục Hải quan: Đưa ra mẫu theo quy định. MÂU BIỂU VỀ QUI TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CHUYỂN CỬA KHẨU VI. Xin giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu. VIII. Thanh toán: Theo phương thức nào, chứng từ kèm theo. IX. Thuê phương tiện vận chuyển (Nếu có): Thể hiện rõ hợp đồng thuê. D. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP. I. Đưa ra tình huống tranh chấp giả định I. Biện pháp giải quyết II. Quy trình giải quyết

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY