Đề tài Kiểm soát các dòng vốn ''nóng'' vì mục tiêu phát triển bền vững kinh tế Việt Nam

MụC LụC PHẦN MỞ ĐẦU . 1. Tính cấp thiết của đề tài . 2. Mục tiêu của đề tài 3. Phương pháp nghiên cứu . 4. Dự kiến sau đề tài 5. Kết cấu đề tài . PHẦN NỘI DUNG . CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN . 1 1.1. TOÀN C ẢNH V CÁC DÒNG VÔN ĐỔ VÀO VIỆT NAM 1 1.1.1. Cơ sở lý luận về các dòng vốn đầu tư 1 1.1.1.1 Nguồn vốn đầu tư từ trong nước . 1 1.1.1.2 Nguồn vốn đầu tư từ ngoài nước . 1 1.1.2 Vai trò của các dòng vốn đầu tư đối với sự phát triển của nền kinh tế . 2 1.1.2.1 Vai trò của dòng vốn FDI đối với sự phát triển của nền kinh tế . 2 1.1.2.2 Vai trò của dòng vốn đầu tư gián tiếp 3 1.1.2.3 Vai trò của dòng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA . 3 1.1.3 Tại sao lại gi là các dòng vốn “nóng” và những tác động khó lương của nó . 3 1.1.3.1 Các đặc trưng của dòng vốn nóng . 3 1.1.3.2 Những tác động của dòng vốn nóng 4 1.2 KIỂM SOÁT VỐN VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC KIỂM SOÁT VỐN 4 1.2.1 Kiểm soát vốn và lịch sử kiểm soát vốn 4 1.2.1.1 Kiểm soát vốn 4 1.2.1.2 Lịch sử kiểm soát vốn . 4 1.2.2 Tại sao phải kiểm soát vốn và mục đích kiểm soát vốn . 8 1.2.2.1 Tại sao phải kiểm soát vốn . 8 1.2.2.2 Mục đích kiểm soát vốn . 8 1.2.3 Các phương pháp để kiểm soát vốn . 10 1.3 TÁC ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VỐN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀ N KINH TẾ TRONG BỐI CẢ NH ĐANG THEO XU HƯỚNG TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH 11 1.3.1 Lợi ích đem lại từ việc kiểm soát vốn . 11 1.3.2 Những bất lợi do việc thực hiển kiểm soát các dòng vốn .11 1.3.3 Bài học kiểm soát vốn từ 2 quốc gia là Trung Quốc, Chile . 11 1.3.3.1 Bài học kiểm soát vốn từ Trung Quốc . 11 1.3.3.2 Kinh nghiệm kiểm soát vốn của Chile . 13 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CÁC DÒNG V ỐN ĐẶC BIỆT LÀ CÁC DÒNG V N “NÓNG” Ở VIỆT NAM 15 2.1. THỰC TRẠNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG VỐN VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA . 15 2.1.1 Thục trạng và tác động của FDI đối với nền kinh tế 15 2.1.1.1 Thục trạng thu hút FDI 15 2.1.1.2 Tác động của đầu tư FDI đốii với nền kinh tế . 16 2.1.2 Phân tích thực trạng và tác động của dòng vốn FPI lên TTCK Việt Nam 19 *Giai đọan từ những năm 2005 đến nay . 19 Thi kỳ 1 (năm 2005): Giai đọan chuyển mình của con Gấu 20 Thi kỳ 2 (năm 2006 và đến Quí I năm 2007): Giai đọan của những kỷ lục . 21 3.2.1.1 Phưong pháp kiểm soát các dòng vốn của Ấn Độ 41 3.2.1.2 Áp dụng vào điều kiẹn thực tiễn ở Việt Nam . 42 3.2.2 Áp dụng các biện pháp kiểm soát vốn của Trung Quốc vào thực tiễn ở VN 42 3.2.2.1 Phương pháp kiểm soát các dòng vốn của Trung Quốc . 42 3.2.2.2 Áp dụng vào thực tiễn ở Vn 42 3.3. GI I PHÁP KIỂM SOÁT GIÁN TIẾP TRÊN TTCK VIỆT NAM .43 3.3.1 Giaỉ pháp chung 43 3.3.1.1 Sử dụng linh hoạt các chính sách tỷ giá, tiền tệ và tài khóa 43 3.3.1.2 Gia tăng dự trữ ngoại hố và khả năng chuyển đồi đồng VN 44 3.3.2 Giaỉi pháp riêng đối với thị trường chứng khoán . 45 3.3.2.1 Đánh thuế vào lợi nhuân đối với nhà đầu tư ngắn hạn vào chứng khoán . 45 3.3.2.2 Giám sát việc cho vay, cầm cố chứng khoán tại các ngân hàng thương mại . 46 3.3.3.3 Phương pháp kiểm soát các dòng vốn gián tiếp được Trung Quốc áp dụng trên TTCK 46 3.4 KIỂM SOÁT ĐẦU CƠ VÀ KINH DOANH NỘI GIÁN 48 3.4.1 Cách hiểu đúng về đầu cơ 48 3.4.2 Làm gì để khắc phục điều này 48 3.4.3 Giaỉ pháp hạn chế đầu cơ và kinh doanh nội gián trên TTCK 49 3.4.4 Giaỉ pháp hạn chế đầu cơ và kinh doanh nội gián trên TT BĐS . 49 TÀI LIỆU THAM KH O PHỤ LỤC .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY